Beth rydym yn ei wneud yn Freedom Leisure ar hyn o bryd

April 23 2020

Fel Rheolwr Gyfarwyddwr Freedom Leisure, ysgrifennaf atoch fel un o’n cwsmeriaid gwerthfawr er mwyn eich diweddaru am yr hyn rydym yn ei wneud yn ystod y sefyllfa ddigynsail yr ydym ynddo. Sefydliad elusennol dielw yw Freedom Leisure, ac ein blaenoriaeth fwyaf yw’r ddarpariaeth o wasanaethau hamdden a diwylliannol cymunedol i chi, ein cwsmeriaid.

Er bod ein canolfannau ar gau ar gyfer busnes, mae ein timau yn parhau i weithio’n galed i gefnogi achosion a sefydliadau lleol. Mae rhai o’n canolfannau wedi cael eu hail-bwrpasu – gan gynnwys  Sbectrwm Guildford yn Surrey sy’n cael ei ddefnyddio fel canolbwynt dosbarthu bwyd.

Yn ogystal â hyn, mae ein timau staff yn gwirfoddoli o fewn amrywiaeth o sefydliadau lleol ac yn cefnogi eu cymunedau drwy gymryd rhan mewn prosiectau, ac rydym wedi rhoi eitemau bwyd sy’n weddill o'n caffis i fanciau bwyd lleol - darganfyddwch fwy yma.

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein busnes yn parhau i fod yn hyfyw fel y gallwn ddychwelyd i ddarparu'r gwasanaeth rydych chi'n ei ddisgwyl a'i fwynhau, bod gan ein staff swyddi i ddychwelyd iddynt, a bod ein cymunedau yn cael eu canolfannau hamdden neu ddiwylliannol leol yn ôl. Ni fyddai Freedom Leisure yn bodoli heb ein cwsmeriaid ffyddlon felly hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaol ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn y dyfodol agos.

Ivan Horsfall Turner

Fel y gwyddoch, mae'r llywodraeth newydd ymestyn y cyfnod ynysu am dair wythnos arall. Mae'n anodd i ni gynllunio gydag unrhyw sicrwydd ar ba bwynt y caniateir inni agor, ac i wybod yn wir pa gyfyngiadau gweithredol bydd yn angenrheidiol er mwyn cynnal lefelau digonol o bellhau cymdeithasol.

Rydym yn awyddus i agor ein cyfleusterau cyn gynted ag y gallwn ond rwy'n siŵr y gallwch werthfawrogi, o ystyried yr heriau ariannol sy'n ein hwynebu oherwydd y sefyllfa bresennol, bydd yn rhaid i’r ddarpariaeth o wasanaethau fod yn ôl y galw a gyda chefnogaeth yr awdurdodau lleol. Wrth i'r galw gynyddu a chyfyngiadau ymlacio byddwn yn gallu dychwelyd yn raddol i'n rhaglenni a lefelau o gyflogaeth flaenorol.

Rhannwn y wybodaeth ddiweddaraf gyda chi drwy gylchlythyrau e-bost a drwy dudalen Facebook eich canolfan leol. Wnawn hefyd ddarparu gwybodaeth am gadw'n heini ac yn iach wrth aros adref drwy Facebook, felly sicrhewch eich bod wedi hoffi a dilyn tudalen eich canolfan leol.

Ni fyddai Freedom Leisure yn bodoli heb ein cwsmeriaid ffyddlon felly hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaol ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn y dyfodol agos.

Cadwch yn ddiogel ac yn iach,

Ivan Horsfall Turner
Rheolwr Gyfarwyddwr