Ein polisi yw sicrhau bod ein holl wersi yn bleserus, yn ddiddorol ac yn fwy na dim yn anelu at y safonau uchaf o hyder yn y dŵr, sgiliau dŵr a thechnegau nofio. Cynhelir mwyafrif y gwersi dros bellteroedd byr gan alluogi pob disgybl i ddatblygu lefel dda o dechneg strôc wrth ddatblygu stamina nofio.

Mae ein holl hyfforddwyr i gyd yn brofiadol ac wedi'u hyfforddi'n llawn i gyflwyno Llwybr Nofio ASA ac maent wedi cael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Byddant yn rhoi adborth parhaus i chi ar ddatblygiad eich plentyn yn ogystal â'u cynnydd drwy'r system wobrau. Llenwch y ffurflen syml isod a byddwn yn cysylltu â chi i archebu lle ar unwaith.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

gwersi nofio plant

Mae'r Llwybr Dysgu Nofio i Blant Iau yn canolbwyntio ar hwyl a gemau i helpu plant i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddod yn nofwyr cymwys. Mae plant yn cael eu harwain drwy'r Fframwaith Sylfaen fel babanod gyda chefnogaeth eu gwarcheidwad yn y dŵr i ddatblygu hyder yn y dŵr. Yna byddant yn symud ymlaen i'r Fframwaith Dysgu Nofio lle maent yn dysgu sgiliau nofio a dŵr sylfaenol hyd at dechnegau mwy cymhleth yn y Fframwaith Sgiliau Dŵr.

Mae rhaglen Rookie Lifeguard RLSS yn cefnogi ein rhaglen Dysgu Nofio gan addysgu sgiliau achub bywyd hanfodol i’n haelodau

Mae'r Ysgol Nofio yn cynnig gwersi grŵp, Cyrsiau Dwys sy’n ddelfrydol ar gyfer cymorth ychwanegol neu ddysgu sgiliau newydd yn y dŵr a gwersi preifat i'r rhai sydd angen mwy o sylw unigol.


cyrsiau wythnos dwys

Mae Canolfannau Freedom Leisure yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau dwys sy'n wersi nofio dwys a gyflwynir ar  ddyddiau olynol yn ystod gwyliau ysgol. Mae'r gwersi grŵp bach hyn yn gyfle delfrydol i blant ddechrau eu siwrne nofio neu feistroli sgiliau er mwyn galluogi nofwyr i symud i'r cam nofio nesaf. Mae'r dull dwys hwn yn aml yn galluogi plant i symud ymlaen yn gyflymach.

I blant sy'n chwilio am her newydd mae amrywiaeth o gyrsiau sgiliau ar gael i nofwyr i roi cynnig ar wahanol ddisgyblaethau a sgiliau yn y dŵr. Gellir cyflwyno'r cyrsiau hyn mewn un sesiwn neu dros nifer o ddyddiau.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys - Dysgu Nofio, Gwella Strociau, Hyder mewn Dŵr Dwfn, Achubwr Bywyd Rookie, Plymio, Snorclo, Polo Dŵr a Nofio Cydamserol.

(Noder:  Nid yw pob cwrs ar gael ym mhob Canolfan, holwch gan ddefnyddio'r ffurflen uchod a byddwn yn cysylltu â ni)


rhaglen nofio i oedolion

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau ar eich taith nofio, p'un a ydych yn dysgu nofio am y tro cyntaf neu'n ceisio  gwella'ch techneg a'ch sgiliau, mae gan Freedom Leisure y rhaglen i weddu i'ch anghenion.

Mae ein Rhaglen Nofio i Oedolion yn rhoi cefnogaeth a chyfarwyddyd i bob gallu ac oed

  • Dysgu Nofio - cyflwyniad i amgylchedd y pwll nofio, hyder yn y dŵr a sgiliau nofio
  • Gwella Strociau - ehangu sgiliau presennol i ddatblygu strociau mwy effeithlon
  • Cyflwyniad i Nofio mewn Lonydd - gofalwch eich bod yn deall rheolau cwrteisi wrth ddefnyddio lonydd yn y pwll
  • Nofio Ffitrwydd - drwy symud y gampfa i'r pwll, gallwch gael ymarfer corff effeithiol yn y pwll yn union fel y gallwch yn y gampfa!
  • Nofio i wella’r cyhyrau a chefnogi colli pwysau.
  • Nofio ar gyfer Digwyddiadau Cystadleuol neu Her - i gefnogi'ch nodau ar gyfer digwyddiadau Triathlon, Nofio Meistri, Nofio Dŵr Agored neu Ddigwyddiadau Her ar gyfer Elusen

O fewn ein rhaglen nofio i oedolion, bydd gan gwsmeriaid eu nodau eu hunain a byddant yn gweithio ar eu cyflymder eu hunain gyda chefnogaeth ein hyfforddwyr cymwysedig.

Mae nofio am oes. Ffordd wych o gadw'n heini ac os nad ydych chi'n hyderus neu os ydych chi'n dychwelyd i nofio ar ôl egwyl hir, gallwn roi’r gefnogaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arnoch.