Diweddariad covid-19 – cwestiynau cyffredin

Mae canllawiau a chyfyngiadau’r Llywodraeth wedi cael eu diweddaru yn Lloegr (Dydd Gwener 10 Rhagfyr) ac yng Nghymru (o ddydd Sul 26 Rhagfyr).

Oherwydd newidiadau yng nghyfarwyddyd a chyfyngiadau’r Llywodraeth, rydym wedi diweddaru ein cwestiynau cyson.

A oes rhaid i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb tra byddant yn y Ganolfan?

Cwsmeriaid yn Lloegr:  Er nad yw gorchuddion wyneb yn orfodol, rydym yn annog ein cwsmeriaid a'n staff i wisgo gorchuddion wyneb wrth symud o amgylch y ganolfan ond nid wrth ymarfer, rhoi cyfarwyddiadau neu achub bywydau. Fodd bynnag, mae'n ofynnol eu gwisgo mewn meysydd eraill fel mannau chwarae meddal, dringo (nid wrth ddringo), canolfannau bowlio deg, rinc iâ (nid wrth sglefrio) ac mewn mannau lle mae yna driniaethau cyswllt agos (harddwch, ffisiotherapi, tylino, trin gwallt ac ati) a theatrau.

Cwsmeriaid yng Nghymru:  Mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol mewn mannau cyhoeddus dan do megis canolfannau hamdden a champfeydd, ac felly mae gofyn i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb.

Sut allaf helpu i gadw fy nghanolfan hamdden leol yn ddiogel o ran COVID?

Fe fyddwn yn parhau i gael gorsafoedd glanhau ar gael ac fe fyddwn yn gofyn i’n cwsmeriaid lanhau cyfarpar wedi eu defnyddio.

Cwsmeriaid yng Nghymru:  Rydym yn gofyn i gwsmeriaid lynu wrth reolau pellhau cymdeithasol a pharchu pellter pawb arall yn y ganolfan.

A oes cyfyngiadau COVID yn parhau ynghylch capasiti ar gyfer gweithgareddau chwaraeon dan do ac awyr agored?

Cwsmeriaid yn Lloegr:  Ar hyn o bryd nid oes cyfyngiadau sy’n dweud faint o bobl gaiff gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon corfforol y tu allan neu dan do. Caiff chwaraeon dan do megis nofio, y gampfa, ymarfer mewn grwpiau, chwaraeon raced, chwaraeon tîm a gweithgareddau eraill fynd yn eu blaenau heb gyfyngiadau.

Cwsmeriaid yng Nghymru:  Yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, rydym wedi lleihau faint o bobl gaiff fod mewn dosbarthiadau ymarfer ac wedi gosod y gampfa fel bod mwy o le rhwng yr offer i sichrau bod digon o le i gadw pellter cymdeithasol. Nid yw hyn yn effeithio ar ein rhaglen Dysgu i Nofio.

Profi ac Olrhain, beth ydych chi’n ei wneud?

Fe fyddwn yn parhau i arddangos y cod QR i helpu’r GIG i frwydro yn erbyn y feirws. Rydym yn dal i fod yn cynghori pawb i fewngofnodi. Os nad oes gennych Ap COVID-19 y GIG a’ch bod dal am barhau i gofnodi eich manylion, gofynnwch i aelod o’n tîm, a fydd yn hapus i gofnodi eich ymweliad.

A ganiateir i wylwyr fynychu gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored?

Mae gwylwyr yn gallu mynychu gweithgareddau Dan Do ac yn yr Awyr Agored gan gynnwys gwersi nofio. Os yw’r ardaloedd hyn yn llawn, dylid gwisgo masg wyneb yn unol â chyfarwyddyd y Llywodraeth.

Cwsmeriaid yng Nghymru:  Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ni chaiff ond 50 o wylwyr (ar ben y rhai sy’n cymryd rhan) wylio chwaraeon tîm ar hyn o bryd.

A fydd cyfarpar a chyfleusterau ffitrwydd sydd ar gau dros dro oherwydd cyfarwyddyd y Llywodraeth neu sydd â mynediad cyfyngedig ar gael erbyn hyn?

Cwsmeriaid yn Lloegr:  Mae cyfarpar a chyfleusterau ffitrwydd nad oedd ar gael neu offer gyda mynediad cyfyngedig bellach ar gael i chi eu defnyddio. Os nad yw hyn yn wir am unrhyw reswm, byddwn yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw.

Cwsmeriaid yng Nghymru:  Rydym wedi gosod y gampfa fel bod mwy o le rhwng yr offer, i sicrhau fwy o le rhyngoch chi ac eraill. Bydd ystafelloedd newid sych ar gael o hyd ym mron pob un o’n canolfannau

Sut ydw i’n gwybod y diweddaraf am newyddion fy Nghanolfannau lleol?

Edrychwch ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwefan eich canolfan hamdden leol am newyddion a diweddariadau. Os nad ydych yn derbyn negeseuon e-bost oddi wrthym, gwiriwch eich bod wedi cofrestru i dderbyn e-bost trwy ofyn i un o dîm y dderbynfa ar eich ymweliad nesaf.