cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff

Cynllun sy’n cael ei gyllido gan Lywodraeth y Cynulliad yw’r Cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer Corff (NERS). Cafodd ei ddatblygu i safoni cyfleoedd atgyfeirio pobl i gael ymarfer corff ar draws Cymru. Mae’r cynllun yn targedu cleientiaid sydd â chlefyd cronig neu sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd o’r fath.

Gall y cynllun eich helpu i ddod yn fwy egnïol os ydych mewn perygl o ddioddef iechyd gwael neu os oes cyflwr arnoch eisoes a chithau’n dioddef o un neu fwy o’r cyflyrau canlynol:

  • Gorbwysau
  • Pwysedd gwaed uchel
  • Colesterol uchel
  • Diabetes dan reolaeth
  • Arthritis
  • Pryder
  • Stres
  • Iselder
  • Ffactorau Risg Clefyd Coronaidd y Galon (CHD)

Bydd y cleientiaid yn cael eu hatgyfeirio gan Feddyg Teulu neu Ymarferydd Iechyd, felly os teimlwch y byddech chi’n cael budd o ymuno â’r cynllun yma, gofynnwch i’ch Meddyg Teulu.


NERS - Sefydlogrwydd y Craidd

Mae’r sesiynau hyn yn cynnig cefnogaeth ac anogaeth i ymarfer i’r rheiny y cafwyd, yn dilyn asesiad gan eu gweithiwr iechyd proffesiynol, eu bod yn dioddef â phoen gronig yn rhan isaf y cefn.

Cynhelir y sesiynau hyn ddwywaith yr wythnos, ac maent yn darparu rhaglen ymarfer ar sail tystiolaeth, wedi’i chynllunio i wella symudedd, gydag ymarfer ysgafn i osgo da, cryfhau’r cyhyrau sy’n cynorthwyo’r cefn a helpu cymalau sy’n anghyfforddus ac wedi cyffio i symud unwaith eto.


NERS - Cydbwysedd a Chryfder

Os ydych wedi cwympo yn y gorffennol, neu’n poeni am syrthio, mae’n bosibl y byddwch yn gallu mynychu ein sesiynau Cydbwysedd a Chryfder. Cynhelir y sesiynau hyn ddwywaith yr wythnos gan ein hyfforddwyr cymwys a’u bwriad yw lleihau’r perygl o gwympo.

Bydd sesiynau cydbwysedd a chryfder yn eich helpu i aros yn annibynnol, i aros ar eich traed a pharhau i symud. Os yw hyn yn ymddangos fel rhywbeth a allai fod o fudd i chi, siaradwch â’ch Nyrs sy’n arbenigo mewn trin cwympo, i gael asesiad meddygol.


NERS - Adferiad Cardiaidd

Os oes clefyd coronaidd y galon arnoch, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn rhaglen Adfer Cardiaidd y Galon Cyfnod IV NERS. Rhaglen ymarfer 16-wythnos llawn hwyl i bobl fel chi sydd yn dymuno byw bywyd iachach yw hon.

 

Os ydych wedi ymarfer yng Nghyfnod III rhaglen Adfer Cardiaiddd y Galon, neu os yw eich Meddyg Teulu’n dweud eich bod chi’n cyflawni’r meini prawf, gallech ddod i ymuno â phobl debyg i chi a’n hyfforddwr cymwys yn ein dosbarthiadau.


ners - Ymarfer a Rheoli Pwysau NERS

mewn cysylltiadau â 'bwyta’n ddoeth am oes’ (‘foodwise for life')

Hoffech chi...

 • Ddysgu mwy am ffordd iach o golli pwysau.
 • Dod yn fwy egnïol mewn ffordd sy’n calonogi, yn dod â buddion i chi ac yn llawn mwynhad
 • Darganfod cefnogaeth a syniadau i newid eich arferion bwyta a’ch dull o fyw.

Mae gennym Raglen Atgyfeirio ar gyfer Ymarfer Corff 16 - 32 wythnos sy’n ceisio eich annog i ddod yn fwy egnïol mewn cysylltiad â’r rhaglen 8 wythnos i’ch helpu chi i reoli’ch pwysau mewn ffordd iach.

Mae’r rhain y sesiynau cyfeillgar, llawn hwyl sy’n cwmpasu nifer o bynciau i’ch cefnogi a’ch annog.

 • Maint dogn
 • Trin awydd a blysio am fwyd
 • Symud mwy
 • Labeli bwyd
 • Goresgyn rhwystrau
 • Cyfnewid yn hytrach na rhoi’r gorau iddi (Swap it, don’t stop it!

I fynychu’r rhaglen NERS - Ymarfer a Rheoli Pwysau, mynnwch air gyda’ch gweithiwr Iechyd proffesiynol neu’ch Dietegydd (mae yna feini prawf pendant ar gyfer y rhaglen). Mae Hyfforddwyr Arbenigol Cymwysedig ym maes Rheoli Pwysau yn gyfrifol am arwain y rhaglen.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r dderbynfa neu siaradwch â’ch Meddyg Teulu neu’ch Ymarferydd Iechyd heddiw.