Mae nofio’n weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Gallwch gael hwyl yn sblasio o gwmpas ac ymarfer y sgil bywyd o nofio, mae’n ffordd wych i oeri ar ddiwrnod poeth neu i ddianc rhag y glaw yn ystod yr haf Prydeinig traddodiadol.

nofio cyffredinol

Gall nofio’n ysgafn losgi dros 200 Kcal mewn hanner awr. Gan fod dŵr yn 12 gwaith yn fwy trwchus nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o gyflyru eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gefnogi hyd at 90% o bwysau’r corff yn y dŵr, sy'n golygu gall y rheini ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd wedi arwain at well patrymau cysgu a lefelau straen is.

Mae cynllun trawiadol y cyfleusterau dyfrol yn cynnwys pwll 25 metr, 6-lôn ar gyfer cystadleuaeth a digon o le i 300 o wylwyr eistedd. Yn ogystal â hyn, mae’r cyfleusterau yn cynnwys pyllau digwyddiadau, llithren 65 metr sydd yn wych i’r teulu, yn ogystal â phwll swigod i ymlacio ynddo a reid dŵr gwyllt i’r rhai mwy anturus.

Fe hoffem feddwl bod ein rhaglen o weithgareddau yr un mor drawiadol â’n cyfleuster. Rydym yn cynnig ystod lawn o wersi nofio o fabanod drwodd i oedolion nad ydynt yn nofio at safonau a gydnabyddir yn genedlaethol, dosbarthiadau aqua-ymarfer i gerddoriaeth, sesiynau i’r rhai 50+, sesiynau i’r teulu a Nosweithiau Sblash ac mae cyfleusterau ar gael i bobl sydd ag anableddau.

 Ynghyd â chlwb nofio llwyddiannus, clwb nofio tanddwr a chlwb achub bywyd, dylai fod gan y pwll raglen sydd â rhywbeth at ddant pawb, ond os na, gadewch i ni wybod. 

 

Dysgwch i nofio gyda ni

Mae nofio yn sgil hanfodol y dylai pawb ddysgu er mwyn aros yn ddiogel ger y dŵr. Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr yn cynnig amgylchedd gwych i bobl o unrhyw oedran i ddysgu sut i nofio yn eu hysgol nofio Freedom Leisure.    

Mae Byd Dŵr yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio ar gyfer plant ac oedolion, boed hynny i wella eich strôc neu os ydych yn dechrau o'r dechrau, mae ysgol nofio Freedom Leisure yn berffaith i bawb. Caiff dosbarthiadau eu dysgu gan hyfforddwyr cymwysedig, sy'n defnyddio meini prawf Nofio Cymru i asesu a gweithio tuag at fathodynnau neu ddyfarniadau.

Mae ein holl athrawon yn gyfeillgar, hawdd mynd atynt, yn barod i helpu ac am i'w holl fyfyrwyr gael cymaint ag sy'n bosibl allan o'u gwersi nofio.

polisi derbyn plant i nofio

Rhaid i blant dan 5 oed gael eu cyd-fynd a'u goruchwylio yn y dŵr gan oedolyn ar gymhareb 1 oedolyn i 1 plentyn.

Rhaid i blant rhwng 5 a 7 oed gael eu cyfuno a'u goruchwylio yn y dŵr ar gymhareb 1 oedolyn i 2 blentyn.

Gall plant dros 8 oed fynd i mewn i'r pwll heb fod yn gwmni.

Sylwch na fydd pobl sydd ddim yn gallu nofio yn cael eu caniatáu ar yr offer chwyddadwy.

 

Sesiynau rhiant a phlentyn

Mae'r sesiynau hyn yn ymlacio'r rheolau o gwmpas y gymhareb o rieni i blant yn y pwll. Mae hyn yn caniatau i oedolyn gymryd 2 o blant dan 4 oed i'r pwll.

Pob Dydd Sadwrn 3.30-5yp a Dydd Sul 9-11yb

Gwyliau ysgol; Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener 11yb-12.30

 

Nofio Teulu

Byd Dŵr Wrecsam yw'r lle perffaith i fynd â'ch teulu am nofio. Cymerwch sblash mewn pwll dysgwr sy'n cael ei gadw ar 31 ° C i gadw rhai bach yn gynnes. Mae'r rapids a'r sleid dŵr yn berffaith i ddiddanu plant hŷn! Mae gan y prif bwll ddigon o le i nofwyr ifanc chwarae a nofio.

Ffoniwch ymlaen llaw i sicrhau bod ein pwll dysgwr / rapids / sleidiau ar agor yn ystod eich amser ymweld

Sesiwn nofio hwyl i'r teulu

Ymunwch â ni am ein sesiwn hwyl i'r teulu bob dydd Sadwrn. Bydd yr offer chwyddadwy mawr yn y pwll ar gyfer y sesiwn hon ac mae'n agored i nofwyr i rasio i'r gorffen. Bydd y sleid ar gau yn ystod y sesiwn hon.

Sylwch na fydd pobl sydd ddim yn gallu nofio yn cael eu caniatáu ar yr offer chwyddadwy.

15:30 - 16:30

Rwy’n defnyddio pwll nofio Byd Dŵr yn bennaf o leiaf dwywaith yr wythnos ac mae'r pwll a’r cyfleusterau’n wych a’r staff yn barod iawn i helpu

Susan

llenwch y ffurflen isod i wybod mwy a dewis y pwll nofio o’ch dewis

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgaredd. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 269540.

I holi am logi'r pwll llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at waterworld@freedom-leisure.co.uk