3. Sut a pham rydym yn defnyddio eich data personol

Sut a pham rydym yn defnyddio eich data personol

Rydym yn defnyddio eich data personol at y dibenion canlynol:

 • I reoli eich archebion a darparu ein gwasanaethau i chi
  Pan ydych yn gwsmer i ni, byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i gyflawni ein gwasanaethau mewn perthynas â’r hyn rydych wedi’i brynu, er enghraifft, i gyhoeddi eich tocynnau, cofrestru eich archeb, cyhoeddi eich cardiau aelodaeth a derbyn yr hyn rydych wedi’i brynu. Byddwn hefyd yn ei defnyddio i newid eich archebion os byddwch yn gofyn am newidiadau o'r fath. Yn ogystal, efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth pan fyddwch yn defnyddio gwasanaethau ein canolfannau, fel ein caffis. • I gyfathrebu â chi a rheoli ein perthynas â chi
  O bryd i'w gilydd efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi trwy e-bost a/neu negeseuon testun am resymau gweinyddol neu weithredol, er enghraifft er mwyn anfon cadarnhad o’ch archebion a’ch taliadau, i roi gwybod i chi am eich archeb ac i roi gwybod i chi am amhariadau a newidiadau i’r cynhyrchion a gwasanaethau rydych wedi’u prynu.

Byddwch yn ymwybodol nid yw’r cyfathrebu hwn yn cael ei wneud at ddibenion marchnata ac, fel y cyfryw, byddwch yn parhau i'w derbyn hyd yn oed os ydych yn optio allan o dderbyn cyfathrebu marchnata.

Byddwn hefyd yn defnyddio’ch data personol os byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i chi anfon cais atom, llenwi ffurflen-we trwy ein gwefan neu gysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni, fel efallai y byddwch yn anfon neges e-bost neu neges destun atoch i geisio eich adborth. Byddwn yn defnyddio’r holl gyfathrebu byddwch yn ei gyfnewid â ni a'r adborth y gallech ei ddarparu er mwyn rheoli ein perthynas â chi fel ein cwsmer a gwella ein gwasanaethau a phrofiadau i gwsmeriaid.

 • I bersonoli a gwella eich profiad fel cwsmer
  Efallai y byddwn yn defnyddio eich data personol er mwyn teilwra ein gwasanaethau i’ch anghenion a'ch dewisiadau a darparu profiad cwsmer personol i chi. Er enghraifft, os byddwch yn rhoi gwybod i ni am eich hoff ganolfan/ganolfannau byddwn yn gallu anfon cynigion sy’n berthnasol i’ch lleoliad.

  Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio ein gwefan, pa dudalennau o’n gwefan rydych yn ymweld â nhw mwyaf aml, pa ganolfannau rydych yn chwilio amdanynt ac ar ba dudalennau rydych yn edrych, er mwyn deall beth rydych yn ei hoffi. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i deilwra’r cynnwys a chynigion a welwch ar ein gwefan ac, os ydych wedi dewis eich ‘hoff’ wybodaeth ac wedi cytuno i dderbyn cyfathrebu marchnata byddwn yn anfon negeseuon perthnasol atoch y credwn y byddwch yn eu hoffi. • I roi gwybod i chi am ein newyddion a chynigion y gallech eu hoffi
  Byddwn yn anfon atoch cyfathrebu marchnata atoch, os ydych wedi nodi eich bod yn hapus i dderbyn hyn, er enghraifft pan fyddwch yn creu cyfrif ar ein gwefan neu’n archebu neu’n prynu rhywbeth gennym ac ni fyddwch yn mynegi dymuniad i beidio â derbyn cyfathrebu o'r fath. Gallwch hefyd ofyn i ni anfon cyfathrebu marchnata atoch trwy reoli eich dewisiadau yn eich cyfrif.

  Os ydych yn hapus i dderbyn cyfathrebu marchnata, byddwn yn darparu ein newyddion i chi fel dosbarthiadau newydd a chynnyrch a gwasanaethau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt neu gynigion y gallech eu hoffi.

Hefyd, os ydych yn hapus i dderbyn cyfathrebu marchnata, efallai yr anfonwn cyfathrebu atoch sy’n hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau ein partneriaid cynhyrchion a gwasanaethau a allai fod yn gysylltiedig â naill ai’r cynnyrch a gwasanaethau rydych yn talu amdanynt ynteu’n gysylltiedig â defnyddio ein canolfannau hamdden. Gall y cynnyrch hyn gynnwys: cyrsiau a dosbarthiadau y mae sefydliad trydydd parti yn eu gweithredu neu wybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir yn ein canolfannau ar ran llogwyr trydydd parti. Sylwer nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr ac mae’n destun i newid.

Dylech nodi ni fyddwn yn rhannu eich manylion cyswllt a data personol arall â chwmnïau eraill at ddibenion marchnata, oni bai ein bod cael eich caniatâd i wneud hynny.

Os nad ydych eisiau derbyn cyfathrebu marchnata oddi wrthym, gallwch ddweud hynny wrthym yn syml trwy BEIDIO â chlicio ar y blwch perthnasol cyn cyflwyno eich manylion. Gallwch hefyd ddewis optio allan o dderbyn cyfathrebu marchnata ar unrhyw adeg, trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio berthnasol ar waelod unrhyw neges e-bost sy'n gysylltiedig â marchnata y gallech ei derbyn oddi wrthym neu drwy anfon neges e-bost i data.protection@freedom-leisure.co.uk.

Gallwch reoli eich dewisiadau marchnata yn hawdd trwy glicio ar yr adran "Dewisiadau" yng nghorff ein cylchlythyrau e-bost. Os oes yn well gennych, gallwch hefyd ffonio ein tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid a mynegi eich dewis i beidio â derbyn cyfathrebu marchnata (Rhif ffôn 01825 880260) neu anfon neges e-bost i data.protection@freedom-leisure.co.uk â’ch enw, cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i’r un rydych yn ei ddefnyddio) a’r llinell pwnc "Dad-danysgrifio".

 • I wella ein gwasanaethau, cyflawni ein dibenion gweinyddol a diogelu ein buddiannau busnes
  Ymhlith y dibenion busnes byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar eu cyfer mae cyfrifo, bilio ac archwilio, dilysu cardiau credyd neu gardiau talu eraill, sgrinio twyll, diogelwch a dibenion cyfreithiol, ystadegol a dadansoddol marchnata, profi systemau, cynnal a chadw a datblygu.

  I gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, er enghraifft, ein rhwymedigaeth i ddarparu gwybodaeth i'r heddlu (pan ofynnir i ni wneud hynny.)