Mae nofio yn weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Cewch hwyl yn sblasio ac yn ymarfer sgil bywyd nofio, ffordd wych i oeri ar ddiwrnodau poeth neu ddianc rhag y glaw yn ystod haf traddodiadol ym Mhrydain.

Gall nofio ysgafn losgi mwy na 200 Kcal mewn hanner awr. Oherwydd bod dŵr 12 gwaith yn fwy dwys nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o dynhau eich cyhyrau nag unrhyw ffurf arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gynnal hyd at 90% o bwysau'r corff yn y dŵr, sy'n golygu y gall y rheiny ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd yn gallu achosi patrymau cysgu gwell a lefelau straen is.

Yn Nhrefyclo, mae gennym bwll nofio hamdden 20 metr sy'n berffaith ar gyfer nofio mewn lôn neu ymlacio a dadflino ar ôl straen a phwysau'r dydd.

Dysgwch nofio gyda ni

Mae nofio yn sgil sylfaenol y dylai pawb ei ddysgu er mwyn aros yn ddiogel ger dŵr. Mae Canolfan Chwaraeon Trefyclo yn cynnig amgylchedd gwych i bobl o bob oed ddysgu nofio yn ysgol nofio Freedom Leisure.

Mae Trefyclo'n cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio i blant ac oedolion, p'un a dymunwch wella eich strôc neu'n dechrau o'r dechrau, mae ysgol nofio Freedom Leisure yn berffaith i bawb. Mae hyfforddwyr cymwysedig yn addysgu dosbarthiadau, gan ddefnyddio meini prawf ASA i asesu a gweithio tuag at fathodynnau neu ddyfarniadau.

Mae pob un o'n hathrawon yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt, yn barod i helpu ac eisiau i'w myfyrwyr fanteisio i'r eithaf ar eu gwersi nofio.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

I regularly use the swimming pool in Knighton Sports Centre mostly at least twice a week and the pool and facilities are brill and the staff are very helpful

John