am Freedom Leisure

Mae Wealden Leisure Cyf, yn masnachu fel Freedom Leisure, yn ymddiriedolaeth hamdden ddilys, ragweithiol ac arloesol sy'n cael ei harwain gan Dîm Rheoli Gweithredol profiadol, dynamig, entrepreneuraidd ac â ffocws. Ein dull o weithredu yw darparu gwasanaeth pwrpasol ac unigryw i'n partneriaid a'n cwsmeriaid a fydd yn ysbrydoli ac yn cyffroi ein cymunedau ac yn cynyddu cyfranogiad ble bynnag yr ydym.

Mae gennym Fwrdd Ymddiriedolwyr profiadol sy'n cynrychioli'r gymuned leol, defnyddwyr y gwasanaeth a'r cyfleusterau y mae Freedom Leisure yn eu cynnig ac sy'n meddu ar amrywiaeth eang o sgiliau i gyfrannu at lwyddiant y cwmni. Mae aelodau'r Bwrdd yn mynychu cyfarfodydd sy'n canolbwyntio ar bynciau pwysig yn y diwydiant hamdden sy'n cynnwys arbenigwyr hamdden mewnol ac allanol sy'n darparu hyfforddiant a gwybodaeth i helpu i ddatblygu strategaeth a pholisïau i'r dyfodol.

Freedom Leisure yw ymddiriedolaeth hamdden elusennol fwyaf y DU ond dwy, yn gweithredu 76 canolfan ar draws De Ddwyrain Lloegr, Cymru a Gorllewin Lloegr yn unol â'n hethos cymunedol o ddarparu cyfleusterau hamdden, chwaraeon a chymuned i bawb sy'n fforddiadwy ac yn hygyrch.

Bydd Freedom Leisure yn parhau i ddarparu cyfleoedd hamdden â ffocws cymunedol ar draws ein holl bartneriaethau i gynyddu ymhellach nifer y bobl sy'n cyrchu ein cyfleusterau a chael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a lles.

amcanion a diben

  • Darparu cyfleoedd chwaraeon a hamdden i bawb sy'n fforddiadwy ac yn hygyrch.
  • Cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau lleol rydym yn gweithredu ynddynt ac ysbrydoli pobl i fod yn fwy egnïol yn fwy aml.
  • Cyflawni amcanion ein partneriaid o ran cyfranogiad, hygyrchedd, cynhwysiant, iechyd a chydlyniant cymdeithasol.
  • Darparu ein gwasanaeth mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, yn broffesiynol, yn cael ei gyrru gan ansawdd, ac yn ddiogel; ac eto sy'n bleserus, llawn hwyl ac yn gwella bywyd, i'n holl gwsmeriaid.
  • Creu amgylchedd sy'n golygu ein bod yn gyflogwyr da a llawn hwyl, ac mae hynny, yn ei dro, yn ein helpu i recriwtio a chadw'r staff gorau. Rydym yn eu grymuso i ddarparu gwasanaeth a fydd yn rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid.

Yn 2015 / 2016 rydym yn falch i adrodd ein bod wedi buddsoddi £4.2m i gynnal a gwella ymhellach y cyfleusterau, cyfarpar a gwasanaethau rydym yn eu darparu i'n cymunedau lleol. Mae'r buddsoddiad hwn yn ymrwymiad mawr oddi wrthym i ddarparu adeiladau ansawdd uwch a chyfarpar mwy amrywiol er mwyn i ni annog mwy o bobl i fyw bywydau mwy hapus, iach ac egnïol. Mae'r swm hwn hefyd yn cynnwys buddsoddiad pellach mewn cyfarpar ynni effeithlon sydd wedi ein cynorthwyo wrth gyflawni ein targedau ar gyfer lleihau ynni a gwella ein heffaith amgylcheddol ymhellach.

darparu gwasanaeth hamdden sy'n rhagori ar ddisgwyliadau

Mae ein canolfannau yn llawn o ffyrdd i fod yn egnïol, cael eich diddanu, cael eich addysgu a chymryd rhan.  Rydym yn bodoli i'ch helpu i gynnal ffordd o fyw iach, egnïol a llawn hwyl, i ddatblygu sgiliau bywyd a chymdeithasol, yn rhoi'r rhyddid i chi fod yn chi'n hun, yr unigolyn yr hoffech ei fod.

Mae gennym lawer o bethau i'w gwneud mewn un lle - o nofio, i sglefrio iâ, bowlio deg, dysgu i ddawnsio, neu ddod o hyd i weithgaredd i'ch helpu i wella eich ffitrwydd - bydd Freedom Leisure yn edrych ar ôl chi a'ch teulu ac yn rhoi profiad hamdden arbennig i chi.

Byddwch yn cael eich croesawu i amgylchedd diogel, llawn hwyl sy'n cynnig gwerth am arian i'ch helpu i gyflawni eich uchelgeisiau a dyheadau ni waeth beth ydynt, beth bynnag bo'ch oed, modd neu statws, rydym yma i'ch helpu i fod yn fwy heini, iach a hapus - Freedom Leisure - Chi Sy'n Bwysig.

Bydd ein strategaeth recriwtio a chadw staff yn gwarantu timau brwdfrydig sydd wedi'u hyfforddi'n dda i sicrhau mai ein cwsmeriaid yw'r canolbwynt wrth ddarparu gwasanaeth. Byddwn yn sicrhau bod ein canolfannau yn hygyrch ac yn fforddiadwy i warantu ein cyfraniad at wella iechyd a lles cymdeithasol yr holl gymunedau rydym yn gweithio ynddynt.

Gweledigaeth Freedom Leisure yw rheoli a gwella ei sefyllfa fel un o'r ymddiriedolaethau hamdden dielw mwyaf yn y wlad, yn darparu cyfleusterau chwaraeon, hamdden ac adloniant ar gyfer amrywiaeth o bartneriaid sy'n ehangu, ac yn darparu gwasanaeth â ffocws lleol i'r cymunedau rydym yn gweithio gyda hwy

Ivan Horsfall-Turner, Rheolwr Gyfarwyddwr
cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth