Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

Angen cymorth ac anogaeth i ymarfer?

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff wedi’i ddylunio i helpu oedolion anweithgar sydd mewn perygl o ddioddef iechyd gwael neu sydd â chyflwr ganddynt eisoes i ddod yn fwy egnïol.

Mae’r cynllun yn rhoi’r cyfle i chi wella lefel eich gweithgarwch egnïol gyda phobl debyg i chi.


Os ydych yn anweithgar ac yn dioddef o leiaf un o’r cyflyrau canlynol: (Mae meini prawf meddygol yn berthnasol)

 • Gordewdra
 • Pwysedd Gwaed Uchel
 • Colesterol Uchel
 • Diabetes dan Reolaeth
 • Arthritis
 • Pryder
 • Straen
 • Iselder
 • Ffactorau Risg Clefyd Coronaidd y Galon (CHD)

Yna fe allech chi fynychu sesiwn ymarfer strwythuredig dan oruchwyliaeth lawn, ar lefel sy’n addas ar eich cyfer chi. Bydd hyn yn golygu bod angen i’ch Gweithiwr Iechyd Proffesiynol, Nyrs Practis neu Feddyg Teulu eich atgyfeirio, a bod angen i chi ymrwymo i fynychu ddwywaith yr wythnos am hyd at 16 wythnos, a chael 3 ymgynghoriad a 2 asesiad ffitrwydd.

Pris y rhaglen yw £2 y sesiwn, ac mae’r holl ymgynghoriadau ac asesiadau am ddim.

Os ydych chi am wneud ymarfer corff yn rhan reolaidd o’ch ffordd o fyw bob wythnos, ac yna gallai’r cynllun eich helpu i gyflawni hi. Mae gennym nifer o wasanaethau a sesiynau NERS ar gael yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn – y Drenewydd Newtown. Yn eu plith mae:

 • NERS – Atgyfeiriad Ymarfer Generig – ar gyfer y rheiny sy’n anweithredol, y rheiny a allai fod ag un neu ragor o gyflyrau cronig, neu sydd wedi cwblhau gwasanaeth NERS L4

 • NERS - Adferiad Cardiaidd Cymunedol Cam IV - ar gyfer y rheiny sydd â hanes cardiaidd blaenorol.
 • NERS – Adferiad Canser Cymunedol L4 – i bobl sydd wedi goroesi canser.

 • NERS – Iechyd Meddwl L4 – i’r rheiny â chyflwr iechyd meddwl penodol sydd wedi derbyn diagnosis.

 • NERS – Ymarfer a Rheoli Pwysau L4 – i’r rheiny â BMI o 35>

 • NERS – Adferiad yr Ysgyfaint (Cymunedol) L4

 • NERS – Atal Cwympo L4 (Cydbwysedd a Chryfder) – i’r rheiny sydd ag ofn neu berygl o gwympo.

Mae’r cynllun yn rhedeg am 16 wythnos yn olynol. Mae’r cyfnod ymarfer yn cynnwys 2 sesiwn grŵp dan oruchwyliaeth lawn bob wythnos. Mae’r sesiynau ymarfer naill ai mewn ystafell ffitrwydd neu mewn neuadd chwaraeon, ac maen nhw ar gael ar adegau penodol o’r dydd.


Powys NERS Cam IV – Adferiad Cardiaidd

Os oes gennych glefyd coronaidd y galon, mae’n bosib eich bod yn gymwys i ddilyn ein rhaglen Adferiad Cardiaidd Cam IV NERS Cam IV.  Rhaglen ymarfer 16 wythnos lawn hwyl yw hon i bobl fel chi sy’n dymuno byw bywyd iachach.

Os ydych chi wedi cymryd rhan mewn Adferiad Cardiaidd Cam III yn ddiweddar, neu os yw’ch Meddyg Teulu’n dweud eich bod yn cyflawni’r meini prawf, gallech ddod i ymuno â phobl debyg i chi. Ein hyfforddwyr tra chymwys yn cyflenwi’r holl sesiynau.


NERS – Cydbwysedd a Chryfder (Atal Cwympo)

Rydym yn cynnig rhaglen ymarfer ar sail tystiolaeth gyda nod o leihau’r risg o gwympo, dan arweiniad Hyfforddwyr sefydlogrwydd osgo cymwys.

Nod y sesiynau hyn yw helpu i gynnal eich annibyniaeth, parhau i sefyll ar eich traed a symud, gwneud ffrindiau a chael hwyl .... dewch i ymuno â ni.


ners - ymarfer a rheoli pwysau ners

mewn cysylltiadau â 'bwyta’n ddoeth am oes’ (‘foodwise for life')

Hoffech chi...

 • Ddysgu mwy am ffordd iach o golli pwysau.
 • Dod yn fwy egnïol mewn ffordd sy’n calonogi, yn dod â buddion i chi ac yn llawn mwynhad
 • Darganfod cefnogaeth a syniadau i newid eich arferion bwyta a’ch dull o fyw.

Mae gennym Raglen Atgyfeirio ar gyfer Ymarfer Corff 16 - 32 wythnos sy’n ceisio eich annog i ddod yn fwy egnïol mewn cysylltiad â’r rhaglen 8 wythnos i’ch helpu chi i reoli’ch pwysau mewn ffordd iach.

Mae’r rhain y sesiynau cyfeillgar, llawn hwyl sy’n cwmpasu nifer o bynciau i’ch cefnogi a’ch annog.

 • Maint dogn
 • Trin awydd a blysio am fwyd
 • Symud mwy
 • Labeli bwyd
 • Goresgyn rhwystrau
 • Cyfnewid yn hytrach na rhoi’r gorau iddi (Swap it, don’t stop it!

I fynychu’r rhaglen NERS - Ymarfer a Rheoli Pwysau, mynnwch air gyda’ch gweithiwr Iechyd proffesiynol neu’ch Dietegydd (mae yna feini prawf pendant ar gyfer y rhaglen). Mae Hyfforddwyr Arbenigol Cymwysedig ym maes Rheoli Pwysau yn gyfrifol am arwain y rhaglen.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r dderbynfa neu siaradwch â’ch Meddyg Teulu neu’ch Ymarferydd Iechyd heddiw.