Mae Cymunedau Actif Wrecsam yn gweithio gydag amrywiaeth eang o grwpiau a phartneriaid cenedlaethol i annog pobl o bob oedran a gallu i fod yn fwy gweithgar ar draws ystod o raglenni a gyflwynir o fewn cymunedau lleol a chyfleusterau hamdden

Trwy ein gwasanaethau Cymunedau Actif ymroddedig, nod Freedom Leisure yw cyfrannu tuag at greu cenedl actif trwy weithio gyda’n partneriaid gwerthfawr i ddatblygu rhaglenni lleol pwrpasol i ddiwallu angen lleol … lle mae cwsmeriaid, cleientiaid a staff yn cyfrif

Hannah Gilday - Rheolwr Grwp Cymunedau Gweithgar

Ein Cynllun Datblygu/Fframwaith Cymunedau Actif lleol

Gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a gyda sefydliadau a dogfennau eraill gan gynnwys Chwaraeon Cymru: Strategaeth Chwaraeon Cymunedol 2012-2020: Clybiau sy’n Ffynnu, Penderfyniadau Lleol, Addysg o Ansawdd, Gweithlu Ymroddedig, Cyfleusterau Priodol. Iechyd Cyhoeddus Cymru  - Cael Cymru i Symud, Rhwydweithiau Iechyd Cyhoeddus, Cynllun Cyngor Wrecsam 2017-22 – Pobl, Economi, Lle. Creu Cynllun Gweithredu Wrecsam Actif, rydym wedi datblygu ein Cynllun Datblygu/Fframwaith Cymunedau Actif sy’n canolbwyntio ar ddatblygu rhaglenni difyr ar draws ein 6 thema.

Chwaraeon Actif

Yn Wrecsam, rydym yn datblygu ystod eang o raglenni chwaraeon, gan weithio gyda Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru, clybiau lleol a Chyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol. Yn Wrecsam, rydym yn noddi gwobr yng Ngwobrwyon Chwaraeon Actif Wrecsam i gydnabod doniau lleol. Rydym hefyd yn cefnogi athletwyr lleol gyda’n Cynllun Athletwyr Talentog i’w helpu gyda’u hyfforddiant.

Pobl Ifanc Actif

Rydym yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd o bob oedran a gallu ar draws Wrecsam i’w hannog i gael arferion mwy actif ar gyfer bywyd. Mae gennym ystod o weithgareddau gwyliau gan gynnwys Her Ffitrwydd Iau'r Haf, rhaglenni gweithgareddau ysgol; cyfleoedd i ddysgu nofio, rhaglenni ieuenctid a mwy.

Heneiddio’n Actif

Rydym yn annog pawb yn Wrecsam, beth bynnag fo eu gallu i heneiddio’n dda. Rydym yn cynnal ac yn arwain ar ystod o raglenni megis nofio am ddim i bobl 60 oed a drosodd, Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corff ac Oedolion Gweithgar i annog y sawl sydd dros 60 oed i gael hwyl, cymdeithasu a chanolbwyntio ar well lles meddyliol a chorfforol. Rydym yn ymroddedig i wella cyfleoedd ar gyfer y sawl sy’n wynebu dementia i barhau’n actif.

Cymunedau Actif

Ar draws Wrecsam, rydym yn gweithio gyda nifer fawr o grwpiau a sefydliadau cymunedol i ddatblygu hyd yn oed mwy o gyfleoedd i bobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau difyr. Rydym yn cefnogi digwyddiadau, yn cyflwyno gweithgareddau ac yn gweithio mewn partneriaeth i sefydlu a chyflwyno rhaglenni dan arweiniad y gymuned i helpu wrth wneud y mwyaf o le mae pobl yn byw. Gallwch ddod o hyd i ni nesaf ar ein tudalen Facebook a chyfrif trydar @WrexhamFL sy’n benodol i’r safle.

Gweithlu Actif

Rydym eisiau annog pawb i bob yn fwy actif, gan gynnwys y sawl sy’n gweld fod eu bywyd gwaith yn Wrecsam yn rheswm dros beidio bod mor actif ag yr hoffent fod. Gan mai ‘eistedd yw’r ysmygu newydd’, rydym eisiau gweithio gyda mwy o fusnesau i ganfod yr hyn yr hoffai eu gweithwyr ei wneud gyda ni i fod yn fwy actif o amgylch eu swyddi. Rydym yn gweithio gyda Chydlynydd Hyfforddi a Gwirfoddoli Wrecsam Actif i gynnig cyfleoedd i wirfoddoli gyda’n timoedd.

Iechyd Actif

Mae iechyd a gweithgaredd corfforol yn dod llaw yn llaw ac rydym yn gwybod am bwysigrwydd rhwystro anawsterau iechyd yn ddiweddarach mewn bywyd. Rydym yn cefnogi rhaglenni iechyd lleol gan gynnwys: Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corff a Chynllun Adferiad y Galon. Mae gweithwyr ymarfer corff proffesiynol ar draws ein cyfleusterau yn cael eu hyfforddi i annog pawb sydd eisiau gwella eu hiechyd i fanteision ar gyfleoedd a gyflwynir iddynt.

Dechreuodd y bartneriaeth rhwng Freedom Leisure a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis Mawrth 2016 ac mae’r ail 12 mis o weithredu wedi profi i fod yn eithriadol o lwyddiannus gyda 882,340 o ymweliadau wedi’u cofnodi ar draws ein portffolio o ganolfannau hamdden a gwasanaethau cymunedau actif yn Wrecsam sy’n cynrychioli cynnydd o 3.2% ar y flwyddyn flaenorol. Mae buddsoddiad cyfalaf wedi bod yn nodwedd o bwys yn 2017 gyda dros £2.5 miliwn yn cael ei fuddsoddi i mewn i’n portffolio o safleoedd sydd wedi arwain at effaith bositif ar ein defnyddwyr gwasanaeth presennol a newydd. Mae buddsoddiad sylweddol o fewn Waterworld wedi creu ystafell ffitrwydd sydd 60% yn fwy sy’n cynnwys yr amrywiaeth fwyaf diweddar o offer Technogym a Life Fitness blaengar. Yn ychwanegol at hyn, mae stiwdio seiclo dan do wedi’i adeiladu at y diben gyda thechnoleg MYRIDE rhyngweithiol yn amlwg yn un o’r gorau yn y rhanbarth. Mae siop Goffi COSTA newydd yn cyd-fynd â’r buddsoddiad mewn ffitrwydd i alluogi cwsmeriaid i aros a chymdeithasu wedi iddynt wneud ymarfer corff. Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun wedi cael budd hefyd o gynnydd o 60% yn yr ystafell ffitrwydd ac mae eu cae hyfforddi awyr agored gyda llifoleuadau wedi derbyn buddsoddiad i’w drawsnewid yn gae 3G gyda goleuadau LED newydd. Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Stadiwm Queensway wedi cael budd hefyd o adnewyddu eu hystafelloedd ffitrwydd yn llwyr ac yn ychwanegol at hyn, mae caeau awyr agored yn Queensway ac Ysgol Morgan Llwyd wedi cael eu diweddaru i gaeau 3G. Mae’r cyfleusterau gwell hyn a gefnogir gan dîm ymroddedig o weithwyr ymarfer corff a ffitrwydd proffesiynol yn canolbwyntio’n barhaus ar gynyddu cyfranogiad gan ystod eang o grwpiau ac unigolion. I gefnogi hyn yn ystod 2017, rydym wedi cyflwyno nifer o becynnau gostyngiad sy’n cynnwys Aelodaeth Ffitrwydd Queensway ac aelodaeth Budd Ffitrwydd o’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corff (NERS). Erbyn hyn, mae’r cynlluniau hyn yn cefnogi ein cynlluniau gostyngiad eraill gan Freedom Leisure sy’n cynnwys Menter Nofio Am Ddim Llywodraeth Cymru, Nofio Am Ddim i’r Lluoedd Arfog, Cynllun Gofalwyr Gwirfoddol Wrecsam a Mynediad yr Anabl at Chwaraeon ac Iechyd (DASH). Yn ychwanegol at hyn, mae ein holl byllau yn cynnig nofio am ddim i blant dan 5 oed. Rydym yn arbennig o gyffrous a balch i allu cyflwyno’r cyfleusterau newydd gwych hyn i Wrecsam ac yn edrych ymlaen at groesawu ein holl gwsmeriaid presennol a chwsmeriaid newydd i gyfleusterau Freedom yn Wrecsam yn 2018-19. Mae ein harwyddair yn canolbwyntio’n glir ar le’r ydych chi’n cyfrif ac fe fyddwn yn gwneud popeth sy’n bosibl i gynnig profiad hamdden o’r radd flaenaf i chi yn ein cyfleusterau. Rwy’n edrych ymlaen at eich croesawu i’n ystod newydd a gwell o gyfleusterau yn Wrecsam yn fuan iawn.

Andy Harris - Rheolwr Ardal Wrecsam