Byddwch yn hyderus gyda’n gwarant cwsmer

Rydym am i chi fod yn actif â thawelwch meddwl

November 25 2020

Mae llawer o gynllunio wedi cael ei wneud i sicrhau ein bod yn diwallu cyfarwyddyd diogelwch COVID fel y pennir gan y Llywodraeth, fel y gallwn ddarparu awyrgylch diogel a sicr i bawb sy’n defnyddio ein canolfannau.

Ein sicrwydd i gwsmeriaid gan freedom leisure

Os ydych yn aelod sy’n talu am ffitrwydd, dysgu i nofio neu fath arall o aelodaeth, gallwn warantu na fyddwch yn colli allan os bydd angen i ni gau

Os gorfodir ein canolfannau i gau oherwydd cyfnod clo lleol neu genedlaethol, fe fyddwn yn sicrhau na fyddwch yn gorfod talu am wasanaeth os na allwch ei ddefnyddio.

Rydym eisiau rhoi’r ‘hyder a’r sicrwydd’ i bawb i ddefnyddio ein Canolfannau nawr ac yn y dyfodol.

Os oes rhaid i ni gau, fe fyddwn mewn cysylltiad gyda chi i ddweud wrthych beth fydd yn digwydd gyda’r taliadau felly peidiwch â chanslo eich debyd uniongyrchol.

Lle bynnag y bo hynny’n bosibl, fe fyddwn yn gohirio taliadau fel y gallwn ailagor eich aelodaeth fel ei fod dal yn fyw ac y gallwch ddychwelyd at fwynhau’r cyfleusterau yn eich canolfan leol.

Fe fyddwn yn aildrefnu unrhyw archebion bloc, cyrsiau neu bartïon pen-blwydd y talwyd amdanynt o flaen llaw ar gyfer dyddiad addas wedi ailagor.

Pan fyddwn yn gallu ailagor yn ddiogel, fe fyddwn yn cysylltu â chi fel y gallwch fynd yn ôl i’ch canolfan leol cyn gynted ag y gallwch.

Dyma amser pwysig lle mae angen i ni oll barhau’n weithgar ac actif i gefnogi iechyd corfforol a meddyliol.


Freedom Leisure – Lle mae eich iechyd yn cyfrif

 


*Mae Amodau a Thelerau yn berthnasol:

  1. Bydd y GWARANT CWSMERIAID yn berthnasol i’r holl aelodau Blynyddol a Debyd Uniongyrchol presennol ar y dyddiad y bydd rhaid i’r ganolfan gau.
  2. Mae aildrefnu archebion ond yn berthnasol i weithgaredd a oedd i ddigwydd yn ystod y cyfnod cau
  3. Mae’r GWARANT CWSMER yn berthnasol tan 31.07.2021
  4. Mae Amodau a Thelerau Aelodaeth Safonol yn Gymwys
  5. Ni effeithir eich Hawliau Statudol