Y mathau o wersi rydym yn eu cynnig

Beth sydd wedi'i gynnwys yn ein gwersi:

Nofio am ddim

Mae nofio am ddim ar draws Abertawe wedi'i gynnwys fel rhan o'n hysgol nofio

Sesiynau wedi’u strwythuro

Mae ein hyfforddwyr cymwys yn dilyn llwybr nofio Nofio Cymru

Gwersi drwy'r flwyddyn

Mantais ein rhaglen 50 wythnos yw y bydd plant yn dysgu nofio ac yn mynd trwy’r camau yn gynt o lawer a bydd gwersi wythnosol rheolaidd yn gwella cysondeb y dysgu.

Porth cartref

Bydd y porth Cartref yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich plentyn wedi cyflawni ei holl ddeilliannau ac yn barod i symud i fyny dosbarth. Bydd yn rhoi gwybod i chi…

20% oddi ar goffi Costa

Gall pawb sydd wedi cofrestru yn ein hysgol nofio (a’u rhieni) fwynhau 20% yn ein siopau coffi Costa yn ein canolfannau yn Abertawe

Pam dysgu nofio?

Oeddech chi'n gwybod?

Oeddech chi'n gwybod?

Bod mwy na hanner y plant rhwng saith ac un ar ddeg oed yn methu nofio o leiaf 25 metr heb gymorth, sy’n golygu bod ychydig dros filiwn o blant yn y DU o bosibl yn anniogel yn y dŵr ac o’i gwmpas ac felly mewn perygl o foddi!

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein canolfan yn darparu'r cyfleusterau nofio gorau posibl. Er mwyn sicrhau eich diogelwch mae ein holl byllau wedi'u gorchuddio gan achubwyr bywyd cyfeillgar a chymwys iawn i sicrhau diogelwch ein holl nofwyr.

Mewn Partneriaeth Gyda Nofio Cymru

Mewn Partneriaeth Gyda Nofio Cymru

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Nofio Lloegr a Nofio Cymru i gyflwyno Rhaglen Dysgu Nofio o safon uchel ar gyfer pob oed a gallu. Mae ein holl hyfforddwyr yn brofiadol ac wedi'u hyfforddi'n llawn i gyflwyno Rhaglen Dysgu Nofio Nofio Lloegr a Nofio Cymru ac maent wedi'u gwirio'n llawn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Tracio cynnydd eich plentyn

Tracio cynnydd eich plentyn

Mae gennym y Porth Cartref sy’n eich galluogi i olrhain cynnydd gwersi nofio eich plentyn ar-lein.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin