Mae nofio yn weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Cewch hwyl yn sblasio ac yn ymarfer sgil bywyd nofio, ffordd wych i oeri ar ddiwrnodau poeth neu ddianc rhag y glaw yn ystod haf traddodiadol ym Mhrydain.

Mae'r pwll nofio yn bwll petryal 25m x 8.5m safonol sydd dan do ac yn cael ei wresogi i 31ºC drwy gydol y flwyddyn, felly dyma'r lleoliad delfrydol i'r teulu cyfan.  Mae'r pwll nofio yn darparu ar gyfer nofio cyhoeddus, sesiynau hwyl, gwersi nofio a chlybiau.

Gall nofio ysgafn losgi mwy na 200 Kcal mewn hanner awr. Oherwydd bod dŵr 12 gwaith yn fwy dwys nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o dynhau eich cyhyrau nag unrhyw ffurf arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir.

Gall nofio gynnal hyd at 90% o bwysau'r corff yn y dŵr, sy'n golygu y gall y rheiny ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd yn gallu achosi patrymau cysgu gwell a lefelau straen is.

Os ydych eisiau bod yn fwy heini, heb roi gormod o bwysau ar eich cymalau, beth am fanteisio ar yr amgylchedd glân a chyfeillgar mae staff y Ganolfan Hamdden yn ei ddarparu.

Dysgwch nofio gyda ni

Mae nofio yn sgil sylfaenol y dylai pawb ei ddysgu er mwyn aros yn ddiogel ger dŵr. Mae Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais yn cynnig amgylchedd gwych i bobl o bob oed ddysgu nofio yn ysgol nofio Freedom Leisure.

Mae Ystradgynlais yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio i blant ac oedolion, p'un a dymunwch wella eich strôc neu'n dechrau o'r dechrau, mae ysgol nofio Freedom Leisure yn berffaith i bawb. Mae hyfforddwyr cymwysedig yn addysgu dosbarthiadau, gan ddefnyddio meini prawf ASA i asesu a gweithio tuag at fathodynnau neu ddyfarniadau.

Mae pob un o'n hathrawon yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt, yn barod i helpu ac eisiau i'w myfyrwyr fanteisio i'r eithaf ar eu gwersi nofio.

I holi am wersi nofio llenwch y ffurflen hon a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi cyn bo hir