Rydym bellach ar gau – gweler ein cwestiynau cyffredin

Mae ein canolfannau hamdden ar gau hyd y gellir rhagweld.

Gobeithio eich bod yn parhau i aros yn ddiogel ac yn iach ble bynnag yr ydych yn y wlad. Rydych chi, ein cwsmeriaid, wedi bod yn anhygoel drwy gydol yr adeg yma ac ni allwn roi digon o ddiolch i chi am yr holl negeseuon o gefnogaeth rydyn ni'n eu derbyn drwy e-bost a hefyd ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae'r Cwestiynau Cyffredin isod yn ateb rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir i ni:

Cwestiynau Cyffredin

Mae gen i aelodaeth ffitrwydd debyd uniongyrchol - beth sy'n digwydd gyda hyn?

Rydym wedi atal pob aelodaeth debyd uniongyrchol ac ni chymerir unrhyw daliadau pellach nes ein bod yn ail-agor.

Mae gen i aelodaeth flynyddol a dalais am ymlaen llaw - beth fydd yn digwydd gyda hynny?

Os ydych wedi talu ymlaen llaw am aelodaeth flynyddol neu dymor penodol, bydd dyddiad gorffen eich aelodaeth yn cael ei estyn gan sicrhau eich bod yn derbyn eich tymor aelodaeth lawn pan fydd y ganolfan yn ailagor.

Mae gen i aelodaeth sydd wedi'i threfnu trwy fy nghyflogwr o dan y cynllun aberthu cyflog. Beth sy'n digwydd i hynny?

Trafodwch â'ch cyflogwr ond byddwn yn ymestyn dyddiad gorffen eich aelodaeth gan sicrhau eich bod yn derbyn eich tymor aelodaeth lawn pan fydd y ganolfan yn ailagor.

Rwyf am ganslo fy aelodaeth yn llwyr – yn hytrach na’i atal

Rydym wedi atal holl aelodaeth gyfredol ac ni chymerir unrhyw daliadau yn ystod y cyfnod cau. Trwy gynnal eich ataliad ar daliadau ni fydd angen i chi wneud unrhywbeth pan wnawn ailagor. Galluogir hyn i chi ail-ddechrau ymarfer yn syth. Os ydych yn dymuno canslo, plîs cysylltwch â'r ganolfan pan fyddwn yn ailagor a gallwn weithredu hyn ar eich cyfer.

Sut y byddaf yn gwybod pan fydd fy nhaliadau yn dechrau eto?

Cyn gynted ag y cawn gyngor diffiniol gan y Llywodraeth ynghylch pryd y gallwn ailagor byddwn yn cysylltu â'n holl aelodau trwy e-bost, ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol i gadarnhau pryd y bydd taliadau'n ailddechrau.

Mae fy mhlentyn yn cael gwersi nofio, gymnasteg neu drampolinio?

Mae eich taliad wedi’i rewi’n awtomatig, a bydd gwersi sydd heb eu cymryd eto yn cael eu cynnig pan fyddwn yn ailagor fel na fydd eich plentyn (neu blant) yn colli allan - mae eu lle wedi’i sicrhau. Os ydych chi wedi talu ymlaen llaw am gwrs o wersi, bydd eich dyddiad gorffen yn cael ei ymestyn gan sicrhau eich bod chi'n derbyn y nifer llawn o sesiynau.

Mae gen i sesiwn wedi'i harchebu a thalu ymlaen llaw, beth fydd yn digwydd gyda hynny?

Unwaith i ni ailagor, ymfalchiwn yn y ffaith y gallwch ail-archebu'ch sesiwn (neu archebu gweithgaredd gan gynnwys partïon penblwydd) ar gyfer dyddiad arall yn y dyfodol. Er, os nad yw hynny'n bosibl byddwn yn ad-dalu unrhyw sesiwn sydd wedi'i harchebu yn ystod y cyfnod cau. Ar ôl i ni ailagor ein cyfleusterau, galwch alw mewn a gallwn drefnu hyn i chi.

A ydych chi'n cynnig unrhyw gymorth ar-lein fel y gallaf barhau i wneud ymarfer corff gartref?

Mae ein ffrindiau yn Technogym wedi rhoi mynediad i ni i 16 wythnos o raglenni ymarfer corff am ddim ar ap sy’n hawdd i’w ddefnyddio. Dewiswch o amrywiaeth o ymarferion pwysau corff, rhaglenni cardio neu heriau sydd wedi’u cynllunio i gadw chi’n heini. Mae’n bosib gwneud y sesiynau yn eich cartrefi heb unrhyw offer ac AM DDIM yn ystod aflonyddwch COVID-19.

Er mwyn cael y cynnwys hwn AM DDIM fydd angen:

Mewngofnodwch gan ddefnyddio eich manylion cofrestredig:

Google Play Store (Android) https://bit.ly/2QESgEZ
Apple App Store https://apple.co/2J8QdET

Diolch am eich cefnogaeth barhaus. Rydym yn ymddiriedolaeth hamdden nid er elw, mae popeth a wnawn mewn gwargedion yn cael ei ail-fuddsoddi yn ôl i wella'ch cyfleusterau i chi a'ch cymuned leol - ac ni allem wneud hynny hebddoch chi a'ch teyrngarwch parhaus.

Diolch yn fawr am ddewis Freedom Leisure.