Telerau ac Amodau Parti Pen-blwydd

Cyffredinol

 • Rhaid talu blaendal o £20 wrth archebu.
 • Rhaid i drefnydd y parti lenwi ffurflen archebu.
 • Bydd rhaid cael awdurdodiad ysgrifenedig o reolaeth y ganolfan cyn caniateir defnydd o gamerâu o unrhyw fath.
 • Rydym yn cynghori trefnwyr y parti i gael manylion cyswllt ar gyfer pob plentyn sy'n mynychu rhag ofn argyfwng.
 • Mae ystafell barti gan gynnwys byrddau a chadeiriau ar gael i'w llogi yn dilyn y pwll/ 3G. Mae'n ofynnol i bartïon gyflenwi eu bwyd eu hunain. Cyfrifoldeb y llogwr yw sicrhau bod yr holl blant yn aros o fewn yr ardal sydd wedi ei farcio wrth ddefnyddio'r ystafell parti. Mae dringo ar nodweddion ac offer wedi'i wahardd yn llym.
 • Mae archebion parti pwll ar gael ar ddydd Sadwrn a dydd Sul (15:30-17:30). Mae archebion parti 3G yn dibynnu ar argaeledd y maes.

Opsiwn 1 - Sesiwn Hwyl/ Fflotiau a Rafftiau

 • Sesiwn hwyl gan gynnwys detholiad o fflotiau, rafftiau ac offer chwyddadwy bach.
 • Mae'r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer unrhyw oedran hyd at 15 oed.
 • Mae'n ofynnol i blant sydd ddim yn gallu nofio gwisgo rhwymau braich ac aros o fewn ardaloedd dynodedig y pwll.
 • Caiff y sesiwn ei oruchwylio gan ddau achubwr bywyd, a fydd yn rhoi sgwrs diogelwch cyn i'r plant ddod i mewn i'r pwll.
 • Rhaid i unrhyw nofwyr dan 8 oed gyd-fynd ag oedolyn yn unol â'n polisi derbyniadau ac argymhellion ISRM. Rhaid i berson 4 oed a hŷn fod â rhywun cyfrifol 16+ ar sail un i un. Rhaid i bobl rhwng 5-7 oed fod â rhywun cyfrifol 16+ ar sail dwy i un. Uchafswm o 25 o nofwyr sy'n cynnwys oedolion.

Opsiwn 2 - Zigga Zagga

 • Offer chwyddadwy ugain medr, sy'n cynnwys rhwystrau amrywiol.
 • Addas ar gyfer pobl 8 - 15 oed.
 • Mae'n ofynnol i blant sydd ddim yn gallu nofio gwisgo rhwymau braich a gadael y yr offer hanner ffordd ra bwynt a fydd yn cael ei nodi gan warchodwyr bywyd.
 • Goruchwylir y sesiwn gan dri achubwr bywyd, a fydd yn rhoi sgwrs diogelwch cyn i'r defnyddwyr ddod i mewn i'r pwll. Rydym yn argymell o leiaf un oedolyn yn y dŵr i gynorthwyo plant ar yr offer.
 • Uchafswm o 25 o nofwyr sy'n cynnwys oedolion.

3G

 • Defnydd o’n cae 3G.
 • Mae'r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer unrhyw ystod oedran hyd at 15 oed.
 • Nid yw aelodau'r staff yn goruchwylio'r sesiwn hon. Cyfrifoldeb y llogwr yw sicrhau bod plant yn cael eu goruchwylio'n briodol.
 • Rhaid gwisgo esgidiau addas bob amser. Dim stydiau metel.
 • Mae dringo ar nodweddion ac offer wedi'i wahardd yn llym.

Cymarebau Nofio

 • Rhaid i unrhyw nofwyr dan 8 oed gyd-fynd ag oedolyn yn unol â'n polisi derbyniadau ac argymhellion ISRM.
 • Rhaid i blant rhwng 5 a 7 oed ddod â pherson cyfrifol 16+ oed ar sail 1:2
 • Rhaid i blant 4 oed ac iau fod â pherson cyfrifol 16+ oed ar sail 1:1

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgareddau. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01691 778666.

I holi am archebu parti llenwch ein ffurflen archebu ac arwuddwch ein telerau ac amodau parti penblwydd a dychwelyd at chirk@freedom-leisure.co.uk