Chums Corner Telerau ac amodau

Telerau ac amodau

 1. Mae’r telerau canlynol yn berthnasol o ran y cystadlu, y wobr, a derbyn y wobr. (Mae’r wobr yn unol â’r disgrifiad ohoni a geir yn y trosolwg o’r wobr)
 2. Trwy ddewis cystadlu trwy gyflwyno ateb yn y raffl, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen, deall a chytuno i’r telerau a’r amodau hyn.
 3. Dim ond un cynnig a ganiateir ar gyfer pob cystadleuwr.
 4. Er mwyn bod yn gymwys i gystadlu, mae angen anfon by postcard or email by noon on Tuesday, July 24,2018 to: Summer Shape Up! Competition, Kathy Woodfine-Jones,Newsquest Ltd, Mold Business Park,Wrexham Road, Mold, Flintshire, CH71XY or email your details to kathy.woodfine-jones@nwn.co.uk. with the correct answer to this ynghyd â’r ateb cywir. Cwestiwn : Beth yw hyd prif bwll nofio Waterworld a.25m b. 33m c.50m
 5. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr, ni ellir cael ad-daliad amdani, na’i newid, ac ni ellir cynnig arian parod yn ei lle, yn rhannol neu’n llawn.
 6. Mae manylion y wobr yn unol â’r disgrifiad ohoni. Nid ydynt yn cynnwys unrhyw fuddion ychwanegol
 7. Ni ellir adbrynu’r wobr ond trwy Freedom Leisure.
 8. Mae Telerau ac Amodau aelodaeth /defnydd safonol o Freedom Leisure yn berthnasol ar gyfer y ganolfan hamdden gyfatebol
 9. Rhaid i gystadleuwyr fod yn 16 oed neu’n hyn a rhaid cwblhau datganiad ymrwymiad iechyd cyn i chi gael mynediad i’r ardaloedd ffitrwydd

10.Gall telerau ac amodau eraill fod yn berthnasol. Holwch yn y ganolfan

 1. Bydd y gwobrau’n dirwyn i ben 30 diwrnod o’r wobr.

Sut i gystadlu a bod yn gymwys i gystadlu

 1. I gystadlu, mae angen anfon by postcard or email by noon on Tuesday, July 24,2018 to: Summer Shape Up! Competition, Kathy Woodfine-Jones,Newsquest Ltd, Mold Business Park,Wrexham Road, Mold, Flintshire, CH71XY or email your details to kathy.
  woodfine-jones@nwn.co.uk. with the correct answer gyda’r ateb cywir.
 2. Bydd dau enillydd yn cael eu dewis ar hap
 3. Os na fydd yr enillydd yn ateb y neges hysbysu, gan dderbyn y wobr o fewn 3 diwrnod gwaith i ‘r hysbysiad, bydd Freedom Leisure yn dewis enillydd arall ar hap
 4. Nid yw’r gystadleuaeth ar agor i weithwyr Freedom leisure
 5. Mae gan yr enillydd 14 diwrnod wedi iddo dderbyn yr hysbysiad i ysgogi’r tocyn a gaiff yn wobr. Bydd y tocyn yn ddilys am 30 diwrnod ar ôl ei ysgogi. Os yw’r enillydd eisoes yn ddeiliad tocyn a brynodd sy’n dal yn ddilys, mae ganddo 14 diwrnod wedi i’r tocyn hwnnw ddirwyn i ben i ysgogi ei docyn gwobr. Os yw’r enillydd wedi trefnu i dalu aelodaeth trwy ddebyd uniongyrchol, bydd y tocyn yma’n ddilys am fis cyntaf y taliad
 6. Gall Freedom Leisure yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, anghymhwyso unrhyw gystadleuydd y mae’n credu sydd wedi torri unrhyw un o’r Telerau a’r Amodau hyn
 7. Mae Freedom Leisure yn cadw’r hawl i gyhoeddi enw’r enillydd ar eu sianelau cyfryngau cymdeithasol
 8. Os oes unrhyw weithred, hepgoriad, digwyddiad neu amgylchiad yn digwydd sydd y tu hwnt i reolaeth resymol Freedom Leisure sy’n atal Freedom Leisure rhag cyflawni neu gydymffurfio ag unrhyw elfen o’r Telerau a’r Amodau hyn, ni fydd Freedom Leisure yn atebol na’n gyfrifol o ran unrhyw ddigwyddiad Force Majeure.
 9. Mae Freedom Leisure yn cadw’r hawl i derfynu, diwygio neu ymestyn y raffl wobrau yma mewn amgylchiadau eithriadol y tu hwnt i’w reolaeth sy’n effeithio ar ei allu i weithredu’r raffl wobrau.
 10. Nid oes gan y cyhoeddwr unrhyw gyfrifoldeb o gwbl o ran rhedeg y raffl wobrau, ac ni fydd yn atebol am unrhyw golledion, iawndal neu gostau os yw darllenydd yn cyflwyno hawliad yn erbyn yr Hyrwyddwr o ganlyniad i redeg y raffl Wobrau yma.