Dyna’r rheswm y byddwn yn nodi Wythnos Seriously Social gyntaf erioed ym mis Mai fel rhan o ymgyrch cenedlaethol sy’n tynnu sylw at waith elusennau, fel ni, sy’n rhoi pobl uwchben elw, yn cysylltu cymunedau ac yn helpu pobl i fod yn iachach, hapusach, a mwy creadigol beth bynnag fo’u gallu neu oedran.

Trefnwyd cynllun Seriously Social gan gorff cenedlaethol, sef Community Leisure UK. Gan ddechrau ar ddydd Llun 27 Mai – bydd pob diwrnod yn ystod yr wythnos yn canolbwyntio ar thema i ddangos sut mae cwmnïau fel ein cwmni ni’n helpu creu effaith gymdeithasol a chymunedau hapusach, iachach. Ymhlith y themâu bydd Iechyd a Lles, yr Amgylchedd, Cynhwysiant, Cymuned a Gwaith a Sgiliau.

Mae ein haelodau megis Freedom Leisure yn gwneud mwy na chyflenwi gwasanaethau hamdden a diwylliannol i’r cyhoedd; maent yn cefnogi newid cymdeithasol er gwell bob diwrnod o’r wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Fel cwmnïau elusennol di-elw, mae pobl yn dod uwchben elw. Maent yn cael eu rhedeg gan bobl leol ac mae budd pennaf pawb yn berthnasol iddynt. Diben yr wythnos hon yw dangos sut maent yn gwneud mwy na’r hyn sydd ei angen i gefnogi unigolion a chymunedau. Sector anhunanol yw hwn, sy’n mynd ati i gefnogi pobl a chymunedau’n ddyddiol. Nid oherwydd ei fod yn gwneud arian iddynt, ond oherwydd taw dyna’r peth iawn i’w wneud. Ac yn ein barn ni, roedd hi’n hen bryd i ragor o bobl wybod am eu gwaith gwych a’r gwahaniaeth maent yn ei wneud.

Kirsty Cummings

Prif Weithredwr | Community Leisure UK

Mae dros 110 o Ymddiriedolaethau Elusennol a Mentrau Cymdeithasol yn cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus a diwylliannol cyhoeddus yn yr Alban, Cymru a’r Iwerddon fel rhan o rwydwaith Community Leisure UK. Gyda’i gilydd yn 2023 maent wedi: 

  • Croesawu dros 209 miliwn o ymweliadau
  • Gweithio gyda 170+ o Awdurdodau Lleol
  • Cydweithio gyda dros 100,000 o Grwpiau Cymunedol
  • 73% wedi lleihau Allyriadau Carbon
  • 63% wedi darparu mannau cynnes
  • 75% wedi darparu bwyd a rhaglenni gweithgareddau yn ystod y gwyliau.
  • Arbed £893miliwn i’r Wladwriaeth a’r GIG  trwy eu gwaith o annog pobl i fod yn fwy egnïol ac iachach

Rydym yn falch iawn i fod yn aelodau o Community Leisure UK, y rhwydwaith o ymddiriedolaethau hamdden gwirioneddol elusennol sy’n gweithredu ar sail cydwybod gymdeithasol, yn cyflenwi lles cymdeithasol wrth ddarparu gwasanaethau hamdden a diwylliannol i’r cyhoedd. Nid gwneud elw yw ein busnes craidd; yn hytrach mae’n ymwneud â diben – helpu pobl yn gyntaf. Cefnogi cymdeithas i fod yn iachach a hapusach, cyflogi pobl leol, creu mannau diogel i bawb, cysylltu cymunedau, gweithio tuag at sero net a chefnogi pobl gyda gwasanaethau iechyd a lles o safon i bawb er gwaethaf eu gallu neu oedran. “Mae Seriously Social yn ffordd wych i ddangos nid yn unig y gwahaniaeth a wneir, ond hefyd pam y byddwn yn gwneud yr hyn a wnawn.

Ivan Horsfall Turner

Dywed Prif Weithredwr | Freedom Leisure

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.seriouslysocial.org.uk