NERS – (Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff) Powys

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff wedi’i ddylunio i helpu oedolion anweithgar sydd mewn perygl o ddioddef iechyd gwael neu sydd â chyflwr ganddynt eisoes i ddod yn fwy egnïol.

NERS – (Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff) Powys

Angen cymorth ac anogaeth i ymarfer?

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff wedi’i ddylunio i helpu oedolion anweithgar sydd mewn perygl o ddioddef iechyd gwael neu sydd â chyflwr ganddynt eisoes i ddod yn fwy egnïol.

Mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle i chi wella lefel eich gweithgarwch egnïol gyda phobl debyg i chi.

Os ydych yn anweithgar ac yn dioddef o leiaf un o’r cyflyrau canlynol: (Mae meini prawf meddygon yn berthnasol)

 • Gordewdra
 • Pwysedd Gwaed Uchel
 • Colesterol Uchel
 • Diabetes dan Reolaeth
 • Arthritis
 • Pryder
 • Straen
 • Iselder
 • Ffactorau Risg Clefyd Coronaidd y Galon (CHD)Pris y rhaglen yw £2 y sesiwn, ac mae’r holl ymgynghoriadau ac asesiadau am ddim.          Mae’r cynllun yn rhedeg am 16 wythnos yn olynol. Mae’r cyfnod ymarfer yn cynnwys 2 sesiwn grŵp dan oruchwyliaeth lawn bob wythnos. Mae’r sesiynau ymarfer naill ai mewn ystafell ffitrwydd neu mewn neuadd chwaraeon, ac maen nhw ar gael ar adegau penodol o’r dydd.
 •  
 •  
 • NERS – Atal Cwympo L4 (Cydbwysedd a Chryfder) – i’r rheiny sydd ag ofn neu berygl o gwympo.
 • NERS – Adferiad Strôc Cymunedol L4 – (Cydbwysedd a Chryfder) – i’r rheiny sydd wedi cael strôc gydag effeithiau niwrolegol.
 • NERS - Gwasanaeth Gofal am y Cefn L4 (sefydlogrwydd craidd) - i’r rheiny gyda symptomau o boen yn rhan isaf y cefn.
 • NERS – Adferiad yr Ysgyfaint (Cymunedol) L4
 • NERS – Ymarfer a Rheoli Pwysau L4 – i’r rheiny â BMI o 35>
 • NERS – Iechyd Meddwl L4 – i’r rheiny â chyflwr iechyd meddwl penodol sydd wedi derbyn diagnosis.
 • NERS – Adferiad Canser Cymunedol L4 – i bobl sydd wedi goroesi canser.
 • NERS - Adferiad Cardiaidd Cymunedol Cam IV - ar gyfer y rheiny sydd â hanes cardiaidd blaenorol.
 • NERS – Atgyfeiriad Ymarfer Generig – ar gyfer y rheiny sy’n anweithredol, y rheiny a allai fod ag un neu ragor o gyflyrau cronig, neu sydd wedi cwblhau gwasanaeth NERS L4.
 • Os ydych chi am wneud ymarfer corff yn rhan reolaidd o’ch ffordd o fyw bob wythnos, ac yna gallai’r cynllun eich helpu i gyflawni hi. Mae gennym nifer o wasanaethau a sesiynau NERS ar gael yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn – y Drenewydd Newtown. Yn eu plith mae:
 • yna fe allech chi fynychu sesiwn ymarfer strwythuredig dan oruchwyliaeth lawn, ar lefel sy’n addas ar eich cyfer chi. Bydd hyn yn golygu bod angen i’ch Gweithiwr Iechyd Proffesiynol, Nyrs Practis neu Feddyg Teulu eich atgyfeirio, a bod angen i chi ymrwymo i fynychu ddwywaith yr wythnos am hyd at 16 wythnos, a chael 3 ymgynghoriad a 2 asesiad ffitrwydd.

 

Powys NERS Cam IV – Adferiad Cardiaidd

Os oes gennych glefyd coronaidd y galon, mae’n bosib eich bod yn gymwys i ddilyn ein rhaglen Adferiad Cardiaidd Cam IV NERS Cam IV. Rhaglen ymarfer 16 wythnos lawn hwyl yw hon i bobl fel chi sy’n dymuno byw bywyd iachach.

Os ydych chi wedi cymryd rhan mewn Adferiaid Cardiaidd Cam III yn ddiweddar, neu os yw’ch Meddyg Teulu’n dweud eich bod yn cyflawni’r meini prawf, gallech ddod i ymuno â phobl debyg i chi. Ein hyfforddwyr tra chymwys yn cyflenwi’r holl sesiynau.


NERS – Gofal am y Cefn (Sefydlogrwydd Craidd)

Mae’r sesiynau hyn yn cynnig cymorth ac anogaeth i ymarfer ar gyfer y rheiny sydd wedi’u nodi ar ôl asesiad gan eu gweithiwr iechyd proffesiynol fel rhai â phoen cronig yn rhan isaf y cefn.

Cynhelir y sesiynau ddwywaith yr wythnos, ac maent yn darparu rhaglen ymarfer ar sail tystiolaeth gyda’r nod o wella symudedd gydag ymarfer ysgafn i ddatblygu osgo da, cryfhau’r cyhyrau sy’n cynnal y cefn, a chaniatáu i gymalau anghysurus sydd wedi cyffio symud unwaith eto.


NERS – Cydbwysedd a Chryfder (Atal Cwympo)

 

Rydym yn cynnig rhaglen ymarfer ar sail tystiolaeth gyda nod o leihau’r risg o gwympo, dan arweiniad Hyfforddwyr sefydlogrwydd osgo cymwys. Nod y sesiynau hyn yw helpu i gynnal eich annibyniaeth, parhau i sefyll ar eich traed a symud, gwneud ffrindiau a chael hwyl .... dewch i ymuno â ni.


“The potential benefits of physical activity to health are huge. If a medication existed which had a similar effect, it would be regarded as a ‘wonder drug’ or ‘miracle cure’ ” Professor Sir Liam Donaldson, 2010.