Rydyn ni’n paratoi – cwestiynau cyffredin

Rydym yn bwriadu ailagor ein cyfleusterau yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth ac o dan ein gweithdrefnau gweithredu sef y "normal newydd" gyda'r mesurau cynnal pellter cymdeithasol a hylendid angenrheidiol ar waith i ddarparu amgylchedd diogel, glân a chyfforddus i chi ei ddefnyddio.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch y ddolen hon; https://www.freedom-leisure.co.uk/welsh/what-to-expect-when-your-local-centre-opens/

Yr ydym yn wir obeithio y bydd rhai o'n canolfannau ar agor o ddechrau mis Gorffennaf, ond bydd hyn yn dibynnu’n llwyr ar gyngor y Llywodraeth. Bydd y dyddiad hwn yn wahanol yng Nghymru a bydd yn adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae'r Cwestiynau cyffredin isod yn cynnwys rhai o’r ymholiadau cyffredin y gallech fod eisiau eu  gofyn:

Cwestiynau cyffredin

Pryd mae fy nghanolfan hamdden leol yn mynd i agor?

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio tuag at y disgwyliad y bydd canolfannau hamdden yn Lloegr yn gallu agor ym mis Gorffennaf a'r rhai yng Nghymru ym mis Awst.  Mae'n amlwg ein bod yn aros am ganllawiau gan y Llywodraeth i gadarnhau hyn a byddwn yn rhoi gwybod i’n cwsmeriaid cyn gynted â phosibl.

Mae'n debygol y bydd canolfannau unigol yn agor fesul tipyn, gan ymgynghori a chytuno â'r partneriaid mewn awdurdodau lleol rydym yn rhedeg eu gwasanaeth hamdden ar eu rhan.

Rydym yn obeithiol y bydd o leiaf un cyfleuster ym mhob ardal leol – mwy mewn rhai ardaloedd yr ydym yn gweithredu ynddo - yn agor ar unwaith pan ganiateir i ni wneud hynny.  Darllenwch wefan eich canolfan leol i weld y dyddiadau a’r amseroedd agor penodol yn nes at yr amser wrth i ni barhau i gynllunio dull fesul cam o ran pa wasanaethau y gallwn eu darparu.

Mae gen i aelodaeth debyd uniongyrchol – beth fydd yn digwydd pan fydd fy Nghanolfan yn ailagor?

Fel ffordd o ddiolch i chi am eich teyrngarwch i freedom leisure ac i adlewyrchu’r newidiadau anochel i'n gweithdrefnau gweithredu arferol i ddarparu ar gyfer cynnal pellter cymdeithasol, byddwn yn lleihau eich symiau talu debyd uniongyrchol o 50% wrth i ni ailagor. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, byddwn yn newid eich debyd uniongyrchol yn awtomatig drosoch chi ac yn ysgrifennu atoch ymlaen llaw mewn perthynas â'ch taliadau debyd uniongyrchol parhaus.

Bydd debyd uniongyrchol ar gyfer gwersi nofio yn dal i fod wedi'i rewi nes y byddwn yn ailddechrau gweithredu rhaglen gwersi.  Mae rhaglen gwersi nofio llawn yn annhebygol o ddechrau ar unwaith pan ail-agorwn ein cyfleusterau oherwydd gofynion cynnal pellter cymdeithasol yn y pwll ac o'i amgylch, ond byddwn barhau i gadw mewn cysylltiad â chi ac yn rhoi gwybod i chi pryd y bydd gwersi nofio yn ailddechrau yn eich pwll lleol.

Mae gennyf aelodaeth flynyddol y talwyd amdani ymlaen llaw. Beth fydd yn digwydd mewn achos felly?

Bu seibiant o 4 mis mewn aelodaeth sydd wedi’i thalu’n llawn yn flynyddol, a phan fydd eich canolfan yn ailagor byddwn yn ymestyn eich aelodaeth i gynnwys y cyfnod ar gyfer cau.  Yn ogystal â hyn, byddwn yn ymestyn eich aelodaeth flynyddol am fis arall i gydnabod eich amynedd a'ch teyrngarwch.

Rwyf wedi canslo fy aelodaeth – alla’ i ailymuno?

Rydym yn ymwybodol y gall rhai cwsmeriaid fod wedi canslo eu debyd uniongyrchol gyda'r banc neu drwy un o’n partneriaid debyd uniongyrchol trydydd parti. Gallwch ailymuno â'ch Canolfan ar gyfradd o 50% gan heb dalu ffi ailymaelodi. Cysylltwch â'ch canolfan leol pan fyddwn yn barod i ailysgogi eich aelodaeth.

Mae gennyf aelodaeth wedi'i threfnu drwy fy nghyflogwr dan y cynllun aberthu cyflog. Beth sy'n digwydd i hynny?

Trafodwch hyn gyda'ch cyflogwr ond byddwn yn ymestyn eich dyddiad diwedd aelodaeth gan sicrhau eich bod yn derbyn eich tymor aelodaeth llawn pan fydd y Ganolfan yn ail agor.

Dydw i ddim yn barod i ddychwelyd i’r ganolfan – Beth alla’ i ei wneud?

Rydym yn deall yn iawn nad ydych efallai yn barod i ddychwelyd ar unwaith. Gall unrhyw un sy'n dymuno oedi cyn dychwelyd ar yr adeg hon atal eu haelodaeth am gyfnod pellach o hyd at 3 mis.

Yn y lle cyntaf, anfonwch e-bost at eich canolfan hamdden leol gyda'ch cais, oherwydd yn anffodus ni fyddwn yn gallu derbyn galwadau ar yr adeg hon wrth inni baratoi eich canolfan hamdden ar gyfer i ailagor. 

Sut fydda' i'n gwybod pan fydd fy nhaliadau'n dechrau eto?

Cyn gynted ag y bydd gennym gyngor pendant gan y Llywodraeth a'n partneriaid mewn awdurdodau lleol ynghylch pryd y gallwn ailagor, byddwn yn cysylltu â'n holl Aelodau drwy e-bost, gwefan a chyfryngau cymdeithasol gan roi gymaint o rybudd ag sy'n bosib.

Bydd fy mhlentyn yn cael gwersi nofio, gymnasteg, sglefrio iâ neu drampolinio?

Bydd eich taliad yn dal wedi'i rewi, a bydd gwersi na chawsant eu cymryd eto yn cael eu cynnig pan fyddwn yn ailddechrau ein rhaglen wersi felly ni fyddwch yn colli allan – sicrheir eich lle. Os ydych chi wedi talu ymlaen llaw am eich cwrs gwersi, bydd eich dyddiad gorffen yn cael ei ymestyn, gan sicrhau eich bod yn derbyn y nifer llawn o sesiynau.

Roeddwn i wedi trefnu sesiwn ymlaen llaw yn ystod y cyfnod cau ac rwyf wedi talu amdano. Beth fydd yn digwydd ynglŷn â hynny?

Pan fyddwn yn ail-agor, byddwn yn falch iawn o ail-archebu eich sesiwn (neu archebu gweithgaredd gan gynnwys partïon pen-blwydd) am ddyddiad yn y dyfodol, ond os nad yw hynny'n bosibl byddwn yn ad-dalu unrhyw sesiwn a archebwyd yn ystod y cyfnod cau. Unwaith y byddwn yn ail-agor ein cyfleusterau galwch heibio a gallwn drefnu hyn ar eich cyfer.

Pryd alla’ i gysylltu â'm cyfleuster hamdden leol?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich aelodaeth, eich archeb neu unrhyw beth arall, byddwch yn gallu cysylltu â 'ch Canolfan dwy e-bost. 

Cofiwch fod yn amyneddgar, efallai y bydd rhywfaint o oedi cyn ymateb, ond byddwn yn ymdrechu i ymateb cyn gynted ag y bo modd. Peidiwch â cheisio a chysylltu â ni dros y ffôn oherwydd, yn anffodus, ni fydd staff ar gael i ddelio â'ch ymholiad.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld yn dychwelyd i gyfleuster hamdden eich cymuned leol cyn bo hir.