Diweddariad covid-19 – cwestiynau cyffredin

Mae canllawiau a chyfyngiadau’r Llywodraeth wedi cael eu diweddaru yn Lloegr (Dydd Llun 19 Gorffennaf) ac yng Nghymru (Dydd Sadwrn 7 Awst).

Oherwydd newidiadau yng nghyfarwyddyd a chyfyngiadau’r Llywodraeth, rydym wedi diweddaru ein cwestiynau cyson.

A oes rhaid i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb tra byddant yn y Ganolfan?

Cwsmeriaid yn Lloegr: Gall cwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb os ydynt yn dymuno ond yn unol â chyfarwyddyd y Llywodraeth, nid yw gwisgo masgiau wyneb yn orfodol.

Cwsmeriaid yng Nghymru: Mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol mewn mannau cyhoeddus dan do megis canolfannau hamdden a champfeydd, ac felly mae gofyn i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb.

Sut allaf helpu i gadw fy nghanolfan hamdden leol yn ddiogel o ran COVID?

Fe fyddwn yn parhau i gael gorsafoedd glanhau ar gael ac fe fyddwn yn gofyn i’n cwsmeriaid lanhau cyfarpar wedi eu defnyddio.

A oes cyfyngiadau COVID yn parhau ynghylch capasiti ar gyfer gweithgareddau chwaraeon dan do ac awyr agored?

Nag oes. Nid oes cyfyngiadau COVID bellach sy’n penderfynu faint o bobl a all gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon corfforol yn yr awyr agored neu dan do. Gellir cynnal chwaraeon dan do megis nofio, y gampfa, ymarfer corff mewn grwpiau, chwaraeon raced, chwaraeon tîm heb unrhyw gyfyngiadau.  

Profi ac Olrhain, beth ydych chi’n ei wneud?

Fe fyddwn yn parhau i arddangos y cod QR i helpu’r GIG i frwydro yn erbyn y feirws. Rydym yn dal i fod yn cynghori pawb i fewngofnodi. Os nad oes gennych Ap COVID-19 y GIG a’ch bod dal am barhau i gofnodi eich manylion, gofynnwch i aelod o’n tîm, a fydd yn hapus i gofnodi eich ymweliad.

A ganiateir i wylwyr fynychu gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored?

Mae gwylwyr yn gallu mynychu gweithgareddau Dan Do ac yn yr Awyr Agored gan gynnwys gwersi nofio. Os yw’r ardaloedd hyn yn llawn, dylid gwisgo masg wyneb yn unol â chyfarwyddyd y Llywodraeth.

A fydd cyfarpar a chyfleusterau ffitrwydd sydd ar gau dros dro oherwydd cyfarwyddyd y Llywodraeth neu sydd â mynediad cyfyngedig ar gael erbyn hyn?

Byddan. Fe fyddwn yn gwneud mwy o gyfarpar ffitrwydd ar gael a bydd cyfleusterau y bu’n rhaid i ni eu cau dros dro ar gael i’w defnyddio. Os nad dyma yw’r achos am unrhyw reswm, fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi o flaen llaw.

Sut ydw i’n gwybod y diweddaraf am newyddion fy Nghanolfannau lleol?

Edrychwch ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwefan eich canolfan hamdden leol am newyddion a diweddariadau. Os nad ydych yn derbyn negeseuon e-bost oddi wrthym, gwiriwch eich bod wedi cofrestru i dderbyn e-bost trwy ofyn i un o dîm y dderbynfa ar eich ymweliad nesaf.