Dylai pob plentyn ddysgu sut i nofio

December 22 2017

Dylai pob plentyn ddysgu sut i nofio

Freedom Leisure learn to swim programme

Mae'n debyg y byddwch wedi gweld y Tywysog William yn y wasg yn ddiweddar yn dweud “y dylai pob plentyn ddysgu sut i nofio” ac rydym ni’n cytuno'n llwyr ag ef - mae'n braf bod mewn cwmni da.

Dangosodd adroddiad diweddar gan y Gymdeithas Nofio Amatur (ASA) nad yw mwy na hanner y plant rhwng saith ac un ar ddeg oed yn gallu nofio o leiaf 25 metr heb gymorth. Mae hwn yn newyddion brawychus. Mae’n golygu nad yw ychydig dros filiwn o blant yn y Deyrnas Unedig yn ddiogel yn y dŵr ac o'i amgylch, felly gallan nhw fod mewn perygl o foddi!

Rydym yn angerddol am helpu plant i ddysgu nofio ac yn cyd-weithio â'r ASA yn Lloegr a Nofio Cymru i gynnig Llwybrau Dysgu i Nofio a gydnabyddir yn genedlaethol. Rydym yn cefnogi plant o’u chwarae cyntaf yn y dŵr i fod yn nofwyr cymwys a hapus.

 

 

Yn anffodus credwn fod problem yn y DU ac ni fydd hyn ond yn gwaethygu. Wrth i blant sydd ddim yn nofio fynd yn hŷn a chael eu plant eu hunain, mae’n bur debyg na fydd eu plant hwythau’n dysgu sut i nofio ychwaith oherwydd na fydd eu rhieni’n medru mynd â nhw i nofio. Gall eu rhieni hefyd trosglwyddo teimladau negyddol am nofio ac ofn y dŵr i’w plant.

Rydym yn gofyn cwestiwn difrifol i rieni – ydych chi'n gwybod pa mor dda mae eich plentyn yn gallu nofio?

Rydym yn siarad â llawer o rieni sy'n tybio, gan fod eu plentyn yn gwneud nofio yn yr ysgol, y gall ef neu hi nofio, ond nid yw hyn bob amser yn wir. Rydym yn gwybod am yr heriau sy'n wynebu ysgolion gyda'u gwersi nofio, sydd yn aml ond yn digwydd yn wythnosol ac yn ystod termau penodol – os o gwbl.

A yw hyn yn ddigon i sicrhau bod eich plentyn yn gallu nofio?

Rydym yn golygu nofio go iawn a bod yn ddigon hyderus i wneud hynny pe bae plentyn yn cwympo i’r dŵr gyda ei holl ddillad amdano, mewn dŵr oer gyda cherrynt cryf.

Rydym yn gwybod hefyd bod rhieni mewn lle gwaeth i fynd â'u plant i nofio o'i gymharu ag ugain mlynedd yn ôl ac mae hyn am amrywiaeth o resymau dilys.

Ond peidiwch â phoeni, mae ateb wrth law, mae gwersi nofio plant ar gael ledled y wlad ac maen nhw’n werth da am arian. Mae plant yn gallu symud ymlaen yn gyflym i safon ofynnol ac yna gallan nhw wneud mwy o gynnydd fyth gyda’u nofio os ydyn nhw’n dymuno.

Manteision eraill nofio i blant

Children swimming at Freedom Leisure

Yn ogystal â bod yn sgil hanfodol sy’n gallu achub bywydau, mae nofio yn wych ar gyfer iechyd a ffitrwydd ac mae’n hwyluso llawer o chwaraeon a gweithgareddau eraill.

Mae plant sy'n gallu nofio ac sy'n hyderus yn y dŵr yn gallu mwynhau gweithgareddau fel deifio, nofio ar y cyd, hwylio a chanŵio, heb sôn am gael mwy o hwyl ar wyliau yn y pwll a'r môr.

Yn olaf, meddyliwch am rai o'n Olympiaid enwocaf, y pencampwr deifio Tom Daley neu'r morwr Helen Macarthur. Fydden nhw ddim yn gallu cystadlu yn y campau hyn tasen nhw ddim yn gallu nofio. Felly, os na fydd ein cymdeithas yn dysgu ei phlant i nofio... 

o ble daw ein sêr chwaraeon yn y dyfodol?

Mae pob un o’n hathrawon nofio yn hyfforddwyr cyfeillgar gyda chymhwyster Lefel 2 ASA neu gyfwerth. Mae gan ein staff y cymwysterau hyn oherwydd ein bod am i'ch plant gael y gorau o'u gwersi.

Fel y dywedodd y Tywysog William, mae’n bwysig i ni fod plant yn cael y cyfle i fod yn fwy iach, yn fwy heini ac yn fwy hyderus, wrth ddysgu sgiliau a all achub bywydau!

Y rhaglen dysgu i nofio

Dysgwch fwy am raglen Dysgu i Nofio i blant Freedom Leisure heddiw!

dysgwch fwy