Mae gennym bwll nofio 25m x 10.5 traddodiadol sy’n cynnig cyfleuster nofio o safon.

Mae’r pwll amlbwrpas hwn yn cynnig rhywbeth at ddant pawb. Mae llu o wahanol sesiynau ar gael: nofio o ran hwyl (gyda siapiau chwyddadwy), nofio wrth eich pwysau, nofio i bobl 60 oed ac yn hŷn, nofio i oedolion yn unig, nofio cyhoeddus, nofio mewn lonydd. Hefyd rydym yn cynnal campau cystadleuol sy’n llawn cyffro, canŵio, snorcelu, achub bywyd a pholo dŵr.

Mae nofio’n araf bach yn gallu llosgi dros 200 Kcal mewn hanner awr. Gan fod dŵr deuddeng gwaith yn drymach nag aer, mae’n ddull llawer mwy effeithiol o dynhau’ch cyhyrau nag unrhyw ymarfer cardiofasgwlaidd ar y tir. Wrth nofio r’ych chi’n gallu dal hyd at 90 y cant o bwysau’r corff yn y dŵr. Mae hyn yn golygu bod pobl gydag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel llid y cymalau’n gallu nofio mewn awyrgylch diogel a chyffyrddus. Bydd nofio yn helpu’ch lles oherwydd bod gwneud am hanner awr deirgwaith yr wythnos yn arwain at gwsg gwell a lefelau straen is.

Yn 25 medr o hyd a chyda dyfnder sy’n amrywio o un i ddau fedr, mae gan y pwll nofio bum lôn ar gyfer nofio pellter. Mae ar gael i’w logi ar gyfer partis, campau nofio a chystadlaethau.

Dysgu sut i nofio

Mae nofio yn fedr hanfodol y dylai pawb ei ddysgu er mwyn aros yn ddiogel yn y dŵr. Mae Canolfan Hamdden Maldwyn yn cynnig awyrgylch gwych ar gyfer pobl o bob oed i ddysgu sut i nofio yn ei Hysgol Nofio Freedom Leisure.

Mae Maldwyn yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio ar gyfer plant ac oedolion. P’un a ydych am wella’ch strôc pili-pala neu rydych yn dechrau o’r dechrau, mae ysgol nofio Freedom Leisure yn berffaith i bawb. Mae hyfforddwyr cymwys yn dysgu’r dosbarthiadau gan ddefnyddio meini prawf Nofio Cymru i asesu a gweithio tuag at fathodynnau neu wobrau.

Mae pob un o’n hyfforddwyr yn hawdd sgwrsio â nhw, cyfeillgar, ac yn fodlon helpu. Maen nhw am i bob un o’u myfyrwyr gyflawni hyd eithaf eu gallu yn eu gwersi nofio.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Yn ogystal ag amseroedd agor nofio arferol, mae gennym sesiynau yn benodol ar gyfer teuluoedd, gwersi nofio a sesiynau hwyl a sbri gyda siapiau chwyddadwy