Trwy ymaelodi am 3 mis, fe gewch ostyngiad gwych oddi ar yr aelodaeth fisol safonol.

Os ydych chi’n chwilio am aelodaeth tymor byr rhagorol er mwyn paratoi ar gyfer gwyliau’r haf, neu os oes angen opsiwn ffitrwydd yn ystod seibiant o astudio – gallwn gynnig yr ateb delfrydol.

Dechrau a chynnal arferion iach

 • Dechrau gyda nod isel
 • Rhannwch eich nod yn gamau syml
 • Ystyried recriwtio bydi ymarfer
 • Neilltuo amser o leiaf 2 waith yr wythnos
 • Cofiwch wobrwyo eich hunan
 • Rhoi cynnig ar rywbeth newydd bob wythnos
 • Dilyn eich cynnydd (gallwn helpu gyda hyn)

Beth am drefnu sesiwn cynefino â’r gampfa a rhaglen ffitrwydd pwrpasol, a ddyluniwyd gan un o’n tîm ffitrwydd hynod fedrus a gwybodus, i sicrhau eich bod yn llawn cymhelliant ac yn symud i’r cyfeiriad cywir o ddechrau eich aelodaeth. Gellir dysgu rhagor wrth ymaelodi.

This promotion is currently not live

EWCH ATI’N GYFLYM, DIM OND AM GYFNOD CYFYNGEDIG FYDD Y CYNIGION HYN AR GAEL!

Cofiwch, os yw'n haws i chi ymweld â'r Ganolfan, gwnewch hynny heddiw.

Bydd telerau ac amodau mewn grym. 

*Cysylltwch a’r safle am restr lawn o’r cyfleusterau.

Talu llai am nofio

Os yw’n well gennych nofio na chodi pwysau, bydd ein cynigion aelodaeth yn rhoi mynediad i chi at amrywiaeth o byllau nofio Freedom Leisure i berffeithio eich arddull nofio, cymryd rhan mewn aerobeg dŵr neu ymlacio ar ôl gwaith yn y pwll.

Talu llai am ymarfer corff

Mae pob gym Freedom Leisure yn ddelfrydol ar gyfer gweithio ar eich amcanion ffitrwydd, hyfforddi a magu cryfder yn y cyhyrau mewn amgylchedd cefnogol ac ysgogol. Mae ein tîm proffesiynol cymwys o safon uchel yr un mor angerddol ag ydych chi, a byddant yn sicrhau eich bod chi’n cael y canlyniadau gorau gan ddefnyddio offer o’r radd flaenaf.

Talu llai i ymuno â dosbarthiadau

Mae llawer o’n canolfannau’n cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau i’ch helpu i gadw’n ffit a gofalu ar ôl eich llesiant corfforol a meddyliol mewn amgylchedd cyfeillgar a chymdeithasol. O’r holistig i HIIT, a phopeth rhyngddynt, rydyn ni’n hyderus y dewch o hyd i’r dosbarth cywir ar eich cyfer chi.

Talu llai am chwaraeon dan do ac yn yr awyr agored

Mae ein cyrtiau, neuaddau chwaraeon a meysydd chwarae o ansawdd uchel ar gael ar gyfraddau ffantastig ar ddisgownt i’r sawl sy’n chwilio am rywle i chwarae sboncen gyda ffrind ar ôl gwaith neu gicio pêl gyda ffrindiau fore Sadwrn.

Pam dewis Freedom Leisure

Wrth fanteisio ar gynigion grêt yn y gym y mis hwn, byddwch yn mwynhau mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau ffitrwydd yn eich ardal. O gyrtiau tenis dan lifoleuadau, i gym o’r radd flaenaf a llawer o gyfleusterau eraill, mae gan ein canolfannau rywbeth i bawb. Cwblhewch y manylion ar y ffurflen uchod neu cysylltwch â’ch canolfan leol am ragor o wybodaeth!

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Beth sy’n gynwysedig mewn aelodaeth Freedom Leisure?

Rydyn ni’n cynllunio ein haelodaeth o gwmpas y cymunedau a wasanaethwn felly gallwch ddisgwyl amrywiaeth eang o becynnau aelodaeth unigryw sy’n bwrpasol i bob canolfan. Dyma flas o’r hyn sy’n cael ei gynnig:

 • Aelodaeth Ddiderfyn – mynediad at nifer o ganolfannau Freedom Leisure yn eich ardal
 • Aelodaeth i’r Teulu – cadwch yn actif gyda’r teulu!
 • Aelodaeth Hŷn – cyfraddau wedi eu disgowntio ar gyfer pobl hŷn
 • Aelodaeth i Fyfyrwyr – cyfraddau wedi eu disgowntio ar gyfer myfyrwyr mewn addysg lawn amser
 • Aelodaeth Gorfforaethol – cyfraddau wedi’u disgowntio ar gyfer ein partneriaid corfforaethol, gan gynnwys pob gweithiwr allweddol a gweithwyr argyfwng

Sut i gael gostyngiad i aelodaeth gym

Mae hyn yn ddigon hawdd! Cwblhewch y ffurflen uchod neu gysylltu â’ch canolfan leol heddiw a dechrau ar eich taith ffitrwydd yn 2023. 

Mae pob cynnig yn amodol ar yr hyn sydd ar gael yn lleol.

 • Cynigion ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig, gwiriwch gyda’ch canolfan leol
 • Mae’r gweithgareddau’n amrywio ac yn  amodol ar argaeledd
 • 16+ oed
 • Gall prisiau amrywio
 • Mae’n bosibl y bydd telerau ac amodau eraill yn berthnasol

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!