Canolbwynt y Flash yw'r pwll hamdden gwych hwn, â chafn troellog 30m, reid dŵr gwyllt, pwll sba, ardal badlo ac ardal traeth. Mae nofio yn weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Cewch hwyl yn sblasio ac yn ymarfer sgil bywyd nofio, ffordd wych i oeri ar ddiwrnodau poeth neu ddianc rhag y glaw yn ystod haf traddodiadol ym Mhrydain.

Mae rhaglen lawn o weithgareddau yn y dŵr yn cynnwys Aerobeg Dŵr, Nofio'n Gynnar yn y Bore, Canŵio, Gwersi Nofio, Achub Bywyd a Sesiynau Rhieni a Phlant Bach, Nofio i Bobl Anabl, Sesiynau i'r Teulu, Dwlu ar ddŵr, Sesiynau i bobl 50+ oed a Nofio amser cinio. 

Caiff y Pwll Hamdden ei ddefnyddio'n rheolaidd gan ysgolion a chlybiau nofio lleol, ac mae hefyd ar gael i'w logi ar gyfer partïon preifat a galâu nofio. 30-31 yw tymheredd y pwll yn gyson sy'n ddelfrydol ar gyfer plant bach a babanod. Mae'r cyfleusterau newid yn cynnwys ystafelloedd newid i ddynion a merched a dwy ystafell newid i deuluoedd a phobl anabl.

Gall nofio ysgafn losgi mwy na 200 Kcal mewn hanner awr. Oherwydd bod dŵr 12 gwaith yn fwy dwys nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o dynhau eich cyhyrau nag unrhyw ffurf arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gynnal hyd at 90% o bwysau'r corff yn y dŵr, sy'n golygu y gall y rheiny ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd yn gallu achosi patrymau cysgu gwell a lefelau straen is.

Dysgwch nofio gyda ni

Mae nofio'n sgil sylfaenol y dylai pawb ei ddysgu er mwyn bod yn ddiogel yn ymyly dwr. Mae Canolfan Hamdden y Flash yn cynnig amgylchedd ardderchog i bobl o bob oed ddysgu sut i nofio yn eu hysgol nofio Freedom Leisure.

Mae'r Flash yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio i blant ac oedolion. P'un a ydych yn berffaith i bawb.

Mae ein holl athrawon yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad a nhw. Maen nhw hefyd yn barod i helpuac am i'w holl fyfyrwyr elwa cymaint a phosibl o'u gwersi nofio.

Byddwn yn cynnal gwersi nofio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 4 a 6pm ac ar ddydd Sadwrn rhwng 8.30 a 11.30 am. Mae gwersi Camau 1-7 yn 30 munud o hyd, ac o'r fan honno, gall eich plentyn wneud cynnydd ac ymuno a'r Dolffiniaid, y Piranas a'r Rwcis.

Rydym hefyd yn cynnig gwersi 1-1 i blant ac oedolion gyda'n hathrawon anhygoel, i'ch helpu chi neu'ch plentyn i ennill hyder a gwneud hyd yn oed yn fwy o gynnydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01938 555952 neu gallwch daro heibio i'r Flash a bydd y tim yn falch o'ch helpu.