Mae nofio’n weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Gallwch gael hwyl yn sblasio o gwmpas ac ymarfer y sgil bywyd o nofio, mae’n ffordd wych i oeri ar ddiwrnod poeth neu i ddianc rhag y glaw yn ystod yr haf Prydeinig traddodiadol.

Gall nofio’n ysgafn losgi dros 200 Kcal mewn hanner awr. Gan fod dŵr yn 12 gwaith yn fwy trwchus nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o gyflyru eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gefnogi hyd at 90% o bwysau’r corff yn y dŵr, sy'n golygu gall y rheini ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd wedi arwain at well patrymau cysgu a lefelau straen is.

Yn y Waun mae gennym bwll nofio 25 metr sy'n berffaith ar gyfer nofio mewn lonydd, neu i ymlacio a dadflino ar ôl straen a phwysau'r dydd.

Dysgwch nofio gyda ni

Mae nofio yn sgil hanfodol y dylai pawb ddysgu er mwyn aros yn ddiogel ger y dŵr. Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun yn cynnig amgylchedd gwych i bobl o unrhyw oedran i ddysgu sut i nofio yn eu hysgol nofio Freedom Leisure.

Yn Y Waun mae amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio ar gyfer plant ac oedolion, boed hynny i wella eich strôc neu os ydych yn dechrau o'r dechrau, mae ysgol nofio Freedom Leisure yn berffaith i bawb. Caiff dosbarthiadau eu dysgu gan hyfforddwyr cymwysedig, sy'n defnyddio meini prawf ASA i asesu a gweithio tuag at fathodynnau neu ddyfarniadau.

Mae ein holl athrawon yn gyfeillgar, hawdd mynd atynt, yn barod i helpu ac am i'w holl fyfyrwyr gael cymaint ag sy'n bosibl allan o'u gwersi nofio.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Rwy'n defnyddio'r pwll nofio yn rheolaidd yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun o leiaf ddwywaith yr wythnos ac mae'r pwll a'r cyfleusterau'n brill ac mae'r staff yn ddefnyddiol iawn

Gill

rhiant a phlentyn

Mwynhewch hwyl a nofio ymlacio gydach plant bach yn ystod ein sesiynau rhieni a phlentyn.

Gydag achubwyr bywyd ychwanegol ar ddyletswydd ac ardal benodol wedi ei rhaffo i fwrdd yn y pen bas dyma'r sesiwn perffaith i fynd a'ch plentyn i nofio am y tro cyntaf.

Dydd Gwener - 13:30 - 15:00
Dydd Sadwrn - 14:15 - 15:15
Dydd Sul - 11:00 - 12:00

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01691 778666