babyballet®

babyballet®

babyballet® ,mae dosbarthiadau dawns yn dod â llawenydd i filoedd wrth i ni wneud dysgu dawnsio yn brofiad bythgofiadwy a hudolus – i chi a'ch seren fach. O chwe mis i chwe blynedd, bydd ein dosbarthiadau babyballet® yn rhoi cyfle i'ch plentyn ddawnsio, magu hyder a disgleirio, mewn amgylchedd hwyliog, gofalgar a chefnogol.

Drwy ddysgu trwy chwarae, mae ein hathrawon cymwys a chroesawgar yn rhoi cyfle i fabanod, plant, plant bach a phlant ifanc ddawnsio yn eu ffordd unigryw eu hunain, cael hwyl a gwneud ffrindiau ar hyd y ffordd. I gael eich sicrwydd ychwanegol, mae ein holl wersi ballet yn gysylltiedig â Fframwaith Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar (EYFSF), gan eu gwneud yn ddewis gweithgaredd perffaith i chi a'ch plentyn.

Ddydd sadwrn:

 • 9:45am – Symudwyr a Groovers (3-6 oed)
 • 10:30am – Tinies (18 mis-3 oed)
 • 11:15am - Groovers (4-6 oed)

Cysylltwch â Miss Holly ar 07868950401 i gael gwybod mwy neu gallwch anfon e-bost iddi yma.

Clwb Pêl-foli Abertawe

Clwb Pêl-foli Abertawe

Clwb pêl-foli lleol sy'n cynnig amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar, p'un a ydych chi erioed wedi rhoi cynnig arni neu wedi bod yn chwarae ers blynyddoedd! Rydym yn cynnal sesiwn ddechreuwyr wythnosol lle gallwch ddysgu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i chwarae a chwrdd â phobl eraill sydd â diddordeb yn y gamp. Mae ein tîm dynion a merched yn cystadlu yng Nghynghrair Bryste a'r Cylch yn ogystal â gemau cyfeillgar yn erbyn timau lleol os ydych chi'n chwilio am y fantais gystadleuol honno. 

Rydym yn cynnig un sesiwn blasu am ddim os hoffech roi cynnig arni cyn ymrwymo i'r clwb, ar ôl i'r aelodaeth honno gostio £25 y mis, neu £8 y sesiwn.

Sesiwn i ddechreuwyr (Mixed Genders): Dydd Llun am 18:00-19:00

Hyfforddiant i Fenywod: Dydd Llun am 19:00-20:30

Hyfforddiant i Ddynion: Dydd Llun am 20:30-22:00

Ddiddordeb?Gallwch gysylltu yma.

Clwb Pêl-fasged Storm Abertawe

Clwb Pêl-fasged Storm Abertawe

Clwb Pêl-fasged Storm Abertawe yw un o brif dimau pêl-fasged Cymru. Wedi'i leoli yn ninas Abertawe mae'r clwb yn chwarae ei gemau cartref yng nghanolfan hamdden LC ac yn cynnal ystod lawn o dimau grŵp oedran a sesiynau hyfforddi yn y grwpiau oedran canlynol dan 6, U10, U12, U14, U16, U18, Senior Men a Pêl-fasged cadair olwyn

Prif Ddiwrnodau Hyfforddiant Clwb

 • Dynion Hŷn - Dydd Mawrth 8-10pm a Dydd Gwener 20:00 -22:00
 • Dynion dan 18 oed - Dydd Mawrth 18:30 - 20:00
 • Cymysg dan 14 - Dydd Gwener 19:30 - 21:00
 • Cymysg dan 12 - Dydd Gwener 18:00 - 19:30
 • Cymysg dan 10 - Dydd Gwener 18:30 - 20:00
 • U8 Cymysg - Dydd Gwener 17:30 - 18:30
 • U6 Cymysg - Dydd Gwener 17:00 - 17:30 

Mae'r clwb hefyd yn gweithredu nifer o sesiynau canolbwynt lloeren wedi'u lleoli mewn lleoliadau hamdden rhyddid eraill ar draws Abertawe ar wahanol ddiwrnodau. Am fwy o wybodaeth am y sesiynau hyn, e-bostiwch yma.
 
Gellir ein dilyn hefyd ar draws pob prif lwyfan cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Facebook, Instagram a Twitter. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, os gwelwch yn dda hoffi neu dilynwch gyfrifon neu gallwch anfon e-bost atom yma.

Clwb Pêl-fasged Cadair Olwyn Storm Abertawe

Clwb Pêl-fasged Cadair Olwyn Storm Abertawe

Clwb pêl-fasged cadair olwyn cynhwysol wedi'i leoli yn Abertawe, gydag aelodau'r clwb o bob rhan o Gymru. Cyfleoedd hyfforddi ar gyfer pob oedran a gallu.

Ymunwch â ni ar gyfer hyfforddiant:

 • Pobl hŷn Dydd Mawrth 18:30-21:00
 • Iau Dydd Sadwrn 13:30 - 15:00

Cysylltwch â ni ar 07779549571 i gael gwybod mwy neu ar e-bost yma.

Cynghrair Badminton Unison Abertawe

Cynghrair Badminton Unison Abertawe

Ydych chi'n mwynhau chwarae badminton?

Mae Cynghrair Badminton Amser Cinio Unison Abertawe wedi bod yn rhedeg am 50 mlynedd, ac rydym yn chwarae yn yr LC yn Abertawe bob wythnos. Chwaraeir gemau amser cinio (12.30 i 1.30pm) ac fe'u chwaraeir o ddydd Mawrth i ddydd Gwener bob wythnos. Rydym am annog chwaraewyr o bob lefel o allu i gymryd rhan.

Mae pum rhaniad o 12 chwaraewr, wedi'u rhannu'n 6 pâr. Bydd pob pâr yn chwarae pob un o'r parau eraill dros bum wythnos. Ar ddiwedd y pum wythnos, hyrwyddir y pâr uchaf, ac mae'r pâr gwaelod yn cael eu hisraddio. Caiff pob pâr ei ail-lunio ac mae'r sesiwn nesaf yn dechrau'r wythnos ganlynol. Fel arfer mae wyth sesiwn yn y tymor. Mae pob sesiwn yn costio £10.00 i'w chwarae.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, neu eisiau mwy o wybodaeth am y Gynghrair Badminton amser cinio, cysylltwch â Mark Davies ar 07727 056661, neu e-bostiwch Mark yma neu Stuart Page ar 07854 974130 neu anfonwch e-bost ato yma.

Frenz Pickleball

Frenz Pickleball

Mae Frenz Pickleball yn cynnal sesiynau rheolaidd o biclball yn LC ar ddydd Mawrth. Rydym yn chwaraewyr hamdden, gyda phob oedran a gallu yn mwynhau'r gêm wych hon.

Dechreuwch gydag un o'n sesiynau blasu am ddim lle byddwch yn dysgu sut i chwarae a chael rhai gemau.
Mae'r rhain ar ddydd Mawrth 10:00-11:00 (am ddim) ac yna ein prif sesiwn 11:00-13:00.

Bydd ein Arweinwyr Pêl-droed Ardystiedig yn eich helpu i feistroli'r gêm a byddwch yn gallu chwarae yn unrhyw un o'n lleoliadau ac ar draws y cynghreiriau a'r pencampwriaethau sy'n digwydd yng Nghymru a thu hwnt. Mae pêl-droed yn wirioneddol fyd-eang.

Chwaraeon effaith isel ac yn hawdd i'w dysgu, rhowch gynnig ar pickleball yn LC gyda Frenz a gweld pam ei bod mor boblogaidd, i ddarganfod mwy cysylltwch â Steve trwy e-bost yma.

Tenis Byr U3A

Tenis Byr U3A

Os ydych chi eisiau cadw'n heini yn gwneud rhywbeth pleserus a ddim yn rhy egnïol, dewch i ymuno â ni. Bydd y sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim. Dim rheswm i beidio â rhoi cynnig arni!

Rydym yn griw cyfeillgar, ac mae hyfforddiant ar gael os oes angen. Dewch i'r LC ar unrhyw brynhawn dydd Mawrth am 2.00pm, neu e-bostiwch Debbie yma i gael gwybod mwy. 

Gellir darparu raced.

Rugbytots

Rugbytots

Rugbytots Abertawe - Mae ein sesiynau chwarae hwyliog, strwythuredig yn mynd â phlant ar daith o ddychymyg chwaraeon gyda hyfforddwyr deniadol ac egnïol yn eu cefnogi bob cam o'r ffordd tra'n dysgu sut i ddal, pasio, cicio, rhedeg gyda'r bêl a chwarae fel rhan o dîm.
Boreau Sadwrn
 • 2 i 3.5 dosbarth bl 09:45
 • 3.5 i 5 dosbarth bl 10:20
 • 3.5 i 5 dosbarth bl 11:10

Cysylltwch â Clive ar 07828332169 i ddarganfod mwy, neu anfonwch e-bost ato yma.

Pêl-droed Iechyd Meddwl yng Nghymru (MHFW)

Pêl-droed Iechyd Meddwl yng Nghymru (MHFW)

Mae Pêl-droed Iechyd Meddwl yng Nghymru (MHFW) yn elusen gofrestredig a sefydlwyd yn ystod y pandemig, yn dilyn hunanladdiad dyn ifanc y gellid bod wedi osgoi ei farwolaeth pe bai wedi bod yn llai ynysig.

18+ oed, mae ein cymuned yn cynnwys pobl: Gyda diagnosis ffurfiol o salwch meddwl / derbyn gofal cleifion mewnol; Yn gwella o salwch meddwl; Heb unrhyw ddiagnosis ffurfiol sy'n teimlo eu bod yn cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl; Gyda salwch meddwl 'lefel isel' yn cael ei drin gan feddygon teulu a theuluoedd a ffrindiau pobl sy'n profi afiechyd meddwl a/neu sydd wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad; Darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl ar draws pob sector.

Rydym yn cynnal sesiynau lles pêl-droed cyfeillgar, llawn hwyl bob dydd Mercher yn LC 16:00 – 17:30

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Keri ar 07870981126 neu e-bostiwch yma.