Mae nofio’n weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Gallwch gael hwyl yn sblasio o gwmpas ac ymarfer y sgil bywyd o nofio, mae’n ffordd wych i oeri ar ddiwrnod poeth neu i ddianc rhag y glaw yn ystod yr haf Prydeinig traddodiadol.

Fe'ch cynghorir bod yn rhaid i'r sesiwn hyfforddi staff, a gynhelir yn draddodiadol ddydd Llun ar yr adeg hon, barhau. Felly mae'n rhaid i'r pwll aros ar gau ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Llun 13 Ionawr 2020

 • Dydd Llun 24 Chwefror 2020

 • Dydd Llun 16 Mawrth 2020

 • Dydd Llun 27 Ebrill 2020

 • Dydd Llun 18 Mai 2020

 • Dydd Llun 29 Mehefin 2020

 • Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020

 • Dydd Llun 10 Awst 2020

 • Dydd Llun 21 Medi 2020

 • Dydd Llun 12 Hydref 2020

 • Dydd Llun 23 Tachwedd 2020

 • Dydd Llun 14 Rhagfyr 2020

Lawrlwythwch fersiwn argraffadwy o'r dyddiau hyn yma.

Gall y dyddiadau hyn newid. Ewch i'n tudalen Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gall nofio’n ysgafn losgi dros 200 Kcal mewn hanner awr. Gan fod dŵr yn 12 gwaith yn fwy trwchus nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o gyflyru eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gefnogi hyd at 90% o bwysau’r corff yn y dŵr, sy'n golygu gall y rheini ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd wedi arwain at well patrymau cysgu a lefelau straen is.

Yn y Waun mae gennym bwll nofio 25 metr sy'n berffaith ar gyfer nofio mewn lonydd, neu i ymlacio a dadflino ar ôl straen a phwysau'r dydd.

Dysgwch nofio gyda ni

Mae nofio yn sgil hanfodol y dylai pawb ddysgu er mwyn aros yn ddiogel ger y dŵr. Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun yn cynnig amgylchedd gwych i bobl o unrhyw oedran i ddysgu sut i nofio yn eu hysgol nofio Freedom Leisure.

Yn Y Waun mae amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio ar gyfer plant ac oedolion, boed hynny i wella eich strôc neu os ydych yn dechrau o'r dechrau, mae ysgol nofio Freedom Leisure yn berffaith i bawb. Caiff dosbarthiadau eu dysgu gan hyfforddwyr cymwysedig, sy'n defnyddio meini prawf ASA i asesu a gweithio tuag at fathodynnau neu ddyfarniadau.

Mae ein holl athrawon yn gyfeillgar, hawdd mynd atynt, yn barod i helpu ac am i'w holl fyfyrwyr gael cymaint ag sy'n bosibl allan o'u gwersi nofio.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Rwy'n defnyddio'r pwll nofio yn rheolaidd yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun o leiaf ddwywaith yr wythnos ac mae'r pwll a'r cyfleusterau'n brill ac mae'r staff yn ddefnyddiol iawn

Gill

rhiant a phlentyn

Mwynhewch hwyl a nofio ymlacio gydach plant bach yn ystod ein sesiynau rhieni a phlentyn.

Gydag achubwyr bywyd ychwanegol ar ddyletswydd ac ardal benodol wedi ei rhaffo i fwrdd yn y pen bas dyma'r sesiwn perffaith i fynd a'ch plentyn i nofio am y tro cyntaf.

Dydd Gwener - 13:30 - 15:00
Dydd Sadwrn - 14:15 - 15:15
Dydd Sul - 11:00 - 12:00

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01691 778666