Mae nofio yn weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Beth am gael hwyl yn tasgu yn y dŵr ac ymarfer nofio sy’n sgil bywyd, ac yn ffordd wych o oeri’r corff ar ddiwrnodau poeth neu o ddianc rhag y glaw!

Gallai nofio cymedrol losgi dros 200 Kcal mewn hanner awr. Gan fod dŵr 12 gwaith mor drwchus ag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o gryfhau eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gallai nofio gynnal hyd at 90% o bwysau'r corff yn y dŵr, sy'n golygu y gallai’r rhai sydd ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cysurus a diogel.

Bydd nofio yn helpu eich lles. Gwelwyd hefyd bod 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos yn gallu arwain at batrymau cwsg gwell a lefelau straen is.

Yn Aberhonddu mae gennym bwll 25 metr sy'n ddelfrydol i nofio ychydig o hydoedd neu nofio’n hamddenol i gael gwared ar bwysau a straen y dydd yn ogystal â phwll addysgu llai. Mae gennym lithren wych hefyd, a chadwch olwg ar ein sesiynau Teganau Gwynt yn y Pwll yn ystod gwyliau ysgol.

Mae ein hamserlen amrywiol yn y pwll yn cynnig sesiynau gan gynnwys lonydd, oedolion, merched, aerobeg dŵr, hwyl yn y dŵr i rai dros 50, yn ogystal â bod yn gartref i Glwb Nofio Aberhonddu, Clwb Canwio Aberhonddu a Chlwb Triathlon Aberhonddu.

Gydag amrywiaeth o bartïon pwll nofio ar gael a gweithgareddau gwyliau ysgol hefyd, ni yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer y teulu cyfan.


polisi mynediad i blant dan 8

 

prif bwll

Rhaid i blant dan 4 oed fod gydag unigolyn cyfrifol ar sail 1 i 1.

Rhaid i blant rhwng 4 a 7 oed fod gydag unigolyn cyfrifol ar sail 2  i 1 fel uchafswm.

pwll dysgwyr

Rhaid i blant dan 8 oed fod gydag unigolyn cyfrifol ar sail 2 i 1 fel uchafswm.

 


dysgwch sut i nofio

Mae gallu nofio’n sgil angenrheidiol - gall achub bywyd eich plentyn.

Mae Canolfan Hamdden Aberhonddu’n cynnig rhaglen strwythuredig iawn o wersi nofio’n seiliedig ar ansawdd, gyda lefelau cyrhaeddiad sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol

Mae dysgu nofio yn rhodd am oes.