Nofio Llanfair-ym-Muallt

Mae nofio yn weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Cewch hwyl yn sblasio ac yn ymarfer sgil bywyd nofio, ffordd wych i oeri ar ddiwrnodau poeth neu ddianc rhag y glaw yn ystod haf traddodiadol ym Mhrydain.

Gall nofio ysgafn losgi mwy na 200 Kcal mewn hanner awr. Oherwydd bod dŵr 12 gwaith yn fwy dwys nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o dynhau eich cyhyrau nag unrhyw ffurf arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gynnal hyd at 90% o bwysau'r corff yn y dŵr, sy'n golygu y gall y rheiny ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd yn gallu achosi patrymau cysgu gwell a lefelau straen is.

Yn Llanfair-ym-Muallt, mae gennym bwll nofio hamdden 20 metr sy'n berffaith ar gyfer nofio mewn lôn neu ymlacio a dadflino ar ôl straen a phwysau'r dydd.

Dysgwch nofio gyda ni

Mae nofio yn sgil sylfaenol y dylai pawb ei ddysgu er mwyn aros yn ddiogel ger dŵr. Mae Pwll Nofio a Chanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt yn cynnig amgylchedd gwych i bobl o bob oed ddysgu nofio yn ysgol nofio Freedom Leisure.

Mae Llanfair-ym-Muallt yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio i blant ac oedolion, p'un a dymunwch wella eich strôc neu'n dechrau o'r dechrau, mae ysgol nofio Freedom Leisure yn berffaith i bawb. Mae hyfforddwyr cymwysedig yn addysgu dosbarthiadau, gan ddefnyddio meini prawf ASA i asesu a gweithio tuag at fathodynnau neu ddyfarniadau.

Mae pob un o'n hathrawon yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt, yn barod i helpu ac eisiau i'w myfyrwyr fanteisio i'r eithaf ar eu gwersi nofio.

Sawna’s wedi cael eu defnyddio ers miloedd o flynyddoedd ac maent yn dal yn boblogaidd heddiw. Gall sauwa helpu pobl i ymlacio, a gallai fod â manteision iechyd eraill.

 

Beth ydy sawna?

Fel arfer mae sauna yn ystafell wedi'i gynhesu i rhwng 70 ° i 100 ° Celsius neu 158 ° i 212 ° Fahrenheit.

Mewn sawna rydych eich croen chi yn gallu codi lan i 40° Celsius neu 104° Fahrenheit.

Pryd mae eich croen yn codi mewn tymheredd, mae llawer o chwys yn dod. Mae cyfradd y galon yn codi pryd mae eich corff yn trio cadw yn oer.  Nid yw en anghyffredin colli peint o chwys wrth dreulio amser byr mewn sawna.

 

manteision iechyd posibl

Ni waeth sut mae sawna yn cael ei gynhesu, neu'r lefel lleithder, mae'r effeithiau ar y corff yn debyg.

pryd mae person yn eistedd mewn sawna, mae cyfradd y calon yn codi a mae y pibellau gwaed yn ehangu. Mae hyn yn cynyddu cylchrediad, mewn ffordd mae e’n debyg i ymarferiad isel yn dibynnu ar hyd y defnydd o sawna.

Gall cyfradd y galon gynyddu i 100-150 curiadau y munud wrth ddefnyddio sawna. Gall hyn ddod â rhai buddion iechyd.

Mae y canolfan hamdden a y pwll nofio yn gyfleuster gwych gyda staff rhagorol sy'n darparu gwasanaeth proffesiynol.

Sylw Cwsmer