Iechyd a Ffitrwydd

Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr.

y gampfa ym Mro Ddyfi

Sut mae cychwyn arni yn y gampfa?

Mae gan holl ddefnyddwyr y gampfa hawl i sesiwn ymgyfarwyddo ragarweiniol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig a fydd yn eich tywys trwy'r cyfarpar ac yn sicrhau ein bod yn gallu addasu eich ymarfer corff i gyflawni eich nodau a dyheadau boed hynny'n mynd yn heini neu'n fwy heini, colli pwysau neu dynhau eich cyhyrau neu os ydych yn hyfforddi i wella o ran eich chwaraeon o ddewis.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae Bro Ddyfi yn cynnig popeth i chi, p'un a ydych yn mynd i'r gampfa am y tro cyntaf ynteu'n athletwr profiadol.

Mae'r ystafell ffitrwydd â 21 gorsaf yn cynnwys amrywiaeth o gyfarpar i weithio pob rhan o'r corff, gan gynnwys cyfarpar cardio fasgwlaidd a hyfforddi cryfder.

Mae marc yr IFI (Cynllun Ffitrwydd Cynhwysol) ar yr holl beiriannau hyfforddiant cryfder yn yr ystafell ffitrwydd. Rhoddir y marc i'r peiriannau sy'n hygyrch i bawb.

Mae'r IFI yn gweithredu cynllun achredu sy'n cydnabod cyflawniadau ac ymrwymiad cyfleusterau hamdden sy'n galluogi pobl anabl i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae'r achrediad yn darparu llwyfan CYNHWYSOL ar gyfer pobl anabl a heb fod yn anabl i fod yn egnïol gyda'i gilydd.

 

Maer holl gyfarpar ffitrwydd yn cludo'r marc uchod ac yn golygu bod yr ystafell ffitrwydd yma yn Bro Ddyfi yn hygyrch i bawb

Centre Manager

Neuadd Chwaraeon Bro Ddyfi

Lleolir neuadd maint 3 cwrt badminton â llawr sbring ar y llawr isaf. Yma mae gweithgareddau fel badminton / pêl-droed 5 bob ochr / pêl-rwyd / tennis byr / pêl foli / tennis bwrdd / pêl-fasged / aerobeg a hyfforddiant cylchol yn digwydd. Gall y neuadd chwaraeon ddarparu lle i hyd at 400 o bobl eistedd.  Gyda'i llenni acwstig, systemau sain a goleuadau mae'n cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer nifer o ddigwyddiadau fel ffeiriau crefftau / cyngherddau / nosweithiau llawen / sioeau ffasiwn / cynadleddau / partïon priodas a recordio i'r teledu. 

beicio dan do ym Mro Ddyfi

Mae Canolfan Hamdden Bro Ddyfi wedi trosi un o'r cyrtiau sboncen yn stiwdio sbinio. Mae system archebu yn weithredol ac mae'n ddoeth archebu lle'n gynnar i osgoi siom.

Rydym yn gwybod bod beicio yn ymarfer corff gwych, ond nid yw unrhyw un eisiau mynd allan a reidio beic pan mae hi'n bwrw glaw'n drwm, mewn tywydd rhewllyd neu ar ddiwrnod crasboeth yn yr haf.

 

 

cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff (NERS)

Cynllun y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn ei ariannu yw'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) sydd wedi cael ei ddatblygu dros y 4 blynedd diwethaf i safoni cyfleoedd atgyfeirio i wneud ymarfer corff ar draws Cymru. Mae'r cynllun yn targedu cleientiaid sydd â chlefyd cronig neu sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig.

Mae Meddyg Teulu neu Ymarferydd Iechyd yn atgyfeirio cleientiaid felly os credwch y byddech yn cael budd o ymuno â'r cynllun hwn, siaradwch â'ch Meddyg Teulu.

Mae manteision posibl gweithgarwch corfforol i iechyd yn enfawr. Petai meddyginiaeth yn bodoli sy'n cael effaith debyg, byddai'n cael ei hystyried yn ‘gyffur rhyfeddol’ neu'n ‘iachâd gwyrthiol’

Professor Sir Liam Donaldson