Cae chwarae 3G newydd i’w osod yng Nghanolfan Chwaraeon Llanidloes

January 25 2021

Mae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure wedi cyhoeddi y bydd gwaith i osod cae chwarae 3G newydd yng nghanolfan chwaraeon gogledd Powys yn dechrau mis nesaf.

Bydd y cae chwarae 3G newydd yn cael ei osod yng Nghanolfan Chwaraeon Llanidloes yn lle’r hen gae chwaraeon.  Fel rhan o’r gwaith bydd cynllun llifoleuadau gwell hefyd yn cael ei roi ar waith.

Penodwyd SWG Construction, sydd wedi’u lleoli yn y Trallwng, fel y contractwr i osod y cae chwarae a’r llifoleuadau a disgwylir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn mis Gorffennaf. 

Bydd y cae chwarae 3G yn addas ar gyfer pêl-droed, hoci a nifer o chwaraeon awyr agored eraill i’w defnyddio gan gymuned Llanidloes ac ymwelwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden:

“Mae hwn yn newyddion gwych ar gyfer y gymuned chwaraeon yn Llanidloes. Mae’r prosiect hwn yn bosibl oherwydd ein partneriaeth gref â Freedom Leisure a chefnogaeth ‘Njord Wind Deveopments’ sef datblygwyr Fferm Wynt Bryn Blaen.  Mae’n dangos ein hymrwymiad parhaus i ddarparu cyfleusterau hamdden o ansawdd uchel, cynhwysol a hygyrch i bob cymuned ym Mhowys.”

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo:

“Rwy’n falch iawn y bydd y gwaith o osod y cae chwarae newydd yn dechrau cyn bo hir.  Mae hwn yn enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth rhwng gwasanaethau hamdden ac addysg y cyngor, Freedom leisure a’r gymuned i wella’r cyfleusterau a fydd o fudd i’n dysgwyr.”

Dywedodd Gwyn Owen, Rheolwr Ardal, Freedom Leisure Powys:

“Bydd y cae chwaraeon 3G yn allweddol yn ein cefnogaeth i drigolion Llanidloes i fod mor egnïol ac iach â phosibl.  Bydd y cyfleuster newydd yn gymhelliant gwych i annog gweithgareddau awyr agored i bawb wrth i ni ddod allan o effaith Covid-19."

Dywedodd Steven Radford o Njord Wind Developments:

“Rydym yn falch iawn o fod ynghlwm â gosod y cae chwaraeon 3G newydd yn Llanidloes.  Fel datblygwr, rydym wedi bod yn glir o’r cychwyn cyntaf ein bod am i’n cynllun gyflawni budd gwirioneddol a phendant i’r gymuned leol.  Bydd ein buddsoddiad yn y cyfleuster modern o’r radd flaenaf hwn yn cyflawni’r ymrwymiad hwnnw.”

Dywedodd Margot Jones, Cadeirydd Llywodraethwyr Ffederasiwn Ysgolion Llanidloes:

“Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Cyngor Sir Powys, Freedom Leisure, Njord Wind Developments a Phartneriaeth Chwaraeon Llanidloes a’r Fro am ddatblygu’r cae 3G.   Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn i’n hysgolion ni.  Bydd y cae’n hynod werthfawr i’n helpu ni hyrwyddo lles corfforol ein dysgwyr, sgiliau chwaraeon a mwynhau bod yn yr awyr agored.”

Bydd y gwaith yn destun unrhyw newidiadau pellach i gyfyngiadau neu reoliadau COVID/BREXIT a gallai dyddiadau cwblhau gael eu heffeithio o ganlyniad i hynny.