Partneriaethau Gweithredol

Ers 2002 rydym wedi llwyddo i ehangu ein partneriaethau wrth weithio gydag awdurdodau lleol ac elusennau a bellach rydym yn gweithredu 76 canolfan hamdden ar ran 15 partner awdurdod lleol ar draws Cymru a Lloegr.

Sefydliad dilys dielw yw Wealden Leisure Cyfyngedig â statws elusennol wedi'i eithrio â chymeradwyaeth CThEM. Nid oes gennym unrhyw gyfranddeiliaid ac fel elusen wedi'i heithrio byddwn yn ail-fuddsoddi ein holl arian dros ben yn ôl i mewn i'r gwasanaethau rydym yn eu gweithredu.

Ein hamcan yw darparu gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a hamdden sydd o ansawdd uchel ac yn fforddiadwy i'r cymunedau lleol rydym yn eu gwasanaethau. Rydym wedi ymrwymo i welliant parhaus chwaraeon, hamdden a diwylliant cymunedol yn yr ardaloedd rydym yn gweithredu ynddynt. 

Rydym yn cyflawni hyn trwy gyfleusterau ag adnoddau da, sy'n cael eu gweithredu'n dda, sy'n addasu i anghenion newidiol y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn cydnabod bod yn rhaid i'r gwasanaethau rydym yn eu gweithredu ddarparu gweithgareddau chwaraeon, hamdden a diwylliannol sydd o ansawdd da, yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn fforddiadwy sy'n gwella iechyd a lles cyffredinol.

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â'n partneriaid Awdurdod Lleol a darparwyr lleol eraill mewn dull aml-asiantaeth o gyflawni canlyniadau a rennir i'r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt.  Trwy weithio mewn partneriaeth rydym yn gallu bod yn fwy effeithlon, darparu gwasanaeth o ansawdd gwell a mynd i'r afael â materion sy'n bwysig i'n cymunedau.

Mae partneriaethau'n ymwneud â phobl a pherthnasau. Bydd partneriaeth lwyddiannus yn cael ei hadeiladu ar gyfathrebu, gwaith caled, a pharodrwydd i greu datrysiadau wrth fynd ar drywydd un weledigaeth gymunedol ac economaidd a rennir ar gyfer datblygiad chwaraeon, iechyd a chymunedol yr ardal.

gweledigaeth sy'n seiliedig ar egwyddorion

 • Datblygu partneriaeth go iawn, gydag ysbryd 'gallu gwneud' a nodau beiddgar, gan ddefnyddio cryfderau priodol yr holl bartneriaid.
 • Creu amgylchedd heriol ac ‘arbennig iawn’ lle mae arloesi a chreadigrwydd oddi wrth bob parti mewn perthynas â'r gwasanaeth yn cael eu disgwyl, eu hannog, eu galluogi a'u cefnogi.
 • Cyd-ymddiriedaeth, gonestrwydd, tryloywder a dull cydweithredol o ymdrin â phenderfyniadau.
 • Ffocws ar ffurfio un gwasanaeth di-dor, cydgysylltiedig, a ddyluniwyd i ymateb i anghenion sy'n newid, gofynion addysgol, disgwyliadau a galwadau'r farchnad.
 • Rhannu risg, llwyddiannau a dysgu.
 • Parch a rennir a dealltwriaeth o'r gymuned ehangach a materion economaidd mewn perthynas â'r gwasanaeth.
 • Rhannu gwybodaeth a data er budd y bartneriaeth.
 • Mynd ar drywydd canlyniadau strategol yn synergaidd, ar sail anghenion cwsmeriaid presennol ac yn y dyfodol.
 • Rheoli perfformiad ar y cyd a gwella gwerth yn barhaus.
 • Ymhyfrydu yng ngwerth yr hyn rydym yn ei wneud – creu ‘swyn’ go iawn â ‘ffactor waw’ gwirioneddol - mwynhau a dathlu llwyddiant!

gweithio mewn partneriaeth

Rydym yn gweithio mewn amrywiaeth eang o gymunedau â gwahanol faterion ac anghenion ac rydym wedi dod yn fedrus wrth ddarparu cynlluniau, comisiynau a rhaglenni pwrpasol sy'n ymgysylltu â'r grwpiau hyn i'w gwneud yn egnïol a'u cadw'n iach beth bynnag bo'u hoed.

Credwn yn gryf bod cysylltiad rhwng gweithgarwch ac iechyd. Yn gyffredinol caiff ein hymrwymiad i gynyddu cyfranogiad ei hategu gan y nifer fawr o gynlluniau rydym yn eu rhedeg ac yn eu rheoli yn ein safleoedd ac allan yn y gymuned; ar ran awdurdodau lleol, ysgolion a chomisiynwyr iechyd cyhoeddus, neu mewn partneriaeth â hwy.

Fel partner hamdden Cyngor, rydym yn gwerthfawrogi bod gennym rôl ehangach i'w chwarae ac yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol at flaenoriaethau allweddol: 

 • Darparu gwasanaethau gwerth am arian
 • Hyrwyddo cymunedau ffyniannus
 • Annog economi ffyniannus
 • Diogelu a gwella ein hamgylchedd

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â'n partneriaid Awdurdod Lleol a darparwyr lleol eraill mewn dull aml-asiantaeth o gyflawni canlyniadau a rennir i'r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt

Ian Morey, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes