Gweithlu Actif

Gofynnir i fusnesau i wneud mwy o ran cefnogi eu gweithluoedd i fod yn fwy iachus, o seibiannau rheolaidd a chefnogi gweithwyr i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Mae busnesau yn wynebu costau cynyddol o ran salwch ac absenoldebau yn y gwaith, gyda’r gost bresennol i economi'r DU oddeutu £15 biliwn y flwyddyn.

Rydym eisiau sicrhau fod pawb yn fwy gweithgar, gan gynnwys y sawl sy’n gweld fod eu bywyd gwaith yn Wrecsam yn rheswm dros beidio bod mor actif ag yr hoffent fod. Gan mai ‘eistedd yw’r ysmygu newydd’, rydym eisiau gweithio gyda mwy o fusnesau i ganfod yr hyn yr hoffai eu gweithwyr ei wneud gyda ni i fod yn fwy actif o amgylch eu swyddi. Rydym yn cynnig gostyngiad mewn prisiau ar gyfer aelodaeth gorfforaethol i alluogi gweithluoedd i gael budd o annog mwy o’u gweithwyr i fod yn actif.

Mae ein Tîm Cymunedau Actif yn Wrecsam yn gweithio gyda Chydlynydd Hyfforddi a Gwirfoddoli Wrecsam Actif i gynnig cyfleoedd i wirfoddoli gyda’n timoedd.