Nofio - Gwyn Evans

Mae nofio’n weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Gallwch gael hwyl yn sblasio o gwmpas ac ymarfer y sgil bywyd o nofio, mae’n ffordd wych i oeri ar ddiwrnod poeth neu i ddianc rhag y glaw yn ystod yr haf Prydeinig traddodiadol.

Nofio Cyffredinol

Gall nofio’n ysgafn losgi dros 200 Kcal mewn hanner awr. Gan fod dŵr yn 12 gwaith yn fwy trwchus nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o gyflyru eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gefnogi hyd at 90% o bwysau’r corff yn y dŵr, sy'n golygu gall y rheini ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd wedi arwain at well patrymau cysgu a lefelau straen is.

Mae'r pwll nofio yn bwll petryal safonol 25m x 9m dan do, wedi’i wresogi i 29ºC gydol y flwyddyn, gan wneud hwn y lleoliad delfrydol i ddod â'r teulu.   Mae'r pwll nofio yn darparu ar gyfer nofio cyhoeddus, sesiynau hwyliog, gwersi nofio a chlybiau

Os ydych am ddod yn heini, heb roi gormod o bwysau ar y cymalau, beth am gymryd mantais o'r amgylchedd glân a chyfeillgar a ddarperir gan y staff yn y Ganolfan Hamdden.

Dysgwch nofio gyda ni

Mae nofio yn sgil hanfodol y dylai pawb ddysgu er mwyn aros yn ddiogel ger y dŵr. Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans yn cynnig amgylchedd gwych i bobl o unrhyw oedran i ddysgu sut i nofio yn eu hysgol nofio Freedom Leisure.    

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio ar gyfer plant ac oedolion, boed hynny i wella eich strôc neu os ydych yn dechrau o'r dechrau, mae ysgol nofio Freedom Leisure yn berffaith i bawb. Caiff dosbarthiadau eu dysgu gan hyfforddwyr cymwysedig, sy'n defnyddio meini prawf Nofio Cymru i asesu a gweithio tuag at fathodynnau neu ddyfarniadau.

Mae ein holl athrawon yn gyfeillgar, hawdd mynd atynt, yn barod i helpu ac am i'w holl fyfyrwyr gael cymaint ag sy'n bosibl allan o'u gwersi nofio.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Man Gwylio

Adeiladwyd yn 2010; Mae ardal y gwylwyr ochr y pwll yn ased i'r cyfleuster. Mae;n rhoi lle perfaith i eistedd a gwylio eich plentyn yn llwyddo yn eu gwersi nofio.

Mae rhywstrau ½ uwchder Perspex yn cyniatau golwg perffaith o'r pwll tra maen't yn cadw brodyr a chwiorydd bach i ffwrdd o'r dwr.

Mae'r ganolfan hamdden yn gyfleuster gwych gyda staff rhagorol sy'n darparu gwasanaeth proffesiynol.

Sylwad Cwsmer

Rhiant a Phlentyn

Mwynhewch hwyl a nofio ymlaciol gydach plant bach yn ystod ein sessiynnau rhienni a phlentyn.

Gyda archubwyr bywyd ychwanegol ar ddyletswydd ac ardal bennodol wedi'w rhafio i fwrdd yn y pen bas dyma'r sessiwn perffaith i fynd a'ch plentyn i nofio am y tro cyntaf.

Dydd Sul 11:00yb - 12:00yp

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgaredd. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 269540.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at craig.chadwick@freedom-leisure.co.uk