Beth ydyn ni'n ei gynnig ar draws ein canolfannau yn Abertawe?

Beth allwch chi ei ddisgwyl?

Sesiynau dan arweiniad hyfforddwr

Mae ein holl sesiynau galw heibio a chyrsiau iau yn cael eu cymryd gan hyfforddwr cwbl gymwys

Lle i gael hwyl

Mae ein tîm yn mynd yr ail filltir i sicrhau bod ein holl weithgareddau Plant yn hwyl ac yn ddiogel

Oeddet ti'n gwybod?

Oeddet ti'n gwybod?

Mae ymchwil yn dangos bod plant anweithgar yn debygol o ddod yn oedolion anweithgar. Dyna pam ei bod yn bwysig annog ymarfer corff a chadw'n heini o oedran ifanc.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein canolfan yn darparu'r cyfleusterau gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod mynediad hygyrch i'n mannau agored a'u bod yn lân ac yn ddiogel i'w defnyddio.

Cymhareb oedolyn i blentyn

Cymhareb oedolyn i blentyn

Mae'n bwysig ein bod yn eich cadw'n ddiogel yn ein pyllau. Mae angen un oedolyn ar blant 3 oed ac iau i oruchwylio un plentyn. Mae angen un oedolyn ar blant 4-7 oed i oruchwylio dau blentyn. Gall plant 8+ oed ddefnyddio'r pwll heb gwmni ond rhaid i unrhyw blentyn nad yw'n nofiwr hyderus gael ei oruchwylio waeth beth fo'i oedran.

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!