Freedom Leisure | Diweddariad ar y Coronavirus (COVID-19)

Fel un o gwsmeriaid gwerthfawr Freedom Leisure, rydym eisiau rhoi gwybod i chi bod iechyd a lles ein staff a’n cwsmeriaid yn hollbwysig.  Hyd yn oed nawr, y canllawiau yw bod manteision cadw’n heini i iechyd a lles yn llawer mwy nac unrhyw risg, oni bai y bydd gweithiwr iechyd proffesiynol yn dweud fel arall, a bydd ein canolfannau’n parhau i fod ar agor i’n cymunedau ni.

Fodd bynnag, bydd nifer ohonoch mae’n siwr yn pryderu am y Coronafeirws (COVID-19).  Rydym am eich sicrhau chi ein bod yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i wneud popeth i ddiogelu staff a chwsmeriaid rhag y risg o’r coronafeirws er mwyn gallu parhau i gynnig ein cyfleusterau a’n gwasanaethau i’r gymuned leol.

Mae Freedom Leisure yn ymddiriedolaeth hamdden gymunedol nid-er-elw sy’n rheoli cyfleusterau hamdden a diwylliant ar ran partneriaid ar draws y DU i wireddu ein gweledigaeth o “wella bywydau trwy hamdden.”

Rydym yn falch i gyflwyno gwasanaethau o ansawdd uchel a lleol ac yn frwd o blaid eu datblygiad parhaus.  Fel sefydliad nid-er-elw, bydd unrhyw arian dros ben yn cael ei ailfuddsoddi i gefnogi’r amcanion a rannwn gyda’n partneriaid ac rydym yn dibynnu ar eich taliadau chi i gynnal a chadw cyfleusterau.  Mae’r posibilrwydd o golli incwm yn risg i’r gwasanaeth a’r gymuned yn y tymor hir.  Gofynnwn i gwsmeriaid ystyried parhau i dalu eu haelodaeth dros y cyfnod hwn p’un ai’n gallu bod yn bresennol neu beidio, er mwyn sicrhau y bydd ein canolfannau’n gallu agor yn y dyfodol.

Byddwn yn parhau i weithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Lloegr ac rydym yn monitro’r sefyllfa yn unol â’r wybodaeth gyfredol gan y llywodraeth (sy’n newid yn ddyddiol) ac fe wnawn barhau i ddiweddaru’r wybodaeth o ganlyniad.  Cofiwch ddilyn gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eich canolfan Freedom Leisure gan y byddwn yn diweddaru’r sianelu cyfathrebu pwysig hyn yn barhaus.

Fel staff a chwsmeriaid mae gennym rôl i sicrhau ein bod yn aros yn ffit, iach a heini.

Beth y gallwch ei wneud i ddiogelu eich hun a chadw’n heini:

  • Golchwch eich dwylo gyda ddŵr poeth a sebon pan fyddwch chi’n cyrraedd a chyn i chi adael unrhyw adeilad
  • Gofalu am hylendid dwylo da yw’r ffordd orau i’ch atal rhag cael y Coronafeirws. Cadwch eich dwylo i ffwrdd o’ch ceg, llygad a thrwyn.
  • Mae defnyddio cyfarpar y gampfa yn debyg i amgylchoedd eraill sydd ag arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, felly glanweithdra yw’r blaenoriaeth uchaf.
  • Yn bendant nid yw chwys yn heintus ond dylech lanhau ar ôl eich hunan fel arfer. Yn y gampfa, peidiwch a defnyddio’r un tywel i sychu’r offer a’ch wyneb!  Defnyddiwch y tyweli papur neu’r llieiniau a ddarperir.
  • Yfwch ddigon o ddŵr – defnyddiwch un o’n ffynhonnau dŵ
  • Os ydych yn sâl neu os ydych wedi cael cyfarwyddyd i hunan-ynysu, ni ddylech ddod i’r ganolfan.
  • Cofiwch ddal unrhyw beswch a thisian mewn hances boced – a rhowch e yn y bin. Os nad oes gennych hances, dylech beswch neu disian yn eich penelin.  Golchwch eich dwylo ar ôl hynny neu ddefnyddiwch ddiheintydd.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gymryd camau i amddiffyn eich hunan ac eraill, gallwch fynd i wefan GIG a GOV.UK trwy glicio ar y dolenni isod.

Ewch i wefan GIG 
Ewch i wefan GOV.UK


Sut i gysylltu
â’ch canolfan hamdden lleol

Bydd eich canolfan hamdden lleol yn gwneud ei gorau glas i ddelio ag ymholiadau gan gwsmeriaid.  Fel y sylweddolwch, rydym yn derbyn nifer uchel o alwadau ar hyn o bryd, felly gofynnwn i chi anfon e-bost at eich canolfan hamdden leol yn y lle cyntaf. Ewch i'n tudalen 'cysylltu â ni'  ac anfonwch neges yn uniongyrchol i'ch canolfan hamdden lleol er mwyn i ni allu ateb eich holl gwestiynau cyn gynted â phosibl.

Byddem hefyd yn hoffi eich cyfeirio at ein hadran Cwestiynau Cyffredin isod a gobeithio y byddwn yn gallu ateb nifer o’ch cwestiynau:

Cwestiynau Cyffredin

Isod, mae rhai cwestiynau cyffredin defnyddiol i ateb rhai o'ch cwestiynau.

- Pa gamau glanhau ychwanegol ry’ch chi’n gwneud?
Rydym yn cynyddu pa mor aml rydym yn glanhau arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml h.y. dolenni drysau a rheiliau llaw ac rydym yn dilyn holl gyngor a chanllawiau lleol a chenedlaethol y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus.

Rydym wedi dosbarthu canllawiau arfer gorau i’n holl staff yn ogystal â’n safonau a’n harferion glanhau arferol i helpu i amddiffyn yn erbyn y risg o Coronafeirws.

Gallwch ein helpu drwy olchi eich dwylo (fel y nodir uchod) a defnyddio'r chwistrellau glanhau a'r tyweli papur sydd ar gael ar ôl i chi wneud eich ymarfer neu ar ôl eich dosbarth i sychu a glanhau unrhyw beiriannau ac offer y byddwch wedi defnyddio (mae hyn yn cynnwys pwysau, matiau ac ati)

- Ydy’r pwll yn ddiogel i nofio ynddo?
Ydy ac mae hyn yn cynnwys gwersi nofio.  Mae nofio yn ffordd wych o gadw'n heini ac yn iach ac mae'n addas i bob oedran a gallu.   Gall ein cwsmeriaid barhau i ddefnyddio’r pwll ac mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr/Cymru a’r ‘Pool Water Treatment Advisory Group (PWTAG)’ wedi datgan; "yn gyffredinol, mae'n ddiogel i fynd i nofio ar hyn o bryd.  Bydd y dŵr a'r clorin yn ein pyllau nofio yn helpu i ladd y firws ".

- A yw’r gampfa’n ddiogel i’w defnyddio?
Dywedodd Chwaraeon Lloegr:  “Mae bod yn iach a heini yn rhwystr i’r rhan fwyaf o heintiau, mae’n hanfodol bod aelodau o’r cyhoedd yn parhau i fyw bywydau egniol drwy gydol y cyfnod hwn, boed hynny drwy ddefnyddio campfa leol neu gerdded neu seiclo, lle mae’n bosibl gwneud hynny.”

Gall ein cwsmeriaid barhau i ddefnyddio’r gampfa ac mae ein canolfannau yn addasu'n gyflym i gynyddu ymbellhau corfforol  rhwng cwsmeriaid ac i osod offer yn ddigon pell o’i gilydd neu i beidio defnyddio rhai offer e.e. melinau troed i helpu cynnal pellteroedd diogel.

Rydym yn gofyn i'n cwsmeriaid i ddefnyddio'r chwistrellau glanhau a'r tyweli papur sydd ar gael ar ol eich ymarfer neu ddosbarth ac i sychu a glanhau unrhyw beiriannu ac offer y byddwch wedi defnyddio (mae hyn yn cynnwys pwysau, matiau ac ati), a chofiwch olchi eich dwylo bob tro.

- A fyddaf yn gallu mynychu dosbarth?
Fel cam rhagofalus bydd ein dosbarthiadau’n lleihau mewn nifer o 50% neu byddwn yn dyblu maint y lle y bydd y dosbarthiadau’n cael eu cynnal e.e. byddwn yn symud dosbarthiadau poblogaidd i fannau eraill lle ein cwsmeriaid ymbellhau eu hunain oddi wrth bobl eraill sy’n mynychu’r dosbarth.

- Os ydw i’n teimlo’n sâl, a allaf ddal i ddefnyddio’r ganolfan?
Hoffem atgoffa pob un o’n haelodau gwerthfawr os ydych chi’n teimlo’n sâl, peidiwch ag ymweld â’ch Canolfan Freedom Leisure.

Dilynwch gyngor y llywodraeth ac ewch i wefan GIG am ragor o wybodaeth -ac mae pob un ohonom yn Freedom Leisure yn dymuno gwellhad buan i chi.  

 - A allaf ddefnyddio’r ganolfan hamdden o hyd os wyf newydd ddychwelyd o deithio dramor?
Os ydych wedi ymweld â gwlad risg uchel neu efallai wedi dod ar draws y feirws, dilynwch gyngor y llywodraeth, a bydd angen i chi hunan-ynysu yn y lle cyntaf. Mae'r cyngor yn newid yn ddyddiol felly ewch i www.gov.uk

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.  Rydyn ni’n ymddiriedolaeth hamdden nid-er-elw, mae pob peth dros ben rydym ni’n gwneud yn cael ei ail-fuddsoddi i greu gwell cyfleusterau i chi a’ch cymuned leol – ac ni allwn wneud hyn hebddoch chi a’ch cefnogaeth barhaus.

Diolch yn fawr am ddewis Freedom Leisure.