Amserlenni a Llogi Pwll a nofio am ddim LlCC

Mae nofio’n weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Gallwch gael hwyl yn sblasio o gwmpas ac ymarfer y sgil bywyd o nofio, mae’n ffordd wych i oeri ar ddiwrnod poeth neu i ddianc rhag y glaw yn ystod yr haf Prydeinig traddodiadol.

Pam nofio?

Gall nofio'n ysgafn losgi dros 200 k cal mewn hanner awr. Gan fod dwr yn 12 gwaith yn fwy trwchus nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o gyflyru eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gefnogi hyd at 90% o bwysau'r corff yn y dwr, sy'n golygu gall y rheini ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd wedi arwain at well patrymau cysgu a lefelau staren is.

Am amserlenni... dewisiwch eich canolfan o'r rhestr isod

Neu holi am logi ein pyllau defnydd deuol... dewisiwch eich canoldan o'r rhestr isod

60+ a dan 16 oed - menter nofio am ddim

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac o dan 16 oed neu dros 60 oed gallwch gael mynediad i nofio am ddim ar ein safleoedd. Dim ond ar yr amseroedd a restrir uchod y mae nofio am ddim ar gael. Y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar gyfer cerdyn nofio am ddim.

Telerau ac Amodau

  • Mae mynediad i nofio am ddim ym mhob canolfan ar agor i drigolion Cymru yn unig
  • Rhaid i blant dan 8 oed fod gydag oedolyn sydd wedi talu'r pris llawn
  • Y cyntaf i'r felin gaiff falu
  • 1 awr ar y mwyaf yn y pwll

Menter Llywodraeth Cynulliad Cymru yw hon sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chymdeithas Nofio Amatur Cymru.

Nofio am Dim i'r Lluoedd Arfog

Cyhoeddi cyllid ar gyfer y Cynllun Nofio am Ddim i'r Lluoedd Arfog

Cychwynnwyd rhoi'r cynllun ar waith yn genedlaethol o fis Tachwedd 2015, ac roedd gan y 22 Awdurdod Lloel gynllun lleol yn ei le erbyn 1 Ionawr 2016. Mae'n rhoi'e cyfle i aelodau sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr fyn i nofio am ddim mewn canolfannau hamdden a pyllau nofio sy'n rhan o'r cynllun, gan ddefnyddio Cerdyn Braint Weinyddiaeth Amddiffyn.

Bydd y cyllid a gyhoeddwyd heddiw, yn help i gyflenwi'r cynllun yn 2017-18.