ein taith i fod yn sero net erbyn 2030

Mae’n rhoi pleser mawr i ni gyhoeddi lansiad ein Hymrwymiadau Amgylcheddol a Chynaliadwyedd, gan dargedu sero net ar draws ein gweithrediad erbyn 2030. Mae’r ymrwymiadau hyn yn arddangos y ffocws parhaus sydd gennym ar ein perfformiad amgylcheddol a sut rydym yn parhau i adeiladu ar ein llwyddiannau yn y gorffennol.


Ein Hymrwymiadau tuag at sero net

  • Cyflawni sero net yn ein swyddfa gefnogaeth yn Sussex a’n canolfan hamdden gyntaf yn 2023
  • Cyflawni ein canolfan nofio sero net gyntaf yn 2024
  • Cyflawni sero net mewn nifer o ganolfannau hamdden yn 2025
  • Cyflawni gostyngiad carbon o 50% yn 2025
  • Cyflawni 50% o’n canolfannau hamdden gydag o leiaf un ffurf o gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar y safle
  • Cyflawni sero o wastraff i safleoedd tirlenwi ar bob safle
  • Cyflawni sero net ar draws ein holl weithrediadau erbyn 2030

Gall canolfannau hamdden gyfrannu cymaint â 40 y cant o ôl troed carbon y cyngor ac rydym yn mynd ati’n weithgar i chwarae ein rhan wrth helpu ein partneriaid awdurdod lleol i sylweddoli eu targedau sero net.

Rydym yn ymroddedig tuag at weithio gyda’n partneriaid awdurdod lleol, cwsmeriaid a’n timau staff yn bennaf oll i gyflawni’r targedau uchelgeisiol hyn. Mae diwylliant cadarn o gynaliadwyedd eisoes wedi’i sefydlu o fewn ein sefydliad ac mae’r uwch dîm arwain wedi blaenoriaethu rheolaeth amgylcheddol a chynaliadwyedd fel amcan busnes craidd o fewn y cynllun tymor canolig. Sefydlwyd y targedau uchelgeisiol i ostwng carbon yn ein holl ganolfannau hamdden a’n cadwyn cyflenwi, gan ostwng gwastraff a chynnyddu ailgylchu tra’n mabwysiadu ffynonellau ynni adnewyddadwy.  

Trwy’r ymrwymiadau hyn, ein nod yw chwarae ein rhan wrth ostwng allyriadau a chyfrannu tuag at y targed byd-eang. Rydym yn cydnabod na allwn wneud hyn ar ben ein hunain ac rydym yn ymroddedig tuag at gefnogi a gweithio ochr yn ochr gyda’n partneriaid yn y sector gyhoeddus, ynghyd â’n cyflenwyr a chwsmeriaid i sicrhau ein bod yn gwneud i hyn ddigwydd trwy daith gasgliadol.

Ivan Horsfall Turner | Prif Swyddog Gweithredol Freedom Leisure

I atgyfnerthu ein ffocws, rydym wedi cyhoeddi penodiad Angela Brown yn ddiweddar fel ein Rheolwr Amgylcheddol a Chynaliadwyedd newydd a fydd yn chwarae rôl allweddol wrth yrru ymdrechion amgylcheddol a chynaliadwyedd ymlaen dros 100 o gyfleusterau hamdden led led Cymru a Lloegr. Rydym yn falch o fod wedi derbyn cydnabyddiaeth am ein cyflawniadau hyd yn hyn trwy ennill y Wobr Partneriaeth Rheolwyr Ynni Cenedlaethol yn 2021 ac rydym wedi bod ar y rhestr fer ar gyfer y Gwobrau Effeithiolrwydd Ynni Cenedlaethol.

I gyrraedd ein targed sero net, rydym wedi datblygu ein hymrwymiad i gyflymu ein cyfradd a’n graddfa fel y gallwn ddiwallu, os nad mynd heibio, i’n targedau amgylcheddol uchelgeisiol. Mae ein busnes craidd o gefnogi ffyrdd iachus o fyw yn mynd y tu hwnt i’r nodau gweithgaredd corfforol sydd gan bobl yn unig, ond yn estyn i’n cymunedau a’r amgylchedd. Mae’n dod yn hanfodol felly i ni wneud popeth y gallwn i chwarae ein rhan wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd byd-eang.