dysgu sut i nofio

Cwestiynau Cyffredin am y newidiadau i’n Gwersi Nofio

August 27 2020

Hoffwn i ddiolch i chi am eich amynedd, eich cefnogaeth a’ch teyrngarwch yn ystod y cyfnod y caewyd eich canolfannau hamdden cymunedol yn orfodol – rydym yn falch iawn o’ch croesawu yn ôl i’n Hysgol Nofio.

Gan ddilyn canllawiau cadw pellter diogel rydym wedi newid ychydig ar maint ac amser y gwersi, felly y gwyddoch erbyn hyn. Mae’r newidiadau hyn wedi’u gwneud er mwyn ceisio sicrhau bod pawb yn ddiogel wrth i ni ddarparu amgylchedd rhagorol i ddisgyblion sy’n dysgu nofio. Dyma rai o’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn amlaf i’ch helpu chi i ddeall y newidiadau i’n Gwersi Nofio:

Sut fydda i’n cael gwybod bod gen i le yn yr Ysgol Nofio?

Mae ein timau’n cysylltu â chwsmeriaid presennol ein hysgol nofio i’w ail-fwcio ar y rhaglen nawr. Os nad ydych wedi derbyn galwad, e-bost neu neges destun am hyn, yna cysylltwch â’ch canolfan leol heddiw. Pan fyddwn yn siarad â chi, byddwn yn cadarnhau dyddiad ac amser y wers, a phryd y dylech wneud eich taliad cyntaf o’r banc.

Beth os nad ydw i’n barod i ddychwelyd i’r Gwersi Nofio ar hyn o bryd?

Os ydych yn dewis peidio â dychwelyd ar y dyddiad y byddwn yn ailddechrau ein rhaglen bydd eich taliad misol yn parhau i fod wedi’i rewi, ond fodd bynnag ni allwn warantu lle i chi ar eich dychweliad oherwydd y galw.

A fyddaf yn cael gwers ar yr un diwrnod ac amser ag o’r blaen?

Rydym yn dilyn canllawiau cadw pellter diogel. Mae maint y dosbarth, maint y pwll a ffactorau eraill yn golygu ein bod wedi gorfod newid ein dull arferol o rannu’r pwll yn orsafoedd gwersi. Lle bo modd, byddwn yn ail-fwcio cwsmeriaid i’r wers ar yr un diwrnod ac amser ag o’r blaen, ond fel y byddwch yn deall, ni fydd hyn yn bosibl bob tro, felly gofynnwn i chi fod yn hyblyg os gallwch.

Alla’ i newid a chael cawod cyn y wers?

Rydym yn dilyn canllawiau Swim England a Nofio Cymru trwy ofyn i’n cwsmeriaid gyrraedd i’w gwersi ‘yn Barod i’r Traeth’. Lle bo modd, ewch i’r gawod gartref cyn i chi ddod i’ch gwers, a defnyddio’r cawodydd sydd ar gael ar ochr y pwll cyn dechrau eich gwers.

A yw’r cyfleusterau newid ar gael ar ôl y wers?

Mae gan rai o’n Canolfannau ardaloedd newid a fydd ar gael, ond bydd y lle’n brin oherwydd y canllawiau pellter diogel. Yn ein hardaloedd newid, rydym yn dilyn pellter diogel o 1m+ ac mae’n rhaid i rieni/oedolion wisgo mwgwd wyneb yn yr ardal newid bob amser.

Oes angen i mi wisgo mwgwd wyneb yn ardal y pwll Nofio?

Rydym yn gofyn i Rieni/Oedolion wisgo mwgwd wyneb yn yr ardaloedd newid bob amser. Fodd bynnag, eich dewis chi fydd gwisgo mwgwd wyneb pan fyddwch ar ochr y pwll.

A fydd yna loceri ar gael?

Bydd loceri ar gael i gwsmeriaid yn rhai o’n Canolfannau. Fodd bynnag, oherwydd y diffyg lle, ni fydd rhai o’r Canolfannau yn gallu cynnig y gwasanaeth yma yn ddiogel. Cysylltwch â’ch Canolfan benodol chi i ddarganfod pa wasanaethau fydd ar gael.

Alla’ i fenthyg offer nofio fel sbectol nofio, fflôt neu het?

Fyddwn ni ddim yn benthyca offer fel sbectol nofio a hetiau. Fodd bynnag, bydd fflôt ar gael i bob disgybl pan fydd ei angen yn ystod y wersi. Bydd yr offer sy’n cael eu defnyddio yn ystod pob gwers yn cael eu glanhau’n drylwyr cyn ac ar ôl y wers.

Alla’ i eistedd ar ochr y Pwll a gwylio tra bydd fy mhlentyn yn cael ei wers?

Gall rhieni plant ifanc aros mewn ardal ddynodedig i wylwyr wrth i’w plant gael eu gwersi. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i rieni plant hŷn (8 oed a hŷn) aros oddi ar y safle neu mewn ardal ddynodedig yn y Ganolfan os oes un ar gael. Gofynnwch i’r staff yn eich Canolfan chi a oes ganddynt ardaloedd aros penodol.

Sut fydda’ i’n gwybod pa newidiadau fydd wedi digwydd pan fydda’ i’n cyrraedd?

Mae baneri diogelwch wrth y dderbynfa yn dangos yn eglur beth yw’r canllawiau y mae’n rhaid i chi lynu atynt. Pan fyddwch yn cyrraedd am eich gwers nofio gyntaf, bydd cynrychiolydd y Ganolfan yn eich hysbysu o’r newidiadau. Chwiliwch am y diweddariadau mewn negeseuon e-bost ac ar dudalen cyfryngau cymdeithasol ein Canolfannau.

Mae misoedd wedi mynd heibio ers y wers ddiwethaf, sut fydda’ i neu fy mhlentyn yn cofio beth ddysgais i?

Fe synnech chi beth y gallwn ni gofio. Fodd bynnag, bydd ein Hathrawon yn ailadrodd prif bwyntiau pwysicaf y Cam yn ystod yr ychydig wersi cyntaf i sicrhau bod dysgu gweithredol yn gallu parhau.

Sut y mae’r canllawiau COVID-19 hyn wedi newid y modd y bydd Athrawon yn rhyngweithio gyda’u disgyblion?

Bydd athrawon yn dysgu disgyblion o ochr y pwll ac ni fyddant yn mynd i mewn i’r dŵr oni bai fod yn wirioneddol angenrheidiol iddynt wneud hynny. Ni fydd unrhyw gyswllt corfforol, a bydd canllawiau cadw pellter diogel yn cael eu dilyn bob amser. Bydd fflôt a chyfarpar penodol arall yn cael eu defnyddio i helpu plant ieuengach yn y wers wrth iddyn nhw ddatblygu trwy’r Camau.

Beth rydych chi wedi’i wneud i gadw’r Gwersi Nofio’n ddiogel?

Mae’r pwll nofio’n un o’r ardaloedd mwyaf diogel i fod ynddyn nhw oherwydd y cemegau sy’n cael eu defnyddio i gadw’r ardal hon yn ddiogel ac yn lân. Rydym wedi cynyddu nifer y troeon y bydd y glanhau’n cael ei wirio, a hefyd y sesiynau glanhau trylwyr sy’n digwydd ym mhob Canolfan, ac rydym hefyd wedi addasu ein Rhaglenni Nofio, gan gyfyngu’r niferoedd yn y gwersi ac amrywio’r amseroedd gwersi am yn ail. Mae ein holl athrawon hefyd yn dilyn cyrsiau IOS Dychwelyd i’r Pwll (Return to Poolside) cyn diwrnod cychwyn y rhaglen.

Alla’ i gyrraedd yn gynnar i’r Wers Nofio?

Gofynnwn i chi gyrraedd 5 munud cyn dechrau’r wers. Mae hyn yn caniatáu amser i chi fynd i ardal y Pwll Nofio, a chael cawod cyn i’ch gwers ddechrau. Yn rhai o’n Canolfannau mae gennym fannau gollwng a chodi plant i’r rhieni ollwng eu plant cyn y wers a’u codi ar ôl. Cysylltwch â’ch Canolfan leol i ddarganfod beth yw eu trefniadau penodol.

Sut alla’ i gael y newyddion diweddaraf am y newidiadau a’r canllawiau sydd ar waith yn y Ganolfan yr af iddi?

Awgrymwn eich bod yn darllen y dudalen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml hon yn gyson er mwyn gweld unrhyw ddiweddariadau ychwanegol, a mynd i wefan eich Canolfan a dilyn ei thudalen cyfryngau cymdeithasol. O bryd i’w gilydd byddwn yn anfon newyddion a diweddariadau i chi trwy e-bost neu neges destun.