Mae penodiad Smith yn tanategu ymrwymiad Freedom Leisure i wella’r cynnig dyfrol a maethu diwylliant o ffitrwydd a hamdden sy’n seiliedig ar ddŵr. Yn ei rôl newydd, bydd hi’n chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu mentrau nofio wedi eu teilwra i blant ac oedolion, gan hybu ymhellach raglen wobrwyol y sefydliad, sef Dysgu Nofio, sy’n addysgu mwy na 60,000 o gyfranogwyr bob wythnos i fod yn hydrus ac yn ddiogel o gwmpas dŵr.

Mae dros 28 mlynedd o brofiad gan Hannah yn y sector chwaraeon, hamdden a gweithgaredd corfforol, ac yn ystod y cyfnod hwnnw cafodd amrywiaeth o rolau gan gynnwys gweithio i ddatblygu nofio awdurdodau lleol; gweithio i UK Coaching fel Ymgynghorydd Hyfforddi; gweithio â chwaraeon ysgol fel Uwch Reolwr Cystadlaethau; ac yn nhîm gweithlu Swim England. 

Rydym ni’n falch iawn o’r penodiad hwn a bydd Hannah yn arwain ein tîm o weithwyr dŵr proffesiynol ar draws y sefydliad i barhau i gyfoethogi profiadau nofio unigolion o bob oed yn ein canolfannau a chyflawni gwelliannau go iawn a mesuradwy.

Ivan Horsfall Turner

CEO, Freedom Leisure

Mae Hannah yn ymuno â Freedom Leisure o Water Babies Ltd, ble y bu’n gweithio ers un ar ddeg o flynyddoedd, yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Dŵr, Pyllau Nofio a Chyfleusterau a Hyfforddiant. Roedd hi’n gyfrifol am ddatblygu eu rhaglen nofio wobrwyol i fabanod, plant bach a chyn-ysgol yn y DU, yr Iwerddon, yr Iseldiroedd, yr Almaen, Tsieina, Seland Newydd, Canada a’r UDA. Fel rhan o’r uwch dîm, roedd hi hefyd yn gyfrifol am helpu i ddiffinio gweledigaeth a chyfeiriad strategol y cwmni yn ogystal â chefnogi rhwydwaith o dros 60 o fasnachfreintiau a 500 o athrawon.

Rwyf wrth fy modd i ymuno â Freedom Leisure ac arwain ymdrechion i ehangu a gwella eu rhaglenni dyfrol. Mae nofio yn sgil bywyd ac yn ffynhonnell o fwynhad a llesiant, ac edrychaf ymlaen at weithio’n agos at dimau lleol i hyrwyddo nofio a gweithgareddau dŵr i’r cymunedau lleol yr ydym yn eu gwasanaethau ledled Cymru a Lloegr

Hannah Smith

Rheolwr Busnes Dŵr Cenedlaethol

Y tu allan i’r gwaith, mae Hannah yn ymwneud â Nofio Dŵr Agored fel Swyddog Technegol Rhyngwladol ac fe gynrychiolodd y DU ac Ewrop fel Canolwr yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012 a Rio 2016. Dros y naw mlynedd ddiwethaf, mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Technegol i’r Pencampwriaethau Meistri a Dŵr Agored Cenedlaethol.