beth i’w ddisgwyl pan fydd eich canolfan leol yn agor

Rydyn ni'n paratoi i'ch croesawu chi'n ôl ... rydym wedi gweld eisiau pawb

Edrychwn ymlaen yn fawr at ailagor llawer o'n canolfannau yn y dyfodol agos ac at eich croesawu nôl trwy ein drysau.

Fodd bynnag, bydd pethau'n wahanol i sut oeddent cyn i ni gau ar y 20fed o Fawrth. Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i gynllunio sut y gallwn ailagor yn ddiogel a rhoi'r sicrwydd i chi, ein cwsmeriaid gwerthfawr, y gwyddom sydd angen arnoch i ddychwelyd. Mae eich canolfan hamdden leol yng nghalon eich cymuned ac ni fydd hyn yn newid.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi ein cwsmeriaid?

Bydd ein cynlluniau ailagor yn canolbwyntio ar sicrhau bod gennym gyfleusterau diogel a glân, sy'n gwneud y mwyaf o'r lle mewnol ac allanol sydd ar gael. Sicrhawn felly fod digon o le gennych i'r hyn rydych chi am eu gwneud. 

Mae angen i ni reoli llif cwsmeriaid ym mhob maes gweithgaredd i sicrhau pellhau cymdeithasol – 

 • Gofynnwn ichi barchu'r holl bobl eraill yn y cyfleuster a chadw pellter corfforol o 2m
 • Bydd offer campfa yn cael eu lledu a defnyddiwyd gwahanol rannau o'r ganolfan i roi mwy o le i bawb
 • Byddwn yn lleihau'r nifer mewn dosbarthiadau ymarfer corff lle bo angen fel bod gennych fwy o le personol rhyngoch chi ac eraill
 • Os oes cyfleusterau allanol yn bodoli yn eich canolfan, gall rhai o'n dosbarthiadau fod y tu allan yn yr awyr iach
 • Bydd yn rhaid i chi gadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol newydd yn ein hystafelloedd newid i’r pwll nofio, wrth ochr y pwll a'r dŵr ei hun 

Mae angen i ni gynnal lefelau uchel o lendid a hylendid bob amser a chyfrifoldeb pawb yw hyn 

 • Bydd gennym drefn lanhau fwy trylwyr
 • Bydd gorsafoedd diheintio dwylo wedi'u lleoli o amgylch eich canolfan i’w defnyddio
 • Defnyddiwch y diheintydd a ddarparir i lanhau peiriannau ac offer cyn ac ar ôl eu defnyddio
 • Caniateir tyweli personol ond byddwn yn eich annog i ddefnyddio’r diheintydd a gynigwyd am ddiogelwch pellach
 • Yn bron pob canolfan, bydd ein hystafelloedd newid sych yn parhau ar gau hyd y gellir rhagweld, felly paratowch ar gyfer hyn
 • I gychwyn, ni fydd ffynhonnau yfed ar gael i'w defnyddio felly dewch â photeli dŵr wedi'u llenwi ymlaen llaw
 • Er mwyn amddiffyn pawb, rydyn ni'n mynd i fod yn ddi-arian felly taliadau digyswllt yn unig os gwelwch yn dda

Beth am eich aelodaeth?

Nid oes angen cysylltu â ni, byddwn mewn cysylltiad ag aelodau gyda gwybodaeth fanwl cyn i ni ailagor. Ond i ragweld ychydig o gwestiynau gan gwsmeriaid ar hyn o bryd:

 • Rydym wedi rhewi'r holl daliadau aelodaeth a gwers/cwrs yn awtomatig felly nid oes rhaid i chi dalu tra bydd y cyfleuster ar gau
 • Bydd aelodaeth flynyddol yn cael ei hymestyn gan nifer y misoedd y mae'r aelodaeth wedi'i rhewi
 • Pan fydd eich canolfan yn barod i agor, byddwn yn eich rhybuddio am bryd y byddwn yn ailgychwyn eich taliadau, a byddwn yn dweud wrthych am sut rydym yn bwriadu diolch i chi am eich teyrngarwch i'ch canolfan hamdden gymunedol leol - felly cadwch lygaid am fwy o wybodaeth

 Rydyn ni wir yn gobeithio y bydd rhai o'n canolfannau ar agor o ddechrau mis Gorffennaf, ond bydd hyn yn gwbl ddibynnol ar gyngor y llywodraeth. Bydd y dyddiad yma yn wahanol yng Nghymru ac yn adlewyrchu cyngor llywodraeth Cymru.

Rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth a'ch amynedd a byddwn yn sicrhau y gallwn gynnig amgylchedd diogel i'n cwsmeriaid a'n staff ddychwelyd i'r hyn a fydd yn “normal newydd”.

Welwn ni chi yn fuan iawn.

Ivan Horsfall Turner
Rheolwr Gyfarwyddwr