Iechyd a Ffitrwydd - Gwyn Evans

Rydym yn deall nad yw un maint yn addas i bawb, felly os yw’n well gennych ymarfer yn y gym ar ben eich hun neu o fewn grŵp, gallwn ddangos i chi sut i wneud y gorau o'ch amser ymarfer gwerthfawr.

Y gym yn Gwyn Evans

Sut ydw i'n dechrau yn y gym?

Mae gan bob defnyddiwr gym hawl i gyflwyniad gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys i'ch arwain drwy'r offer a sicrhau y gallwn deilwra eich ymarfer i gyflawni eich nodau a dyheadau, boed hynny i ddod yn heini neu’n fwy heini, colli pwysau neu gyflyru’r corff, neu efallai eich bod yn ymarfer i fod yn well yn eich camp ddewisol.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae gan Gwyn Evans bopeth ar eich cyfer, p'un a ydych yn fynychwr i’r gym am y tro cyntaf neu os ydych yn athletwr profiadol.

Mae yno ystafell ffitrwydd cynhwysfawr sy’n cynnwys:

  • 24 Gorsaf ystafell ffitrwydd Technogym sy'n cynnwys y canlynol:
  • 14 offer cardioVisio
  • 8 Offer Cryfder Technogym
  • 2 Peiriant Rhwyfo Concept 2

. Mae nifer o orsafoedd yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn a gellir eu haddasu i ddarparu ar gyfer cadeiriau olwyn.

 

Mae pob un o'r peiriannau hyfforddiant cryfder yn yr ystafell ffitrwydd â’r marc IFI (Inclusive Fitness Initiative) arnynt. Mae’r marc ar y peiriannau sy'n hygyrch i bawb.

Mae'r IFI yn gweithredu cynllun achredu sy'n cydnabod llwyddiannau ac ymrwymiad cyfleusterau hamdden sy'n galluogi pobl anabl i ddod yn egnïol yn gorfforol. Mae'r achrediad yn darparu llwyfan CYNHWYSOL ar gyfer pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl i fod yn egnïol gyda'i gilydd.

Mae'r holl offer ffitrwydd â’r marc uchod sy'n gwneud yr ystafell ffitrwydd yma yn Gwyn Evans yn hygyrch i bawb.

Rheolwr y Ganolfan

Ymarfer grŵp yn Gwyn Evans

Mae gan Gwyn Evans amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, gan gynnwys, Easyline, Ffitrwydd Dŵr, Beicio Pur, Metaffit, Cylchedau Pur, Aerobeg Pur, Pilates Pur, Pwysau Tegell Pur

Er bod y ganolfan chwaraeon a'r ysgol uwchradd yn sownd i’w gilydd, maent wedi cael eu datblygu yn y fath fodd fel nad yw’r ysgol yn defnyddio’r ganolfan yn ystod yr amseroedd mae’r ganolfan chwaraeon ar agor i’r cyhoedd.

 Mae pob un o'r hyfforddwyr wedi'u cymhwyso i isafswm tystysgrif lefel 2 yn yr holl weithgareddau sy'n cael eu cynnig. Mae gan y cyfleuster dymheredd aer amgylchynol sy'n darparu'r amgylchedd delfrydol i ymarfer ynddo.

Rwyf wrth fy modd yn addysgu ymarfer corff, mae'n awyrgylch mor gymhellol. Mae'n wych gweld y cyfranogwyr yn chwythio eu hunain a'i gilydd i gyrraedd nodau newydd. Rydych yn wir yn cael synnwyr o deulu a bod ynddo gyda'i gilydd. Gyda'n gilydd, rydym yn gryfach!

Hyfforddwr

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (ners)

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru (LlC) sydd wedi bod yn datblygu ers 2006 i safoni cyfleoedd atgyfeirio ymarfer corff ar draws yr holl awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.

Mae'r Cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol. Mae'n targedu cleientiaid sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig, gan roi cyfle i atgyfeiriadau gael mynediad I raglen ymarfer corff dan oruchwyliaeth o ansawdd uchel i hybu iechyd a lles.

Wedi'i gydlynu yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac anelu at y rheini dros 16 oed, nad ydynt yn cael ymarfer corff egnïol yn rheolaidd ac yn dioddef o gyflwr meddygol, mae'r Cynllun wedi ei gynllunio i ddarparu cyfleoedd i ymarfer corff sy'n hwyl, gwobrwyo a gall hynny ei hymgorffori i fywyd bob dydd.

Mae cleientiaid yn cael eu cyfeirio gan feddyg teulu neu Ymarferydd Iechyd, felly os ydych chi'n meddwl y byddech yn elwa o ymuno cynllun hwn, siaradwch â'ch meddyg teulu neu ewch i www.wrexham.gov.uk/ners

Mae manteision posibl gweithgarwch corfforol i iechyd yn enfawr. Petai meddyginiaeth yn bodoli sy'n cael effaith debyg, byddai'n cael ei hystyried yn ‘gyffur rhyfeddol’ neu'n ‘iachâd gwyrthiol’

Professor Sir Liam Donaldson

Ffitrwydd Iau yn Gwyn Evans

Amser yn y gampfa i rai 11 - 16 oed yn. Bydd pob person iau yn cael gyfeiriadedd trylwyr gan un o'n hyfforddwyr ffitrwydd hyfforddedig. Byddant yn cael eu dangos sut i ddefnyddio pob eitem o offer yn ddiogel ac yn effeithiol.

Dydd Llun 16:00-17:00 & Sul 11:00-12:00