Dim Planed B!

Lleihau Gwastraff. Arbed ynni. Arbed Arian. #NoPlanetB

March 21 2020

Yn freedomleisure yr ydym wrthi'n gweithio tuag at leihau ein hôl troed carbon a gwneud Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun mor ynni effeithlon â phosibl. Fodd bynnag, dydi ei’n ymderchion ddim yn stopio wrth ein drws ffrynt. Rydym hefyd yn ymrwymedig i gynyddu ymwybyddiaeth ymhlith ein cwsmeriaid. Isod fe welwch awgrymiadau defnyddiol ar gyfer eich helpu i leihau gwastraff, arbed ynni ac arbed arian. Oherwydd does dim planed B!

arbed y blaned gan arbed arian!

Cewch 20% oddi ar eich diod boeth trwy ddod â'ch cwpan eich hun neu brynu un o'n cwpanau y gellir eu hailddefnyddio

Prynwch un o'n cwpanau diodydd poeth ail ddefnydd, wedi'u hinswleiddio, a byddwn yn rhoi eich diod boeth gyntaf i chi am ddim gydag ef. Nid yn unig hynny ond byddwn yn rhoi gostyngiad o 20% i chi ar bris eich diod bob tro y byddwch chi'n ei ail-lenwi.

A oes gennych eich cwpan y gellir ei hailddefnyddio eisoes? Rydym yn hapus i lenwi unrhyw gwpan neu fwg a chymhwyso'r un gostyngiad!


Arbed dŵr

Arbedwch ddŵr lle gallwch chi!

Y peth am ddŵr yw ein bod ni'n talu amdano ddwywaith! Unwaith i ddod ag ef i'n cartrefi ac unwaith i'w waredu. Felly gallwn fod yn talu unrhyw beth rhwng £ 2.50 a £ 3.50 y m3.

Tapiau a Chawodydd yn Dripian - Mae diferion yn adio a cyn bo hir a gallai un tap yn dripian fod yn gwastraffu hyd at £50 y flwyddyn!

Toiled diffygiol - £3000 y flwyddyn!

Meddyliwch cyn i chi arllwys arian i lawr y draen ...


Cynllun teithio gwyrdd

Isod mae ychydig o syniadau ynglŷn â sut y gallech chi deithio i'r ganolfan. Meddyliwch am rai o'r opsiynau sy’n agored i chi...

Cerdded / beicio
Os ydych chi'n byw yn agos at y Ganolfan, meddyliwch am ddechrau eich grym yn gynnar a cherdded neu beicio i'r ganolfan. 

Rhannu car
Caru eich car? Pam na ddylid cyflwyno eich ffrind i'ch hoff ddosbarth grym a rhannu y daith a chostau tanwydd. 

Bws
Ceir sawl safle bws sy'n gwasanaethu’r ardal leol o amgylch Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun gyda gwasanaethau bws ar gael o’r trefi ac ardaloedd cyfagos. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Trên
Gwasanaethau ar gael o nifer o drefi yn yr ardaloedd cyfagos. Ein gorsaf leol yw Gorsaf Trennau Y Waun, dim ond taith gerdded ddeng munud o'r ganolfan hamdden. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Gyda'r holl opsiynau teithio gwyrdd sydd ar gael, gallech chi chwarae eich rhan i helpu'r amgylchedd.