Ystafell Ffitrwydd - Queensway

Rydym yn deall nad yw un maint yn addas i bawb, felly os yw’n well gennych ymarfer yn y gym ar ben eich hun neu o fewn grŵp, gallwn ddangos i chi sut i wneud y gorau o'ch amser ymarfer gwerthfawr.

Yr ystafell ffitrwydd yn Queensway

Sut ydw i'n dechrau yn y gampfa?

Mae gan bob defnyddiwr gym hawl i gyflwyniad gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys i'ch arwain drwy'r offer a sicrhau y gallwn deilwra eich ymarfer i gyflawni eich nodau a dyheadau, boed hynny i ddod yn heini neu’n fwy heini, colli pwysau neu gyflyru’r corff, neu efallai eich bod yn ymarfer i fod yn well yn eich camp ddewisol.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae gan Queensway bopeth ar eich cyfer, p'un a ydych yn fynychwr i’r gym am y tro cyntaf neu os ydych yn athletwr profiadol.

Mae gan yr ystafell ffitrwydd 21 gorsaf amrywiaeth o offer i weithio pob rhan o'r corff, gan gynnwys offer cardiofasgwlaidd ac ymarfer cryfhau. 

 

Mae pob un o'r peiriannau hyfforddiant cryfder yn yr ystafell ffitrwydd â’r marc IFI (Inclusive Fitness Initiative) arnynt. Mae’r marc ar y peiriannau sy'n hygyrch i bawb.

Mae'r IFI yn gweithredu cynllun achredu sy'n cydnabod llwyddiannau ac ymrwymiad cyfleusterau hamdden sy'n galluogi pobl anabl i ddod yn egnïol yn gorfforol. Mae'r achrediad yn darparu llwyfan CYNHWYSOL ar gyfer pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl i fod yn egnïol gyda'i gilydd.

 

Mae'r holl offer ffitrwydd â’r marc uchod sy'n gwneud yr ystafell ffitrwydd yma yn Gwyn Evans yn hygyrch i bawb.

Rheolwr y Ganolfan

Ymarfer grŵp yn Queensway

Mae Queensway yn gartref i amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd yn ystod y dydd a gyda'r nos. Gan gynnwys GRIT Les Mills

Mae pob un o'r hyfforddwyr wedi'u cymhwyso i isafswm tystysgrif lefel 2 yn yr holl weithgareddau sy'n cael eu cynnig. Mae gan y cyfleuster newydd dymheredd aer amgylchynol sy'n darparu'r amgylchedd delfrydol i ymarfer ynddo.

Campfa Pobl Ifanc yn Queensway

Gym Ffitrwydd Pobl Ifanc – Wedi’i datblygu’n benodol i ddarparu gweithgaredd unigryw i bobl ifanc, nid yn unig i hyrwyddo ffordd o fyw iach a heini, ond hefyd i annog cyfranogiad egnïol tymor hir yn ddiweddarach mewn bywyd.

Mae Sesiynau Gym Pobl Ifanc dan Oruchwyliaeth ar gael:

Dydd Mawrth 16:00 - 17:00 a Dydd Gwener 16:00 - 17:00

Ystod Oedran: 11 – 15 oed

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (ners)

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru (LlC) sydd wedi bod yn datblygu ers 2006 i safoni cyfleoedd atgyfeirio ymarfer corff ar draws yr holl awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.

Mae'r Cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol. Mae'n targedu cleientiaid sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig, gan roi cyfle i atgyfeiriadau gael mynediad I raglen ymarfer corff dan oruchwyliaeth o ansawdd uchel i hybu iechyd a lles.

Wedi'i gydlynu yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac anelu at y rheini dros 16 oed, nad ydynt yn cael ymarfer corff egnïol yn rheolaidd ac yn dioddef o gyflwr meddygol, mae'r Cynllun wedi ei gynllunio i ddarparu cyfleoedd i ymarfer corff sy'n hwyl, gwobrwyo a gall hynny ei hymgorffori i fywyd bob dydd.

Mae cleientiaid yn cael eu cyfeirio gan feddyg teulu neu Ymarferydd Iechyd, felly os ydych chi'n meddwl y byddech yn elwa o ymuno cynllun hwn, siaradwch â'ch meddyg teulu neu ewch i www.wrexham.gov.uk/ners

 

Mae manteision posibl gweithgarwch corfforol i iechyd yn enfawr. Pe bai meddyginiaeth yn bodoli a fyddai’n cael effaith tebyg, byddai'n cael ei ystyried yn 'gyffur gwyrthiol' neu 'iachâd gwyrthiol'

Professor Sir Liam Donaldson