Staff a chwsmeriaid Freedom Leisure yn magu’r cyfrifoldeb i gefnogi eu cymuned leol

April 23 2020

Mae ein timau staff yn parhau â'u gwirfoddoli ac yn cefnogi ein cwsmeriaid. Edrychwch ar y straeon diweddaraf yma;

Powys

Mae Aiden Daniel o Ystradgynlais wedi gwneud y penderfyniad dewr i ymuno â'r frwydr yn erbyn COVID 19 trwy wirfoddoli fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd (HCSW) i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUH) yn 16 oed. Breuddwyd y myfyriwr Lefel 3 Chwaraeon a Thylino yw gweithio fel ffisiotherapydd neu therapydd chwaraeon, ond cyn dechrau cam nesaf ei hyfforddiant ar gyfer Lefel 4 mewn Therapi Chwaraeon, mae wedi dewis buddsoddi ei amser i ofalu am eraill.

Penderfynais wneud cais am rôl HCSW gan fy mod i wir wedi mwynhau'r lleoliad a gefais mewn ysbyty trwy Gynllun Cadetiaid Nyrsio RCN y Fyddin. Rwyf o hyd wedi eisiau gweithio fel ffisiotherapydd oherwydd cefais lawdriniaeth fawr yn naw oed lle treuliais chwe wythnos yn yr ysbyty, ac roeddwn i'n edmygu'r holl staff yno a oedd yn gofalu amdanaf. Rwyf o hyd wedi eisiau rhoi yn ôl mewn unrhyw ffordd y gallaf.

Aiden Daniel

Wrecsam

Mae tri o hyfforddwyr Wrecsam wedi bod yn weithgar iawn ar Facebook:

Mae Sarah Roberts DM / Hyfforddwr yn Chirk wedi sefydlu tudalen Gwersyll Ffit Ynysu. 

Mae Michelle Jones Cynghorydd Gwerthu yn Gwyn Evans / Hyfforddwr wedi bod yn actif bob dydd ar ei thudalen.

Mae’r Rheolwr Ffitrwydd / Hyfforddwr Amanda Roberts hefyd wedi bod yn weithgar ar ‘Amanda Roberts Coaching’.


Abertawe

Mae tîm Abertawe wedi gwneud gwaith gwych yn tynnu at ei gilydd i sicrhau bod teuluoedd yn cadw'n actif yn ystod yr amser hwn.

Da iawn i bawb sydd wedi ffilmio sesiynau ymarfer corff gartref, gemau plant a gweithgareddau hwyl i'r teulu ar gyfer ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn gwneud gwaith gwych yn goroesi’r cyfnod hwn fel y gallwn ffynnu yn y dyfodol!


Stafford

Gwnaeth y tîm pêl-rwyd cerdded eu her Marathon Llundain ar ddydd Sul, rhedodd Laura ein hyfforddwr pêl-rwyd a dau arall y 26.2 milltir lawn, yr un, ar felinau traed ac roedd sawl tîm o gerddwyr yn gwneud y pellter Marathon sawl gwaith drosodd!

Gyda’i gilydd codwyd dros £2260 rhyngddynt hyd yn hyn ar gyfer Elusennau'r GIG sy'n anhygoel!

Gwisgwyd topiau porffor Freedom Leisure!


Caerwrangon

Mae Lisa Kordas wedi bod yn brysur yn gwneud sgwrwyr ar gyfer Ysbyty Brenhinol Caerwrangon fel rhan o ‘Scrub Hub Worcestershire’.

 


Woking

Trwy gydol mis Ebrill mae tîm o dros 40 o staff Freedom Leisure o'r contract yn Woking wedi bod yn gweithio i gefnogi Cyngor Bwrdeistref Woking yn ystod pandemig Coronavirus.

Mae hyn wedi cynnwys danfoniadau meddyginiaeth hanfodol o fferyllfeydd a galwadau ffôn i dros 650 o aelwydydd bregus yn yr ardal leol.

Dangoswyd agwedd wych wrth staff sydd wedi bachu ar y cyfle i gefnogi'r gymuned mewn gwahanol ffyrdd tra bod y canolfannau ar gau.


Canolfan Hamdden Sbectrwm Guildford

Cafodd Sbectrwm Guildford yn Surrey ei ofyn gan Gyngor Sir Surrey i ysgwydd y cyfrifoldeb wrth fod yn ganolbwynt dosbarthu bwyd rhanbarthol a chymunedol. Mae mwyafrif y timau rheoli, technegol a glanhau yn dal i weithio ac maent yn derbyn pecynnau bwyd yn ddyddiol. Yna, mae’r bwydydd yn cael eu pacio mewn bocsys ar gyfer cartrefi unigol ac yn y pendraw yn cael eu danfon i bobl fregus ar draws Surrey. Rhai diwrnodau gwelwyd dros 200 o barseli bwyd yn cael eu danfon dros ledled y sir.

Mae'r llawr sglefrio iâ yn Sbectrwm Guildford yn cael ei ddefnyddio fel oergell enfawr i gadw nwyddau darfodus yn ffres ac mae'r arenâu yn cael eu defnyddio fel warws storio.

Rwyf wrth fy modd yn helpu yn yr amser hwn o angen, mae’r Sbectrwm yn ddewis amlwg ar gyfer y math hwn o beth ac mae'r tîm yn mwynhau chwarae eu rhan yn yr amser yma o argyfwng.

Jen Hayfield | Guildford Spectrum

Mewn rhanbarthau Freedom arall mae ein timau'n gwirfoddoli gyda'r GIG, yn gweithio i archfarchnadoedd lleol, yn ogystal â gweithio i'n partneriaid awdurdod lleol i gefnogi'r gwaith maen nhw'n ei wneud.. 

Rhoddwyd holl stociau bwyd sy’n weddill o’n caffis i fanciau bwyd lleol.

Mae rhai o staff ein canolfannau hamdden wedi cadw mewn cysylltiad â'n cwsmeriaid mwyaf bregus ac mae cael llais cyfeillgar ar ochr arall y ffôn wedi'i werthfawrogi'n fawr.

Canolfan Hamdden Lydney

Mae Canolfan Hamdden Lydney yng Nghoedwig Dean wedi rhoi benthyg rhwyfwr i'w gorsaf dân lleol fel y gall tîm gwasanaeth tân gadw'n heini


Mwy o ffyrdd mae ein staff yn cymryd rhan

Mae un o'n staff derbynfa yn Sblash Malvern - Steph Trussler wedi bod yn gwirfoddoli i'r GIG. Yn ogystal â gweithio yn Sblash, mae Steph yn gynghorydd gwirfoddol yn Malvern ac felly nawr oedd yr amser perffaith i wneud defnydd da o'r sgiliau hynny!

Cefais fy nerbyn fel gwirfoddolwr y GIG yn cefnogi pobl â'u lles meddyliol. Rwyf wedi bod yn siarad ar radio’r BBC ac yn fyw ar sianel newyddion y BBC ynghylch pam y dewisais wirfoddoli. Y rheswm y dewisais wirfoddoli ar gyfer y rôl 'gweithiwr mewngofnodi a sgwrsio' yw oherwydd fy mod yn credu ei fod yn wych bod pobl yn cefnogi pobl fregus ac ynysig gyda thasgau ymarferol fel siopa a chael meddyginiaeth, ond rwyf hefyd yn teimlo ei fod yn bwysig iawn bod pobl yn cael cefnogaeth gyda'u hiechyd meddyliol yn ystod yr amser heriol hwn.

Steph Trussler

Mae ein cwsmeriaid yn gwneud eu rhan hefyd

Canolfan Hamdden Stafford

Yn Stafford mae dros 30 o fenywod, rhai ohonynt yn Weithwyr Allweddol, yn chwarae pêl-rwyd drwy gerdded yn rheolaidd yng Nghanolfan Hamdden Stafford. Nid yw pellhau cymdeithasol wedi atal y grŵp wrth iddynt barhau i ymarfer eu saethu gartref a rhedeg marathon’s yn eu siediau rhedeg yn yr ardd. Mae Laura, sef hyfforddwr pêl-rwyd Freedom Leisure, yn gobeithio bydd y grŵp yn ymuno â hi ar gyfer her Marathon felin traed Llundain ar ddydd Sul 26 Ebrill ar gyfer Elusennau’r GIG trwy roi tîm at ei gilydd i redeg 26.2 milltir ar felin draed ar y dyddiad y dylai Marathon Llundain fod wedi digwydd.

Yn ogystal, mae tri aelod o’r grŵp Anne, Mandy a Barbara, AKA y ‘Sewing Scrubbers’ wedi bod yn gwinio sgwrwyr i’r GIG. Danfonwyd ffabrig i’w cartrefi ac mae'r gwisgoedd gorffenedig wedi'u casglu a'u cludo i ysbytai lleol yn Staffordshire. Yn ogystal â'r sgwrwyr, maen nhw wedi bod yn gwnïo bandiau pen i atal clustiau a thalcennau dolurus ar ôl gwisgo gorchuddiadau hwyneb a masgiau am gyfnodau hir.

Daliwch ati gyda'r gwaith gwych pawb!