Chwilio am cae pob tywydd? Edrychwch dim pellach: mae gennym gae 3G NEWYDD SBON 30m x 20m

Mae archebu lle yn hanfodol!

Pam mynd 3G?

Mae caeau chwaraeon 3G yn cynnwys carped glaswellt synthetig sy'n cael ei osod ar i is-sulfaen macadam peirianneg. Mae pad sioc yn cael ei osod o dan y carped glaswellt synthetig i amsugno effaith, gan wneud y cae yn addas ar gyfer pêl-droed, hoci a nifer o chwaraeon awyr agored eraill. Unwaith y bydd y sylfeini a charped tyweirch wedi cael eu gosod bydd yr arwyneb yn cael ei lenwi gyda haen o dywod a manlenwi rwber sy'n suddo i lawr i mewn i'r ffibrau ac yn gwella perfformiad y cae 3G.

Mae'r manteision yn cynnwys:

 • Caeau chwaraeon 3G yn wydn arwyneb bob tywydd gyda haenau mandyllog sy'n gadael dŵr fynd trwy yn hawdd sy'n golygu na fydd tywydd gwlyb yn arbed chi!
 • Pad sioc amsugno effaith i leihau'r risg o anaf.
 • Yn darparu nodweddion rhagorol o ran bownsio pêl a rôl pêl i roi profiad o ansawdd uchel i'r chwaraewyr.
 • Llifoleuadau i gadw'r cae yn weithredol drwy gydol y flwyddyn.

Pêl droed 3G - Cae llawn

Mae'r cae 3G 30m x 20m ar gael i'w harchebu fel cae llawn. Mae'r llinellau yn addas i gemau a hyfforddi 6 bob ochr. 

Ar gael ar gyfer:

 • Archebion achlysurol
 • Archebion bloc
 • Defnydd masnachol
 • Gemau cynghrair

pêl-droed 3G - i blant

Galwch archeby hanner y cae 3G sy'n mesur 30m x 27m yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun; maint perffaith ar gyfer sessiynau hyfforddi. Mae'r caeau yn cael eu marcio yn benodol ar gyfer pel droed 6 bob ochr.

Mae'r pad sioc yn amsugno'r effaith a ddarperir gan lanio, budd plant yn llai tebugol o gael crafiadau.

Ar gael ar gyfer:

 • Archebion achlysurol
 • Archebion bloc
 • defnydd masnachol
 • Partïon pel droed

Chwaraeon 3G arall

Nid yw caeau 3G ond ar gyfer pêl-droed. Maent yn wyneb bob tywydd addasadwy y gellir ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon.

Mae pad sioc wedi'i osod o dan ein carped glaswellt synthetig gan ei wneud yn lle delfrydol ar gyfer hoci. Mae'r pad sioc yn amsugno effaith gan syrthio ac yn amsugno'r effaith ar eich cymalau. Mae'r nodweddion rhagorol o ran bownsio pêl a rôl pêl yn eu gwneud yn lleoliad perffaith ar gyfer hoci. Ffens uchder llawn nid yn unig yn eu gwneud yn fwy diogel i wylwyr ond yn helpu i gadw'r bel ar y cae.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau priodol bob amser wrthran ddefnyddio ein maes 3G. Caniateir defnydd o esgid hyfforddiant chwaraeon ar y cae, fodd bynnag, i gael arweiniad ar yr esgidiau gorau i wisgo, gwybodaeth a chanllawiau defnydd hanfodol eraill cliciwch yma.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at steven.pay@freedom-leisure.co.uk  

cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff (ners)

Mae manteision posibl gweithgarwch corfforol i iechyd yn enfawr. Pe bai meddyginiaeth yn bodoli a fyddai’n cael effaith tebyg, byddai'n cael ei ystyried yn 'gyffur gwyrthiol' neu 'iachâd gwyrthiol

Professor Sir Liam Donaldson

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru (LlC) sydd wedi bod yn datblygu ers 2006 i safoni cyfleoedd atgyfeirio ymarfer corff ar draws yr holl awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.

Mae'r Cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol. Mae'n targedu cleientiaid sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig, gan roi cyfle i atgyfeiriadau gael mynediad I raglen ymarfer corff dan oruchwyliaeth o ansawdd uchel i hybu iechyd a lles.

Wedi'i gydlynu yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac anelu at y rheini dros 16 oed, nad ydynt yn cael ymarfer corff egnïol yn rheolaidd ac yn dioddef o gyflwr meddygol, mae'r Cynllun wedi ei gynllunio i ddarparu cyfleoedd i ymarfer corff sy'n hwyl, gwobrwyo a gall hynny ei hymgorffori i fywyd bob dydd.

Mae cleientiaid yn cael eu cyfeirio gan feddyg teulu neu Ymarferydd Iechyd, felly os ydych chi'n meddwl y byddech yn elwa o ymuno cynllun hwn, siaradwch â'ch meddyg teulu neu ewch i www.wrexham.gov.uk/ners

Trefnu sesiwn

Holi am amseroedd sesiynau ac argaeledd.

cliciwch yma

Archebion mewn bloc

Holi am argaeledd archebu mewn bloc.

cliciwch yma