Roedd Freedom Leisure, un o ymddiriedolaethau hamdden elusennol dielw mwyaf blaenllaw'r wrth ei fodd yn croesawu’r Farwnes Tanni Grey-Thompson DBE i’w Cynhadledd Genedlaethol yn ddiweddar.

Bu'r gynhadledd yn llwyfan i ddwyn sylw at ymdrechion eithriadol y sefydliad a'i gydweithiwr ar draws y rhanbarthau y maent yn eu gwasanaethu i hyrwyddo iechyd a lles cymunedol, ac i ddathlu'r cyflawniadau unigol gan y lleoliadau hamdden a diwylliannol yn ei seremoni wobrwyo flynyddol.

Gydag ymrwymiad cadarn i wella bywydau trwy hamdden mewn cymunedau lleol, mae Freedom Leisure wedi dangos ymroddiad cyson i'w genhadaeth. Roedd y Gynhadledd Genedlaethol yn arddangos y gwaith effeithiol a gyflawnwyd mewn cydweithrediad ag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill sy’n gleientiaid.

Roedd mynychwyr hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaethau craff, cyflwyniadau deniadol, a gweithdai cydweithredol a oedd yn canolbwyntio ar strategaethau arloesol i gefnogi mentrau iechyd a lles cymunedol ymhellach. Rhannodd siaradwyr y sefydliad eu mewnwelediadau a'u harferion gorau, gan gynnig barn werthfawr ar dirwedd esblygol y sector hamdden a'r cyfraniad nodedig gan y Farwnes Grey-Thompson DBE a draddododd brif anerchiad ysbrydoledig yn y cinio gwobrwyo. Yno, fe ddiolchodd hefyd i Freedom Leisure am ei gyfraniad i'r sector a'r effaith wirioneddol o ddarparu newid cadarnhaol i fywydau pobl trwy weithgarwch corfforol.

Rydym yn hynod falch o'r gwaith anhygoel y mae ein timau cydweithiwr yn ei wneud o ddydd i ddydd i hyrwyddo iechyd a lles y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae'r Gynhadledd Genedlaethol yn rhoi cyfle i ni ddod at ein gilydd, i ddathlu ein llwyddiannau, ac i archwilio llwybrau newydd i gyfoethogi bywydau unigolion a theuluoedd ymhellach ac i olrhain trywydd hyd yn oed mwy llewyrchus ar gyfer dyfodol wrth feithrin iechyd a lles cymunedol.

Ivan Horsfall Turner

CEO, Freedom Leisure

Un o uchafbwyntiau'r digwyddiad oedd cydnabod a dathlu timau cydweithiwr o bob rhan o Gymru a Lloegr am eu cyfraniadau a'u cyflawniadau rhagorol. Anrhydeddodd Freedom Leisure y timau hyn am eu hymroddiad, eu creadigrwydd, a'u hymrwymiad diwyro i wasanaethu eu cymunedau trwy ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol, gwerth cymdeithasol a gwasanaethau hamdden a diwylliannol o safon.

Roedd y gynhadledd hefyd yn gyfle i rwydweithio, gan ganiatáu i fynychwyr gysylltu, cydweithio a chyfnewid syniadau gyda chyfoedion o bob rhan o'r sefydliad.

Noson wych o ddathlu. Mae'r sector yn gwneud pethau mor gadarnhaol i fywydau pobl. Roedd ysbryd tîm gwych yn disgleirio trwy’r cyfan.

The Baroness Tanni Grey-Thompson DBE