02.02.18 - mae freedom leisure wrecsam yn cefnogi digwyddiad elusennol gwych ym mis chwefror ac r’yn ni’n gofyn am eich cefnogaeth chi.

January 29 2018

amserlen siwrneiau Jeremy's

Safle

Tua. Amser

yn y Safle

Tua. Amser taith i'r safle nesaf

Waterworld

8.00 am - 8.30 am

25 mins

Chirk

9.00 am - 9.30 am

35 mins

Flash

10.15 am - 10.45 am

30 mins

Maldwyn

11.30 am - 12.00 pm

30 mins

Llanidloes

12.30 pm - 1.00 pm

20 mins

Rhayader

1.30 pm -

2 pm

50 mins

Brecon

3.00 pm - 4.00 pm

70 mins

Mae Freedom Leisure Wrecsam yn cefnogi digwyddiad elusennol gwych ym mis Chwefror ac r’yn ni’n gofyn am eich cefnogaeth chi.

Un o brif Ganolfannau Trin Canser Cymru yw Felindre. Maen nhw’n cynnig gofal, cefnogaeth a thriniaeth i gleifion canser a’u teuluoedd ledled Cymru. Mae mwyfwy o bobl yn byw gyda chanser nag erioed gan fod nifer y bobl sy’n goroesi wedi dyblu yn y deugain mlynedd diwethaf. Mae hyn o ganlyniad i driniaethau gwell a chanfod y clefyd yn gynt. Nod Felindre yw bod ar flaen y gad o ran darparu a datblygu gofal canser sy’n dosturiol, effeithiol ac unigol. Maen nhw am i’w gofal fod cystal â’r gorau sydd ar gael yn y byd. Mae llawer ohonon ni wedi cael profiad o ganser rywbryd neu’i gilydd, boed yn bersonol neu gyda’n teuluoedd neu’n ffrindiau.

 Ar ddydd Gwener, 2 Chwefror 2018 bydd Felindre’n cynnal ymgyrch ‘Gwisgwch Goch i Gymru a Felindre’. Gwelwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth - mae’r holl ddogfennau swyddogol ar gael yn Gymraeg. 

http://www.velindrefundraising.com/events/wear-red-for-wales-and-velindre-02-feb-2018

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/walesonline-backing-velindres-campaign-wales-13844801

 Yma yn Freedom Leisure r’yn ni’n gobeithio cael eich cefnogaeth chi a chefnogaeth ein hysgolion, grwpiau cymunedol a’n grwpiau chwaraeon.

 R’yn ni’n rhedeg digwyddiadau trwy’r dydd yn Freedom Leisure Wrecsam yn cynnwys her beicio ‘Curo’r Pennaeth’. Bydd Jeremy Rowe, ein Pennaeth Gweithrediadau’n galw heibio i Ganolfannau gan ddechrau ym Myd Dwr Wrecsam. Wedyn bydd e’n teithio trwy Bowys a dod i ben ei daith yn Aberhonddu. R’yn ni wedi trefnu her beicio-ar-wib am un cilomedr i’n cwsmeriaid a’n staff. Pan fydd Jeremy’n dod draw bydd e’n ceisio cael yr amser cyflymaf ...! Neu’r amser mwyaf araf, yn ôl fel y digwydd pethau! Mae croeso i Ysgolion, Grwpiau a Chlybiau gymryd rhan hefyd!! Ar ben hyn byddwn ni’n cynnig gwobrau a chynigion ar y diwrnod i’r bobl sy’n cymryd rhan.

Mae Jeremy’n dechrau ar flwyddyn gron o godi arian a fydd yn diweddu mewn beicio chwe chan cilomedr o San Francisco i Los Angeles. Bydd e’n seiclo gyda thîm o bobl sy’n codi arian a fydd yn cynnwys un o noddwyr Felindre, Jonathan Davies.

Wrth gwrs bydden ni wrth ein bodd pe bai modd i chi ac ysgolion ddod yn rhan o hyn ac fe wnawn ni ein gorau i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn ni.

 Gallai’r ysgol neu’r sefydliad sy’n codi’r swm uchaf o arian ar y diwrnod gael ymweliad gan un o noddwyr eraill Felindre, sef Sam Warburton, neu westai arbennig arall. Gwyliwch y fideo ar y ddolen hon sy’n dangos yr hyn a ddigwyddodd y llynedd:  https://youtu.be/YH4QfpQwph8

 Os hoffech chi gymryd rhan, rhowch wybod i ni trwy fynd i: wearitredforwales@freedom-leisure.co.uk.

 Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych chi a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Freedom Leisure Wrecsam