Mae Freedom Leisure yn cynnig nifer o Raglenni Prentisiaeth ac wrth ein bodd i fod yn gallu darparu llawer o gyfleoedd cyflogaeth a datblygiad i bobl ifanc sydd eisiau gweithio yn y diwydiant hamdden.

Prentisiaethau?

Pecyn o hyfforddiant yw prentisiaeth sy'n cael ei ddarparu wrth i chi weithio. Mae prentisiaethau’n caniatáu i chi ennill cymwysterau wrth ennill cyflog ac mae’n ffordd wych o roi theori ar waith, wrth i chi fagu profiad go iawn yn y gweithle.

Ymhlith yr hyfforddiant mae Diploma NVQ, Sgiliau Gweithredol, Tystysgrif Dechnegol, Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth, a detholiad o gyrsiau ychwanegol sy'n berthnasol i’r Brentisiaeth rydych chi arni. 

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’ch cydweithwyr mewn tîm ond byddwch yn derbyn mwy o gyfleoedd hyfforddiant ac yn cael cymorth ychwanegol oddi wrth eich asesydd pwrpasol.

 

Mae'n gyfnod cyffrous i fod yn gysylltiedig â Phrentisiaethau â’r llywodraeth wedi ymrwymo i greu 3 miliwn o brentisiaid erbyn 2020, dyma’r amser i gymryd rhan. Yn Freedom Leisure rydym yn Gyflogwr yn ogystal â Darparwr Hyfforddiant sy'n golygu y cewch hyfforddiant pwrpasol i'ch cefnogi ar eich taith Prentisiaeth. Rydym yn gwybod bod pob unigolyn yn wahanol ac felly gall pob Prentis ddod â set sgiliau unigryw i'r cwmni.

Rebecca Cook, Workbased Learning Manager

Hyfforddiant Ychwanegol

I gwblhau Prentisiaeth, mae gofyn i chi gwblhau isafswm o hyfforddiant, ond gyda Freedom Leisure byddwn ni'n cynnig mwy o gyfleoedd hyfforddi i chi na’r isafswm gofynnol hwn.  I fanteisio i’r eithaf ar y profiad Prentisiaeth, credwn y gall hyfforddiant ychwanegol fod yn beth da yn unig, ac oherwydd ein bod yn darparu amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi, mae nifer o opsiynau ar gael. 

Nid oes unrhyw amheuaeth bod Hyfforddiant Freedom Leisure yn cynnig mwy yn ein Rhaglen Brentisiaeth na darparwyr hyfforddiant eraill.

 

pwy sy'n gymwys i fod yn brentis?

Mae prentisiaethau ar gael os ydych chi dros 16 oed a heb fod mewn addysg llawn amser.  Nid oes yn rhaid eich bod hefyd wedi cwblhau HND, cymhwyster uwch neu radd.  P'un a ydych yn gadael yr ysgol, yn awyddus i ddechrau gyrfa newydd neu’n symud i rôl newydd â'ch cyflogwr presennol, efallai Prentisiaethau Freedom Leisure yw’r llwybr cywir i chi.

I fod yn Brentis mae’n rhaid i chi gael eich cyflogi am o leiaf 30 awr yr wythnos.  Gellir cynnig Prentisiaethau ar Lefel 2 (lefel gweithredol), sy'n cymryd 12 mis i’w cwblhau, neu Lefel 3 (gan gynnwys rhai cyfrifoldebau rheoli a goruchwylio) sy'n cymryd 18 mis i'w cwblhau.

 

beth sy'n digwydd pan ddaw’r brentisiaeth i ben?

Ar ddiwedd y Brentisiaeth y gobaith yw y byddech yn cael eich cyflogi fel aelod parhaol o staff.  Dyma uchelgais y rhaglen, ond byddai'r penderfyniad hwn yn eiddo i’r rheolwr yn y cyfleuster hamdden lle rydych yn gweithio.

Dyma'r ffordd i fynd yn wir. Trwy astudio ar yr un adeg mae’n golygu llawer mwy na dull hamddenol o ymwneud â’ch swydd. Fel hyn, gallwch wneud cynnydd a chael mwy o gyfrifoldeb wrth i chi ddatblygu

Anon, 2016

Maent yn darparu cefnogaeth dda iawn. Efallai y credwch fod rhywfaint ohono y tu hwnt i chi ond maent yn cymryd amser ac yn gwrando ar eich pryderon. Yna mae popeth yn ymddangos yn iawn!

Anon, 2016

Mae'n dipyn o abwyd pan fyddwch yn sylweddoli y gallech gael rôl amser llawn os byddwch yn cwblhau eich hyfforddiant yn llwyddiannus

Anon, 2016

a oes gennych ddiddordeb mewn dod yn brentis?

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn Brentis gysylltu â’r cyfleuster hamdden lle mae ganddynt ddiddordeb mewn gweithio a darganfod a oes ganddynt unrhyw gyfleoedd. Fel arall, byddem yn hapus iawn i glywed gennych. Byddwn yn trefnu i gyfarfod â chi ac yna gallwn weld a oes unrhyw gyfleoedd y gwyddom amdanynt yn Freedom Leisure, neu gallwn siarad â gweithredwyr hamdden eraill i ddarganfod a allwn ddod o hyd i gyfle addas i chi. 

a oes gennych ddiddordeb mewn cyflogi prentisiaid?

Gall Freedom Leisure gynnig cyfleoedd ar gyfer Prentisiaid a gall Freedom Leisure ddarparu’r holl hyfforddiant sy'n ofynnol, felly mae’r rhaglen gyfan yn hunangynhaliol iawn. Mae Hyfforddiant Freedom Leisure hefyd yn gweithio â gweithredwyr hamdden eraill a byddem yn awyddus iawn i unrhyw gyfleuster hamdden gysylltu â ni os hoffech chi gymryd rhan yn ein Rhaglen Brentisiaethau.

Methu dod o hyd i beth rydych chi'n chwilio amdano? Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi.