Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr.

Campfa yn y Flash

Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun, mewn grŵp neu os hoffech roi cynnig ar hyfforddiant personol un i un, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr.

Sut mae cychwyn arni yn y gampfa?

Mae gan holl ddefnyddwyr y gampfa hawl i sesiwn ymgyfarwyddo ragarweiniol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig a fydd yn eich tywys trwy'r cyfarpar ac yn sicrhau ein bod yn gallu addasu eich ymarfer corff i gyflawni eich nodau a dyheadau boed hynny'n mynd yn heini neu'n fwy heini, colli pwysau neu dynhau eich cyhyrau neu os ydych yn hyfforddi i wella o ran eich chwaraeon o ddewis.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae'r Flash yn cynnig popeth i chi, p'un a ydych yn mynd i'r gampfa am y tro cyntaf ynteu'n athletwr profiadol.

Ar y llawr cyntaf, mae Freedom Leisure wedi trawsnewid yr ardal arlwyo sydd eisoes yn bodoli yn gyfleuster ffitrwydd o'r radd flaenaf â golygfeydd ffantastig o gefn gwlad trwy'r ffenestri mawr trawiadol. Mae'r gampfa newydd yn cynnwys ardal fawr bwrpasol ar gyfer hyfforddiant ymarferol, i ganiatáu i bobl wneud ymarfer corff i ffwrdd o'r peiriannau. Mae'r gampfa hon â 60 gorsaf yn cynnwys y cyfarpar diweddaraf oddi wrth Technogym 

 

Mae marc cam 2 yr IFI (Cynllun Ffitrwydd Cynhwysol) ar yr holl beiriannau hyfforddiant cryfder yn yr ystafell ffitrwydd. Rhoddir y marc i'r peiriannau sy'n hygyrch i bawb.

Mae'r IFI yn gweithredu cynllun achredu sy'n cydnabod cyflawniadau ac ymrwymiad cyfleusterau hamdden sy'n galluogi pobl anabl i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae'r achrediad yn darparu llwyfan CYNHWYSOL ar gyfer pobl anabl a heb fod yn anabl i fod yn egnïol gyda'i gilydd.

 

Maer holl gyfarpar ffitrwydd yn cludo'r marc uchod ac yn golygu bod yr ystafell ffitrwydd yma yn y Flash yn hygyrch i bawb

Centre Manager

We offer something for everyone young and old experienced or beginner. Our instructors will design you a unique gym programme especially to meet your needs and start you on the way to a healthier lifestyle.

Our range of equipment includes:

25 stations for cardio vascular training, including cross trainers, varios, treadmills, bikes, rowers and skerges

9 stations of the latest resistance machines from technogym. 

large free weights areas which includes, olympic bench press, 4 benches, olympic half rack, multi power machine , scott bench, lower back bench, a range of dumbels from 1kg -50kg and boxing bag

the large functional training area - this is the home to the Ignite HITT training classes, when the class is not running this is fantrastic area for to mix up your training with some explosive and dynamic exercises with our medacine balls, slam balls, powerbags, BOSU Balance trainers, BOSU Ballast Balls, Kettlebells and Pilo boxes.

By far the biggest asset to the Flash is our gym team. We have trainers with such a wide range of qualifications and knowledge. They are always friendly, approachable and on hand to help with any questions you may have. Personal Training is available for those wanting to really tranform their time in the gym.

for the best in personal training contact Mark at http://www.zenithfit.co.uk/

Assistant Manager

cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff (NERS)

Cynllun y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn ei ariannu yw'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) sydd wedi cael ei ddatblygu dros y 4 blynedd diwethaf i safoni cyfleoedd atgyfeirio i wneud ymarfer corff ar draws Cymru. Mae'r cynllun yn targedu cleientiaid sydd â chlefyd cronig neu sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig.

Mae Meddyg Teulu neu Ymarferydd Iechyd yn atgyfeirio cleientiaid felly os credwch y byddech yn cael budd o ymuno â'r cynllun hwn, siaradwch â'ch Meddyg Teulu.

Mae manteision posibl gweithgarwch corfforol i iechyd yn enfawr. Petai meddyginiaeth yn bodoli sy'n cael effaith debyg, byddai'n cael ei hystyried yn ‘gyffur rhyfeddol’ neu'n ‘iachâd gwyrthiol’

Professor Sir Liam Donaldson