7. Rhannu eich data personol

Rhannu eich data personol

Efallai y caiff eich data personol ei rannu â chanolfannau eraill yn ein Grŵp. Hefyd efallai y caiff ei ddatgelu i drydydd parti sy'n ein caffael ni, canolfan(nau) yn ein Grŵp neu ein holl asedau yn sylweddol.

Gallwn hefyd rannu rhywfaint o'ch data personol â thrydydd partïon eraill fel yr amlinellir isod, neu cael eich data personol ganddynt:

 • Awdurdod lleol neu bartneriaid eraill sy’n gleientiaid er mwyn cynnal eich aelodaeth
  Bydd angen i ni gysylltu â chi i roi gwybod i chi am newid darparwr rheoli, a’r wybodaeth casglu debyd uniongyrchol newydd os yw’n berthnasol, pan fydd rheolaeth cyfleusterau darparu gleient yn cael ei throsglwyddo i ni.


 • Mae cyflenwyr yn darparu gwasanaethau i ni er mwyn ein helpu i redeg ein busnes a gwella ein gwasanaethau a phrofiad ein cwsmeriaid
  Er enghraifft, efallai y byddwn yn rhannu eich data personol â’r cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau i ni yn ein canolfannau rydym yn eu gweithredu. Gallwn hefyd ddatgelu eich gwybodaeth i’r cwmnïau sy'n ein helpu i gael eich adborth ar ein gwasanaethau. Yn Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure, byddwn yn dewis ein cyflenwyr sy'n prosesu eich data personol ar ein rhan yn ofalus iawn, ac yn ei gwneud yn ofynnol eu bod yn cydymffurfio â safonau diogelwch uchel er mwyn diogelu eich data personol.


 • Cwmnïau cardiau credyd a debyd
  Mae Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure yn rhannu rhywfaint o'ch data personol, sy'n cynnwys gwybodaeth am eich dull talu a’ch archeb, â’r cwmni cerdyn credyd neu ddebyd a gyhoeddodd y cerdyn y gwnaethoch ei ddefnyddio i wneud eich archeb. Er mwyn sicrhau diogelwch eich trafodion ac atal neu ganfod trafodion twyllodrus, efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth â’n partneriaid sgrinio twyll. • Ein partneriaid sy'n cynnig cynnyrch a gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag iechyd a ffitrwydd ar ein gwefan, yn hyrwyddo cynigion neu’n cyd-drefnu digwyddiadau a chystadlaethau ar ein gwefan

  O bryd i'w gilydd, byddwn yn gwneud rhai cynigion trydydd parti ar gael trwy ein gwefan neu byddwn yn cyhoeddi cystadlaethau a drefnwyd ar y cyd gan drydydd partïon. Os byddwch yn dewis prynu cynnig neu wasanaethau sydd ar gynnig ar ein gwefannau gan drydydd partïon, yn derbyn cynigion neu’n cymryd rhan mewn cystadleuaeth, efallai y bydd rhywfaint o’ch data personol, fel eich manylion cyswllt, yn cael ei gasglu’n uniongyrchol gan y trydydd parti hwnnw neu ei ddatgelu iddo.

Mae gan ein partneriaid eu polisïau preifatrwydd a thelerau defnydd eu hunain nid oes gan Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure unrhyw reolaeth drostynt. Er bod Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure yn dewis y partneriaid hyn yn ofalus, nid oes ganddynt unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd dros eu polisïau preifatrwydd, telerau defnydd neu'r ffordd y maent yn prosesu eich data personol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu polisïau preifatrwydd a thelerau defnydd perthnasol y partneriaid hyn cyn prynu eu cynnyrch neu wasanaethau, gan ddefnyddio eu gwefannau, apiau neu wasanaethau neu ddarparu unrhyw ddata personol iddynt.

Yn ogystal, efallai y byddwn yn datgelu eich data personol pan fydd hyn yn ofynnol gan gyfraith unrhyw awdurdodaeth y mae Wealdon Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure yn destun iddi.

Trwy ein gwefan rydym yn darparu dolenni i wefannau trydydd parti sy'n destun i Bolisïau Preifatrwydd ar wahân. Byddwch yn ymwybodol nid yw'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau o’r fath ac nid yw Wealden Leisure Cyfyngedig yn masnachu fel Freedom Leisure yn gyfrifol am eich gwybodaeth y gallai trydydd partïon ei chasglu trwy'r gwefannau hyn.