Polisi Derbyn a Cwrteisi

Rydym ni yn Freedom Leisure Gwyn Evans bob amser yn anelu i wneud eich profiad pleserus a chofiadwy. Mae ein polisi mynediad gan gadw hyn mewn cof ac yn anelu at greu awyrgylch hapus a diogel i chi a'ch teulu i ymweld.

polisi mynediad y pwll

Rydym yn disgwyl i oedolion sy'n goruchwylio plant yn ein canolfan i sicirhau eu bodmewn cysylltiad agos â'r plentyn drwy gydol eu hymweliad a bod eu hymddygiad yn addas. Maer hyn yn cynnwys yr holl adeilad a'r tir ac yn arbennig i ystafelloedd newid, toiledau, ochr y pwll a'r pwll.

Rydym yn disgwyl i oedolion fod yn ymwybodol o ddiogelwch sylfaenol a pheidio â gadael i'w plant i redeg, deifio, bomio, trochi neu ddringo ar strwythurau dodrefn, gosodiadau neu reiliau ac i gyd-fund iddynt yn fanwl ar bob adeg.

Os oes gan blentyn anghenion arbennig neu os nad yn hyderus yn y dwr, yna bydd y lleiafswm gymhareb ofonnol yn goruchwyliaeth 1:1 ar bob adeg. 

Ni ddylir defnyddio'r cyfleusterau ar gyfer hyfforddi/ cyfarwyddo (cyflogedig neu ddi-dâl) heb gymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Tîm Rheoli.

Mae'r defnydd o unrhyw offer ar gyfer cofnodi lluniau llonydd neu symudol yn wedi'w wahardd yn llym heb gyniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Tîm Rheoli.

Safonau ymddygiad: Unrhyw bobl y mae eu hymddygiad yn amhriodol gan unrhyw aelod o staff yn cael ei hebrwng o'r premisis. Dylai unrhyw achosion fel hyn yn cael ei adrodd i aelod o staff a fydd digwyddiadau difrifol yn cael eu hadrodd i'r heddlu. 

Gofalwyr yn gymwys i gael mynediad am ddim yr amod eu bod yn mynd gyda'u dibynnol. Mae'n ofonnol o ofalwyr i gynorthwyo yn agos i'w dibynnol i gymryd rhan yn y gweithgaredd a ddewisir.

Polisi Derbyn Plant

Nofio cyffredinol

Mae'n rhaid i blant sydd o dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:1.

Mae'n rhaid i blant sydd yn 5, 6 a 7 oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:2.

Gall plant dros 8 oed fynd i mewn i'r dŵr heb oruchwyliaeth oedolyn, fodd bynnag, rydym yn argymell bod yr holl nad ydynt yn nofwyr yn cael eu goruchwylio bob amser gan oedolyn.

Rhiant a Phadlwr

Mae'n rhaid i blant sydd o dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:2.

Mae'n rhaid i blant sydd yn 5, 6 a 7 oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:3.

Gall plant dros 8 oed fynd i mewn i'r dŵr heb oruchwyliaeth oedolyn, fodd bynnag, rydym yn argymell bod yr holl nofwyr nad ydynt yn nofio ac yn wan yn cael eu goruchwylio bob amser gan oedolyn.

Rhaid i bob babanod a phlant sy'n anymatal neu ddim yn sych wisgo cewynnau nofio drwy gydol y sesiwn.

Polisi Derbyn Sych

Rydym yn disgwyl i oedolion sy'n goruchwylio plant yn ein canolfannau i sicrhau eu bod mewn cysylltiad agos â'r plentyn drwy gydol eu hymweliad. Mae hyn yn cynnwys ystafelloedd newid, toiledau, ac ati

Rydym yn disgwyl i oedolion i fod yn ymwybodol o ddiogelwch sylfaenol a pheidio â gadael theor plant i redeg, dringo ar strwythurau neu reiliau ac i gyd-fynd iddynt yn fanwl ar bob adeg.

Os oes gan blentyn anghenion arbennig neu os nad yn hyderus, yna bydd y lleiafswm gymhareb ofynnol ein bod yn 1:1 goruchwyliaeth ar bob adeg.

Ni ddylai'r cyfleusterau cael eu defnyddio ar gyfer hyfforddi / cyfarwyddo (am dâl neu'n ddi-dâl), heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Tîm Rheolaeth.

Mae'r defnydd o unrhyw offer ar gyfer cofnodi delweddau llonydd neu symudol yn gwahardd yn llym heb gymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Tîm Rheolaeth.

Safonau ymddygiad: Unrhyw bobl y mae eu hymddygiad bernir amhriodol gan unrhyw aelod o staff yn cael ei hebrwng o'r premisis. Dylai unrhyw achosion fel hyn yn cael ei adrodd i aelod o staff a fydd digwyddiadau difrifol yn cael eu hadrodd i'r heddlu.

Gofalwyr yn gymwys i gael mynediad am ddim yr amod eu bod yn mynd gyda'u dibynnol. Mae gofalwyr yn requiredto agos gynorthwyo eu dibynnol i gymryd rhan yn y gweithgaredd a ddewisir.

Polisi canslo

Mae angen 24 awr o rybudd ar gyfer yr holl weithgareddau bwcio. Bydd pob aelod sy'n methu â dangos neu ganslo o fewn yr amser hwn yn cael ei godi.

Polisi ysmygu

Does dim ysmygu ganiateir o fewn y Ganolfan Hamdden ar unrhyw adeg neu o fewn unrhyw ardal. Rhaid i gwsmeriaid sy'n dymuno ysmygu fod o leiaf 15m oddi wrth yr adeilad.

Trais ac Ymddygiad Ymosodol

Nid yw Freedom Leisure yn goddef trais a ymddygiad ymosodol tuag at staff. Os byddwch yn ymddwyn yn y modd hwn byddwn yn gofyn i chi adael yr adeilad ac ni fydd unrhyw ad-daliadau yn cael ei roi.

Bydd Rheolaeth Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans yn gwrthod i ddelio â chi os ydych yn ymosodol tuag at staff neu'n ymddangos i fod o dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol.

Moesau

Neuadd chwaraeon

Bwyd a diod: Peidiwch â bwyta bwyd o fewn y neuadd chwaraeon. Caniateir diodydd o amgylch perimedr yr ardal chwarae yn unig. Rhaid rhoi gwybod i’r derbynfa unrhyw ollyngiadau rhoi gwybod i'r dderbynfa ar unwaith.

Arsylwi llinellau cwrt: Er eich diogelwch eich hun os gwelwch yn dda gellich chi arsylwi llinellau cwrt tra gweithgareddau yn cael eu cynnal. Cofiwch gerdded o gwmpas ymylon y cwrt yn hytrach nag ar draws y meysydd chwarae pan fo eraill yn defnyddio'r cwrt.

Sefydlu offer a phacio i fyny: Nodwch fod yr amser a gymerir i bacio i fyny cyfarpar blaenorol ac i sefydlu eich offer yn cael ei gynnwys o fewn eich amser chware. Gofynnir i gwsmeriaid adael yn brydlon pan bod eich amser ar ben, fel nad ydynt yn amharu ar neu oedi y sesiwn nesaf archebwyd.

Defnyddiwch offer yn gywir: Bydd camddefnyddio'r cyfarpar yn gallu arwain at anafiadau a/neu ddifrod i'r offer; dilynwch gyfarwyddiadau. Gofynnwch am gymorth gan y staff os ydych yn anghyfarwydd gydag unrhyw offer.

Defnyddio camerâu a ffonau symudol: Peidiwch â defnyddio camerâu neu offer fideo mewn adeiladau hyn heb ganiatâd y Rheolwr ar Ddyletswydd. Peidiwch â siarad ar ffonau symudol tra yn y neuadd chwaraeon; os gwelwch yn dda gadaewch yr ystafell er mwyn peidio â thynnu sylw defnyddwyr eraill.

Efallai y gofynnir i gwsmeriaid sydd ddim yn dilyn y canllawiau hyn adael y ganolfan a gellir eu haelodaeth ei atal neu ei ganslo.

Studio

Os oes angen i ganslo archeb ddosbarth: Bydd angen i chi wneud hynny cyn gynted ag y bo modd cyn yr amser dechrau dosbarth.

Bydd angen tocyn o'r dderbynfa: cyn mynychu eich dosbarth rhowch eich tocyn i'r hyfforddwr.

Cyrraeddwch yn brydlon os gwelwch yn dda; efallai byddwch ddim yn gallu ymuno â'r dosbarth os byddwch yn hwyr ac yn colli'r cynhesu fynnu hanfonol.
gall y dosbarthiadau newid— Byddwn yn ymdrechu i eich hysbysu am unrhyw newidiadau yn y rhaglen.

Dewch â diod gyda chi os gwelwch y dda: Mae cyfleusterau gwerthu ar gael hefyd yn ein canolfannau a gellir prynnu photeli dwr y gellir ei ailddefnyddio o’r dderbynfa os oes angen.
os gwelwch yn dda defnyddiwch y loceri a ddarperir ar gyfer eich eiddo personol. Mae bagiau ar y llawr stiwdio yn berygl ac efallai y gofynnir i chi gan eich hyfforddwr i'w symud. Eitemau gwerthfawr yn cael eu gadael ar risg eich hun.

Ceisiwch beidio â bwyta yn uniongyrchol cyn y dosbarth; bydd byrbryd ysgafn un awr cyn eich dosbarth yn rhoi hwb i'ch lefelau egni.

Arhoswch yn y dderbynfa tra bod y dosbarth blaenorol yn gorffen.

Efallai y gofynnir i gwsmeriaid sydd ddim yn dilyn y canllawiau hyn adael y ganolfan a gellir eu haelodaeth ei atal neu ei ganslo.

Gym

Glanhau ar ôl eich hun: Wrth ddefnyddio pwysau neu dumbbells wnewch chi eu dychwelyd i'w mannau cadw dynodedig unwaith y byddwch wedi gorffen â nhw. Peidiwch â gadael dumbbells neu bwysau ar y llawr gan y gall hyn wneud yr ardal yn anniogel i ddefnyddwyr eraill gampfa.

Tywelion gampfa: Mae'n ofynnol i aelodau sychu i lawr bob peiriant ar ôl eu ymarfer corff; defnyddiwch y glanhawr a ddarperir os gwelwch yn dda. Taflwch eich tywelion papur a ddefnyddir yn y biniau a ddarperir os gwelwch yn dda. Anogir aelodau i ddod â'u tyweli eu hunain gyda nhw.

Cadw'n hydraidd: Mae'n bwysig bod defnyddwyr yn aros yn hydradol yn ystod ymarfer corff bydd dŵr yn cael ei ddarparu gan y oergell yn y gampfa. Gall brynu poteli dŵr o'r dderbynfa.
cod gwisg Gwisgwch ddillad addas ar gyfer ymarfer corff bob amser yr ydych yn y gampfa. Dylech hefyd fod yn ymwybodol; gall aroglau corff fod yn dramgwyddus i aelodau eraill, felly dewiswch dillad sy'n amsugno arogleuon hyn ac sy'n cael ei glanhau ar ôl pob defnydd. Mae esgidiau athletaidd yn ofynnol hefyd ar gyfer defnyddio’r gampfa; Nid yw esgidiau, fflip-fflops neu sandalau yn wisg priodol ar gyfer y gampfa.

Defnyddiwch offer yn gywir: Peidiwch eistedd ar yr offer tra'n adennill rhwng ymarferion gan fod hyn yn blocioi y darn o offer rhag gael ei ddefnyddio gan aelodau eraill. Os gwelwch yn dda peidiwch â defnyddio pwysau rhydd ar yr un pryd a defnyddio’r offer cardiofasgiwlaidd. Gall camddefnyddio offer arwain at anafiadau a/neu ddifrod i'r offer. Os gwelwch yn dda ymatal rhag gollwng pwysau rhydd i'r llawr pan fyddwch yn gorffen eich set o ailadrodd; gall hyn niweidio y lloriau a'r offer. Yn olaf, rydym yn gofyn i chi fod yn ymwybodol o'ch iaith a sain eich llais wrth ymarfer corff. Gall aelodau eraill ffeindio iaith anweddus, gweiddi a rhochian ormodol yn dramgywyddus.

Efallai y gofynnir i gwsmeriaid sydd ddim yn dilyn y canllawiau hyn adael y ganolfan a gellir eu haelodaeth ei atal neu ei ganslo.